#08.1 — uruchamiamy aplikacje webowe w Eclipse

By 8 września 2015Kurs Javy

Pisal­iśmy już o tym, jak uruchami­ać nor­malne aplikac­je pod Eclipse, dzisi­aj pokaże­my, jak zro­bić to samo z aplikac­ja­mi webowy­mi.

Sposób uruchami­a­nia aplikacji webowych różni się od stan­dar­d­owych tym, że muszą one być uruchami­ane wewnątrz tzw. ser­w­era aplikacji, dlat­ego cały pro­ces wyglą­da trochę inaczej. Na szczęś­cie Eclipse zde­cy­dowanie ułatwia nam zadanie.

Zanim zaczniemy

Przed kon­fig­u­racją Eclipse warto pobrać najnowszą wer­sję ser­w­era aplikacji, na którym będziemy pra­cow­ać. Opcją ‘pod­sta­wową’ jest tutaj Apache Tom­cat — jest to dość okro­jony kon­tener, który poz­woli nam uruchami­ać aplikac­je webowe w prosty sposób, a jed­nocześnie nie obciąży za bard­zo kom­put­era.

Najnowszą wer­sję moż­na pobrać na ofic­jal­nej stron­ie pro­jek­tu, wer­s­ja 8 wyma­ga Javy 7 oraz pracu­je ze specy­fikacją Servler API w wer­sji 3.1, więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na stron­ie https://tomcat.apache.org/whichversion.html.

Apache Tom­cat jest oczy­wiś­cie napisany w języku Java i nie wyma­ga insta­lacji — wystar­czy roz­pakować plik ZIP w dowol­nym miejs­cu na dysku (nie będziemy bezpośred­nio korzys­tali z plików, więc może to być jak­iś fold­er, do którego nie zaglą­damy za częs­to).

Dodawanie serwera aplikacji w Eclipse

Okienko ser­w­erów aplikacji dostęp­ne jest w per­spek­ty­wie ‘Java EE’ (oczy­wiś­cie, zawsze moż­na je man­u­al­nie akty­wować w menu view). Dla przy­pom­nienia, per­spek­ty­wę może­my zmienić w prawym górnym rogu ekranu:

Screenshot_1

Wybór per­spek­ty­wy

Okno ser­w­erów aplikacji początkowo powin­no być puste, z opcją doda­nia kole­jnego:

Screenshot_2

Puste okno ser­w­erów aplikacji

Po kliknię­ciu pojawi się nowe okno z możli­woś­cią wyboru rodza­ju ser­w­era, jaki chce­my uru­chomić.

Wybór rodzaju serwera aplikacji, który chcemy dodać

Wybór rodza­ju ser­w­era aplikacji, który chce­my dodać

Ponieważ musimy najpierw skon­fig­urować ser­w­er, wybier­amy opcję ‘Next’.

Kole­jnym krok­iem jest podanie ścież­ki do kat­a­logu, w którym zain­stalowany (roz­pakowany) jest ser­w­er oraz wybranie uży­wanego JRE. Wygląd tego okna zależy od konkret­nego typu ser­w­era aplikacji, który wybral­iśmy w poprzed­nim oknie i pozwala na jego kon­fig­u­rację.

Konfiguracja serwera aplikacji

Kon­fig­u­rac­ja ser­w­era aplikacji

Uwa­ga! Jeśli wcześniej już kon­fig­urowałeś ten typ ser­w­era aplikacji, Eclipse poz­woli Ci wybrać ist­niejącą kon­fig­u­rację już na poprzed­nim ekranie.

Po kon­fig­u­racji wybier­amy opcję ‘Fin­ish’. Prze­jś­cie dalej prze­niesie nas do wyboru aplikacji, które chce­my uruchami­ać na tym ser­w­erze, ale uru­chomimy go z menu, aby zobaczyć jak to robić już po skon­fig­urowa­niu ser­w­era.

