#08.1 — uruchamiamy aplikacje webowe w Eclipse

By 8 September 2015 Kurs Javy

Pisal­iśmy już o tym, jak uruchami­ać nor­malne aplikac­je pod Eclipse, dzisi­aj pokaże­my, jak zro­bić to samo z aplikac­ja­mi webowymi.

Sposób uruchami­a­nia aplikacji webowych różni się od stan­dar­d­owych tym, że muszą one być uruchami­ane wewnątrz tzw. ser­w­era aplikacji, dlat­ego cały pro­ces wyglą­da trochę inaczej. Na szczęś­cie Eclipse zde­cy­dowanie ułatwia nam zadanie.

Zanim zaczniemy

Przed kon­fig­u­racją Eclipse warto pobrać najnowszą wer­sję ser­w­era aplikacji, na którym będziemy pra­cow­ać. Opcją ‘pod­sta­wową’ jest tutaj Apache Tom­cat — jest to dość okro­jony kon­tener, który poz­woli nam uruchami­ać aplikac­je webowe w prosty sposób, a jed­nocześnie nie obciąży za bard­zo komputera.

Najnowszą wer­sję moż­na pobrać na ofic­jal­nej stron­ie pro­jek­tu, wer­s­ja 8 wyma­ga Javy 7 oraz pracu­je ze specy­fikacją Servler API w wer­sji 3.1, więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na stron­ie https://tomcat.apache.org/whichversion.html.

Apache Tom­cat jest oczy­wiś­cie napisany w języku Java i nie wyma­ga insta­lacji — wystar­czy roz­pakować plik ZIP w dowol­nym miejs­cu na dysku (nie będziemy bezpośred­nio korzys­tali z plików, więc może to być jak­iś fold­er, do którego nie zaglą­damy za często).

Dodawanie serwera aplikacji w Eclipse

Okienko ser­w­erów aplikacji dostęp­ne jest w per­spek­ty­wie ‘Java EE’ (oczy­wiś­cie, zawsze moż­na je man­u­al­nie akty­wować w menu view). Dla przy­pom­nienia, per­spek­ty­wę może­my zmienić w prawym górnym rogu ekranu:

Screenshot_1

Wybór per­spek­ty­wy

Okno ser­w­erów aplikacji początkowo powin­no być puste, z opcją doda­nia kolejnego:

Screenshot_2

Puste okno ser­w­erów aplikacji

Po kliknię­ciu pojawi się nowe okno z możli­woś­cią wyboru rodza­ju ser­w­era, jaki chce­my uruchomić.

Wybór rodzaju serwera aplikacji, który chcemy dodać

Wybór rodza­ju ser­w­era aplikacji, który chce­my dodać

Ponieważ musimy najpierw skon­fig­urować ser­w­er, wybier­amy opcję ‘Next’.

Kole­jnym krok­iem jest podanie ścież­ki do kat­a­logu, w którym zain­stalowany (roz­pakowany) jest ser­w­er oraz wybranie uży­wanego JRE. Wygląd tego okna zależy od konkret­nego typu ser­w­era aplikacji, który wybral­iśmy w poprzed­nim oknie i pozwala na jego konfigurację.

Konfiguracja serwera aplikacji

Kon­fig­u­rac­ja ser­w­era aplikacji

Uwa­ga! Jeśli wcześniej już kon­fig­urowałeś ten typ ser­w­era aplikacji, Eclipse poz­woli Ci wybrać ist­niejącą kon­fig­u­rację już na poprzed­nim ekranie.

Po kon­fig­u­racji wybier­amy opcję ‘Fin­ish’. Prze­jś­cie dalej prze­niesie nas do wyboru aplikacji, które chce­my uruchami­ać na tym ser­w­erze, ale uru­chomimy go z menu, aby zobaczyć jak to robić już po skon­fig­urowa­niu serwera.

Uruchamianie aplikacji w ramach serwera aplikacji

Masz już skon­fig­urowany ser­w­er aplikacji :) Ter­az należy jeszcze dodać do niego aplikac­je, tj powiedzieć, który z otwartych pro­jek­tów ma być uruchami­any. Robimy to w oknie ‘Add and remove’, do którego może­my dostać się poprzez menu kontekstowe:

Menu kontekstowe serwera aplikacji

Menu kon­tek­stowe ser­w­era aplikacji

W oknie, które się pojawi, po prawej stron­ie są aplikac­je skon­fig­urowane na wybranym ser­w­erze, a po lewej aplikac­je, które są dostęp­ne w naszym work­space. W najprost­szym wypad­ku będzie to lista projektów/modułów Maven, które mają pack­ag­ing WAR. Ele­men­ty może­my przenosić pomiędzy lis­ta­mi za pomocą przycisków.

Okno konfiguracji aplikacji na serwerze

Okno kon­fig­u­racji aplikacji na serwerze

Po wszys­tkim zamykamy okno klika­jąc na ‘fin­ish’. Nasz ser­w­er powinien ter­az uruchami­ać także naszą aplikację, która powin­na być wyp­isana po ‘rozwinię­ciu’ serwera:

Szybki podgląd aplikacji uruchomionych na serwerze

Szy­b­ki podgląd aplikacji uru­chomionych na serwerze

Jak pewnie zauważyłaś, może­my tutaj wyświ­etlić także zależnoś­ci, które ten pro­jekt deklaru­je, a które są dostęp­ne w naszym workspace.

Ter­az nie pozosta­je nic innego, jak tylko uru­chomić nasz ser­w­er aplikacji, i zwery­fikować, czy nasza aplikac­ja dzi­ała tak, jak chcieliśmy :)

Warto tutaj jeszcze wspom­nieć, że domyśl­nie jeśli ser­w­er aplikacji jest uru­chomiony, za każdym razem jak zapisze­my jakieś zmi­any w pro­jek­cie, zmi­any zostaną wdrożone i uru­chomione na ser­w­erze. Częs­to wyma­ga to restar­tu ser­w­era, co może być iry­tu­jące — moż­na to jed­nak wyłaczyć w opc­jach serwera.

Ustawienia serwera aplikacji

Domyśl­nie po doda­niu aplikacji do ser­w­era, jest ona dostęp­na pod adresem /{nazwa pro­jek­tu} . Może­my to mody­fikować (lub po pros­tu pode­jrzeć) w oknie ustaw­ień serwera.

Aby je uru­chomić, klikamy dwukrot­nie na wybrany ser­w­er aplikacji. Pojawi się okno z dwoma zakład­ka­mi — pier­wsza pozwala na kon­fig­u­rac­je samego ser­w­era, portów itp, z kolei dru­ga jest dla nas bardziej intere­su­ją­ca — pokazu­je wszys­tkie mod­uły, które będą uruchami­ane wraz z serwerem.

Lista aplikacji uruchamianych na serwerze.

Lista aplikacji uruchami­anych na serwerze.

Podsumowanie

Eclipse ma całkiem przy­jemne wspar­cie dla różnych ser­w­erów aplikacji, kon­fig­u­rac­ja jest dość łat­wa i bezprob­le­mowa. Nieste­ty cza­sem zdarza­ją się prob­le­my, których rozwiązaniem jest najczęś­ciej skon­fig­urowanie ser­w­era od nowa. Mimo tych niedo­god­noś­ci, korzys­tanie z ser­w­erów aplikacji nie przynosi więk­szych niedogodności.