Uruchamianie aplikacji w ramach serwera aplikacji

Masz już skon­fig­urowany ser­w­er aplikacji :) Ter­az należy jeszcze dodać do niego aplikac­je, tj powiedzieć, który z otwartych pro­jek­tów ma być uruchami­any. Robimy to w oknie ‘Add and remove’, do którego może­my dostać się poprzez menu kon­tek­stowe:

Menu kontekstowe serwera aplikacji

Menu kon­tek­stowe ser­w­era aplikacji

W oknie, które się pojawi, po prawej stron­ie są aplikac­je skon­fig­urowane na wybranym ser­w­erze, a po lewej aplikac­je, które są dostęp­ne w naszym work­space. W najprost­szym wypad­ku będzie to lista projektów/modułów Maven, które mają pack­ag­ing WAR. Ele­men­ty może­my przenosić pomiędzy lis­ta­mi za pomocą przy­cisków.

Okno konfiguracji aplikacji na serwerze

Okno kon­fig­u­racji aplikacji na ser­w­erze

Po wszys­tkim zamykamy okno klika­jąc na ‘fin­ish’. Nasz ser­w­er powinien ter­az uruchami­ać także naszą aplikację, która powin­na być wyp­isana po ‘rozwinię­ciu’ ser­w­era:

Szybki podgląd aplikacji uruchomionych na serwerze

Szy­b­ki podgląd aplikacji uru­chomionych na ser­w­erze

Jak pewnie zauważyłaś, może­my tutaj wyświ­etlić także zależnoś­ci, które ten pro­jekt deklaru­je, a które są dostęp­ne w naszym work­space.

Ter­az nie pozosta­je nic innego, jak tylko uru­chomić nasz ser­w­er aplikacji, i zwery­fikować, czy nasza aplikac­ja dzi­ała tak, jak chcieliśmy :)

Warto tutaj jeszcze wspom­nieć, że domyśl­nie jeśli ser­w­er aplikacji jest uru­chomiony, za każdym razem jak zapisze­my jakieś zmi­any w pro­jek­cie, zmi­any zostaną wdrożone i uru­chomione na ser­w­erze. Częs­to wyma­ga to restar­tu ser­w­era, co może być iry­tu­jące — moż­na to jed­nak wyłaczyć w opc­jach ser­w­era.

Ustawienia serwera aplikacji

Domyśl­nie po doda­niu aplikacji do ser­w­era, jest ona dostęp­na pod adresem /{nazwa pro­jek­tu} . Może­my to mody­fikować (lub po pros­tu pode­jrzeć) w oknie ustaw­ień ser­w­era.

Aby je uru­chomić, klikamy dwukrot­nie na wybrany ser­w­er aplikacji. Pojawi się okno z dwoma zakład­ka­mi — pier­wsza pozwala na kon­fig­u­rac­je samego ser­w­era, portów itp, z kolei dru­ga jest dla nas bardziej intere­su­ją­ca — pokazu­je wszys­tkie mod­uły, które będą uruchami­ane wraz z ser­w­erem.

Lista aplikacji uruchamianych na serwerze.

Lista aplikacji uruchami­anych na ser­w­erze.

Podsumowanie

Eclipse ma całkiem przy­jemne wspar­cie dla różnych ser­w­erów aplikacji, kon­fig­u­rac­ja jest dość łat­wa i bezprob­le­mowa. Nieste­ty cza­sem zdarza­ją się prob­le­my, których rozwiązaniem jest najczęś­ciej skon­fig­urowanie ser­w­era od nowa. Mimo tych niedo­god­noś­ci, korzys­tanie z ser­w­erów aplikacji nie przynosi więk­szych niedo­god­noś­ci.

 •  
 •  
 •  
 • 5
 •  
 • Michal1511

  Hej,

  Bard­zo fajny porad­nik, na pewno się przy­da :)

  ps. Na końcu zjedliś­cie literkę “w” w słowie “ser­w­erów”
  “Mimo tych niedo­god­ności, korzys­tanie z ser­w­eró aplikacji nie przynosi więk­szych niedo­god­noś­ci.”

  Poz­draw­iam!

 • kasia

  Nie dalej jak 3 miesiące temu z koleżanką szukałyśmy sposobów uru­chomienia pro­gramów ser­werowych z eclipse :) Przy­da się wszys­tkim początku­ją­cym w apkach ser­werowych :)

 • Kamil

  w spisie lekcji (Kurs Java) jest niepoprawny link do tego artykułu

  • Fak­ty­cznie, zakradł się jak­iś wielokropek. Już popraw­ione, dzięku­je­my za zwróce­nie uwa­gi!

 • Marek

  Hej, proszę o pomoc!
  Mam plik webapp, w którym pack­ing jest ustaw­iony na war, jed­nak po kliknieciu add or remove na ser­w­erze wyskaku­je kominikat: ” There are no resources that can be added or removed from the serv­er”. Co jest nie tak?

 • Karol

  Mnie Maven chy­ba prz­eras­ta, może to kwes­t­ia, że na razie nie mogę pojąć isto­ty działania…Zaimportowałem pro­jekt z lekcji #08 upo­rałem się z błe­dem musi­ałem użyć Gen­er­ate Deploy­ment Descrip­tor. Ter­az po odpale­niu aplikacji w ser­w­erze tom­cat otrzy­mu­je http sta­tus 404. Noże to kwes­t­ia, że źle uruchami­am aplikację? Robię jak ze zwykłą stroną jsp czyli run on serv­er i wybier­am tom­cat. Może wcześniej potrze­bu­ję skom­pi­lować jakoś pro­jekt? Np Maven build? Choć z drugiej strony nie tworzyliśmy jeszcze ser­wletów, więc nie wiem jak pro­jekt powinien się zachować. Przepraszam jeśli moja wypowiedź jest zbyt hao­ty­cz­na, ale powoli zaczy­nam się zrażać, że niewiele rozu­miem. Wcześniej uży­wałem HTML i CSS i w małym stop­niu JS. Są to dopiero moje począt­ki pro­gramowa­nia, a JAVA wyda­ję się być językiem god­nym nau­ki dlat­ego go wybrałem, nie wiem czy nie za ciężkim na początek by zrozu­mieć całą istotę mvc do tego zarządzanie pro­jek­ta­mi w maven. Czy każdego począt­ki to taka ner­wówka?

  • Cześć, cza­sem jeśli jest jak­iś błąd w pliku web.xml, ser­w­er nie uruchamia się i pojaw­ia­ją się niech­ciane 404. Wyda­je mi się, że prob­lem mógł się pojaw­ić pod­czas impor­tu — plik web.xml powinien być w paczce, którą impor­towałeś i nie powinieneś musieć go gen­erować.
   Spróbuj zaim­por­tować ponown­ie albo podeślij paczkę zip plików pro­jek­tu, które masz na dysku — postaramy się zlokali­zować błąd i pomóc go rozwiązać ;)

   Począt­ki zawsze są trudne, ale potem jest już tylko łatwiej :) Jeśli to w jakikol­wiek sposób pomoże — wielu pro­gramistów napo­ty­ka na prob­le­my kiedy rozpoczy­na korzys­tanie z niego. Grunt to się nie pod­dawać, próbować dalej a za jak­iś czas będziesz w stanie samodziel­nie rozwiązy­wać wszys­tkie prob­le­my z Maven­em i przede wszys­tkim — unikać ich pow­stawa­nia :)

   • Karol

    Jasne nie zała­mu­ję się i dzi­ałam dalej:)
    Tylko nie wiem czy dobrze impor­tu­je mi pro­jekt w Maven. Ponieważ kiedy robię import wrzu­ca mi tak jak­by 4 pro­jek­ty. Pier­wszy to przez add to work­ing set zapewne i 3 pro­jek­ty aplikacji (koty-appli­ca­tion, koty-domain, koty-webapp). Po impor­cie koty-webapp wyświ­et­la­ją błąd The super­class “javax.servlet.http.HttpServlet” was not found on the Java Build Path ale bez prob­le­mu moż­na to rozwiązać Project->Properties->Target Runtimes->Apache Tom­cat, może ma tu znacze­nie że uży­wam wer­sji eclipse
    Ver­sion: 3.7.1.RELEASE
    Build Id: 201510041213
    Plat­form: Eclipse Mars.1 (4.5.1)
    Po impor­cie i rozwiąza­niu prob­lemów robie run on serv­er koty-webapp i nieste­ty HTTP Sta­tus 404, ni jak nie wiem jak ruszyć z miejsca:/ Aplikac­ja pobrana z lekcji 9, na końcu strony.

    • Hmm, zaim­por­towal­iśmy żeby zwery­fikować i wszys­tko dzi­ała — wklej może logi na paste­bin i podeślij, zobaczymy czy coś zna­jdziemy, co może być prob­le­mem :)

     Zwróć też uwagę, że pod / nie jest skon­fig­urowany żaden kon­trol­er. U nas po wejś­ciu pod adres http://localhost:8080/koty-webapp/lista pojaw­ia się lista kotów zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi :)

     • Karol

      Usunąłem, zro­biłem import z zaz­nac­zonym add to work­ing set (nie wiem czemu domyśl­nie pod­powia­da koty tak jak ma być). Napraw­iłem błąd który wyświ­et­lał się. I już dzi­ała, pokazu­je listę z linka­mi do odpowied­nik kotów oraz funkcją która w przyszłoś­ci ma dodawać koty. Dzię­ki za pomoc ruszam do kole­jnej lekcji to tej z pewnoś­cią wrócę, bo na razie wiele rzeczy jest dla mnie nie jas­nych.

 • Michał

  Jeśli komuś nie chce się uru­chomić Add and Remove przy kon­fig­u­racji ser­w­era to zazwyczaj poma­ga wybranie z menu kon­tek­stowego –> maven —> update project. Ja miałem z tym prob­lem.

  • To powin­no rozwiązać prob­le­my, jeśli Eclipse nie ‘zała­pał’ czegoś związanego z Maven­em. Na pewno warto spróbować jako jeden z kroków przy szuka­niu prob­lemów :)

 • Marek

  Z jakiegoś niez­nanego mi powodu, rozwi­ja­jąc ser­w­er widzę jedynie: koty-domain i spring-web. Depen­den­cies mam dokład­nie takie same jak u Was w rozwiąza­niu, próbowałem odświeżać pro­jekt ale to nie poma­ga, jakieś pomysły?

  • Spróbuj jeszcze prawym przy­ciskiem myszy kliknąć na ser­w­er i wybrać opcję clean. Możesz też podesłać rozwiązanie — spróbu­je­my zerknąć czy u nas podob­nie się impor­tu­je. Cza­sa­mi usunię­cie pro­jek­tu z eclipse i ponowny import także poma­ga :)

 • efk

  Witam otóż wal­czę z tym Tom­catem, nie wiem czemu tak się to wszys­tko wyświ­et­la. Wcześniej miałem prob­lem jak kole­ga niżej a konkret­nie: „There are no resources that can be added or removed from the serv­er”. Dlat­ego zmieniłem ustaw­ienia w Java Facets doda­jąc Dynam­i­ca na 3.0, a jave zmieniłem z 1.4 na 1.7. Tom­cat wer­s­ja 7.0. Też coś chy­ba się nie zgadza z mod­uła­mi. Proszę o sug­estię, poz­draw­iam ;)

  https://uploads.disquscdn.com/images/75f01a68dfc0e221837fba1bec0b0132d2699e3ec6cc116a829ef670dfe79f44.png

 • Gucio

  Witam,
  mam prob­lem doda­je wszys­tko według zale­ceń próbu­je już z waszym kodem żeby wyk­luczyć błędy.
  mam komu­nikat który inni wcześniej czyli: “There are no resources that can be added or removed from the serv­er”. Zmieniłem ustaw­ienia w java facets dodałem Dynam­ic 3.0 komu­nikat zniknął ale kiedy chce zro­bić add or removed to do wyboru mam cały pro­jekt a nie tylko mod­uł koty-webapp.
  Męczę się z tym już kil­ka godzin i nie mogę znaleźć przy­czyny. Oczy­wiś­cie pro­jekt się nie uruchamia. Proszę o pomoc.

  • Rafał

   Musisz upda­tować ustaw­ienia Project Facets.

   Project (prawym przy­ciskiem myszy) -> Prop­er­ties -> Project Facets.
   Jeśli nie masz nic otwarte w pan­elu, kliknij w link. Odz­nacz Dynam­ic Web Mod­ule i wybierz wer­sję (chy­ba 2.4). Apply, ok i próbuj ponown­ie ;-)

 • Adri­an

  Witam,
  kiedy próbu­ję uru­chomić aplikację pojaw­ia mi się bard­zo dłu­gi komu­nikat. Próbowałem sam znaleźć rozwiązanie, ale nieste­ty się nie udało, dlat­ego proszę o pod­powiedź.

  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.tomcat.util.digester.SetPropertiesRule begin
  WARNING: [SetPropertiesRule]{Server/Service/Engine/Host/Context} Set­ting prop­er­ty ‘source’ to ‘org.eclipse.jst.jee.server:koty-webapp’ did not find a match­ing prop­er­ty.
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Serv­er ver­sion: Apache Tomcat/8.5.14
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Serv­er built: Apr 13 2017 12:55:45 UTC
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Serv­er num­ber: 8.5.14.0
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: OS Name: Win­dows 8.1
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: OS Ver­sion: 6.3
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Archi­tec­ture: amd64
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Java Home: C:Program FilesJavajdk1.8.0_112jre
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: JVM Ver­sion: 1.8.0_112-b15
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: JVM Ven­dor: Ora­cle Cor­po­ra­tion
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: CATALINA_BASE: C:Usersadrianworkspace.metadata.pluginsorg.eclipse.wst.server.coretmp0
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: CATALINA_HOME: C:Program Files (x86)apache-tomcat-8.5.14apache-tomcat-8.5.14
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Com­mand line argu­ment: -Dcatalina.base=C:Usersadrianworkspace.metadata.pluginsorg.eclipse.wst.server.coretmp0
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Com­mand line argu­ment: -Dcatalina.home=C:Program Files (x86)apache-tomcat-8.5.14apache-tomcat-8.5.14
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Com­mand line argu­ment: -Dwtp.deploy=C:Usersadrianworkspace.metadata.pluginsorg.eclipse.wst.server.coretmp0wtpwebapps
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Com­mand line argu­ment: -Djava.endorsed.dirs=C:Program Files (x86)apache-tomcat-8.5.14apache-tomcat-8.5.14endorsed
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
  INFO: Com­mand line argu­ment: -Dfile.encoding=Cp1250
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener life­cy­cleEvent
  INFO: The APR based Apache Tom­cat Native library which allows opti­mal per­for­mance in pro­duc­tion envi­ron­ments was not found on the java.library.path: C:Program FilesJavajdk1.8.0_112bin;C:WINDOWSSunJavabin;C:WINDOWSsystem32;C:WINDOWS;C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/bin/server;C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/bin;C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_112/jre/lib/amd64;“C:Program FilesJavajdk1.8.0_112bin”;C:ProgramDataOracleJavajavapath;C:Program Files (x86)InteliCLS Client;C:Program FilesIn­teliCLS Client;C:Program Files (x86)AMD APPbinx86_64;C:Program Files (x86)AMD APPbinx86;C:windowssystem32;C:windows;C:windowsSystem32Wbem;C:windowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-Static;C:Program FilesIn­telIn­tel® Man­age­ment Engine ComponentsDAL;C:Program FilesIn­telIn­tel® Man­age­ment Engine ComponentsIPT;C:Program Files (x86)IntelIntel® Man­age­ment Engine ComponentsDAL;C:Program Files (x86)IntelIntel® Man­age­ment Engine ComponentsIPT;C:Program Files (x86)Windows LiveShared;C:UsersadrianDesktopprogramy pgruntimewin64;C:UsersadrianDesktopprogramy pgbin;C:WINDOWSsystem32;C:WINDOWS;C:WINDOWSSystem32Wbem;C:WINDOWSSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)SkypePhone;C:Program FilesGitcmd;C:texlive2012binwin32;C:UsersadrianDesktop;;.
  kwi 23, 2017 12:01:07 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
  INFO: Ini­tial­iz­ing Pro­to­col­Han­dler [“http-nio-8080”]
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool get­Shared­S­e­lec­tor
  INFO: Using a shared selec­tor for servlet write/read
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
  INFO: Ini­tial­iz­ing Pro­to­col­Han­dler [“ajp-nio-8009”]
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool get­Shared­S­e­lec­tor
  INFO: Using a shared selec­tor for servlet write/read
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
  INFO: Ini­tial­iza­tion processed in 2495 ms
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.catalina.core.StandardService start­In­ter­nal
  INFO: Start­ing ser­vice Catali­na
  kwi 23, 2017 12:01:08 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine start­In­ter­nal
  INFO: Start­ing Servlet Engine: Apache Tomcat/8.5.14
  kwi 23, 2017 12:01:11 PM org.apache.jasper.servlet.TldScanner scan­Jars
  INFO: At least one JAR was scanned for TLDs yet con­tained no TLDs. Enable debug log­ging for this log­ger for a com­plete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skip­ping unneed­ed JARs dur­ing scan­ning can improve start­up time and JSP com­pi­la­tion time.
  kwi 23, 2017 12:01:11 PM org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
  INFO: No Spring WebAp­pli­ca­tion­Ini­tial­iz­er types detect­ed on class­path
  kwi 23, 2017 12:01:11 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
  INFO: Start­ing Pro­to­col­Han­dler [“http-nio-8080”]
  kwi 23, 2017 12:01:11 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
  INFO: Start­ing Pro­to­col­Han­dler [“ajp-nio-8009”]
  kwi 23, 2017 12:01:11 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
  INFO: Serv­er start­up in 2735 ms”

  Poz­draw­iam

  • Adri­an

   Już wiem, co oznacza­ją te wszys­tkie infor­ma­c­je. Przepraszam za zamieszanie:)

 • Paweł

  Witam

  Mam prob­lem i nigdzie w internecie nie mogę znaleźć konkret­nej odpowiedzi na to, co w wypad­ku jeśli mój eclipse nie posi­a­da per­spek­ty­wy serv­er, co więcej wchodząc w Window->Preferences również nie ma opcji serv­er. Czy jest jak­iś plu­g­in do eclip­sa by to napraw­ić czy bez prze­in­stalowa­nia na inną wer­sje sie nie obe­jdzie?
  Poz­draw­iam

  • Szy­mon Dra­ga

   Ist­nieje coś takiego jak Tom­cat Plu­g­in, ale chy­ba lep­iej uży­wać Eclipse’a w wer­sji dla Java EE.

 • MarekM

  Czy ktoś uży­wa Intel­lij Idea z Tom­catem i wie jak to wszys­tko razem połączyć?

 • pat

  Witam,
  Po doda­niu mod­u­lu koty-web­bapp do ser­w­era nie wyswi­et­la­ja mi zaleznosci ktore ten pro­jekt powinien deklarowac, dodam rown­iez ze po doda­niu poprawek z lekcji 9 aplikac­ja nie dziala i wyswi­et­la sie komu­nikat “Pub­lish­ing to Tamcatv9.0 Serv­er at local­host has encoun­tered a problem.Could not pub­lish to the serv­er. java.lang.IndexOutOfBoundsException.” . Robil­am wszys­tko wed­lug waszych wska­zowek, upda­towalam pro­jekt, zro­bil­am clean ser­w­era i troche braku­je mi juz pomys­low w czym moze tkwic prob­lem. Bede bard­zo wdziecz­na za pomoc ;)