#01.1 — uruchamianie aplikacji w Eclipse

By 19 December 2014 January 16th, 2015 Kurs Javy

Dzisiejsza lekc­ja jest uzu­pełnie­niem jed­nej z pier­wszych — o tym, jak uruchami­ać pro­gramy w środowisku Eclipse

Ostat­nio otrzy­mal­iśmy syg­nały że zdarza­ją się prob­le­my z real­iza­cją przed­staw­ionych kroków, coś nie dzi­ała lub nie zostało do koń­ca wyjas­nione. Bard­zo dzięku­je­my za takie syg­nały! Pozwala­ją nam uspraw­ni­ać kurs i uzu­peł­ni­ać go o infor­ma­c­je których brakuje.

W tym miejs­cu chci­ałbym też poprosić o to, że jeśli macie jakiekol­wiek prob­le­my związane z Javą czy środowiskiem Eclipse — naprawdę jakiekol­wiek — pisz­cie do nas przez for­mu­la­rz kon­tak­towy, maile (podane w stopce) czy komen­tarze — takie uwa­gi są dla nas bard­zo cenne i zawsze staramy się pomóc i wyjasnić :)

Jed­nocześnie prosimy też o wyrozu­mi­ałość — fak­ty­cznie część infor­ma­cji teo­re­ty­cznych jest pomi­jana żeby nie ‘zapy­chać’ lekcji teorią. Dlat­ego też poda­je­my odniesienia do doku­men­tacji w każdej lekcji, aby moż­na było uzu­pełnić wiedzę lub poszukać to, czego potrze­bu­je­my. Staramy się poma­gać Wam w nauce pro­gramowa­nia ale właśnie poprzez pokazanie kierunku roz­wo­ju i źródeł, stąd lekc­je mogą cza­sem pomi­jać pewne aspek­ty teo­re­ty­czne (ale obiecu­je­my spróbować popraw­ić sie na przyszłość i np. jawnie wskazy­wać co nalezy doczy­tać — gdy­byś­cie mieli sug­estie jak może­my usprawnić nasze lekc­je, duża proś­ba żebyś­cie dali znać :) )

Po przy­długim (ale myślę istot­nym) wstępie czas na właś­ci­wy tem­at — jak uru­chomić naszą aplikację w środowisku Eclipse.

Przede wszys­tkim potrze­bu­je­my mieć utwor­zony pro­jekt i w nim musi zna­j­dować się klasa (plik), którą chce­my uru­chomić. Cza­sem zdarza się, że plik z naszego pro­jek­tu otworzymy np. prze­cią­ga­jąc go do Eclipse, a nie wybier­a­jąc w jed­nym z bocznych okien — tak też nie zadziała.

Zakładam, że masz już pro­jekt — jak utworzyć nowy pro­jekt zna­jdziesz w jed­nym z linkowanych tuto­ri­ali. U nas klasa tego pro­jek­tu wyglą­da tak:

Przykładowa klasa

Przykład­owa klasa

Oczy­wiś­cie Twój kod może być inny — zwróć jed­nak uwagę na ikonkę przy nazwie pliku. Taka ikon­ka mówi, że jest to klasa Javy z jed­nego z pro­jek­tów (i moż­na ją uru­chomić). Dla porów­na­nia poniżej ten sam plik otwor­zony z wewnątrz eclipse (po prawej) i z zewnątrz (np. poprzez File -> Open lub prze­cią­ga­jąc na edy­tor; po lewej). Widzisz różnicę?

Ten sam plik otwarty na 2 sposoby

Ten sam plik otwarty na 2 sposoby

Następ­nie żeby uru­chomić taką klasę uak­ty­w­ni­amy okno z kodem (np. klika­jąc w któreś miejsce) a następ­nie klikamy na przy­cisk ‘Run’ w głównym oknie:

Przy­cisk uruchami­a­nia w głównym oknie Eclipse

To dość ważne, ponieważ Eclipse ‘reagu­je’ na to, które okno jest akty­wne, i jes­li akty­w­na była­by np. przegladar­ka paki­etów, Eclipse uzna, że chce­my uru­chomić plik, który aku­rat tam jest wybrany. Po kliknię­ciu powin­no pojaw­ić się okno z pytaniem w jaki sposób uru­chomić naszą klasę:

Wybór rodzaju uruchamiania naszej aplikacji

Wybór rodza­ju uruchami­a­nia naszej aplikacji

Wybier­amy pier­wszą opcję (Java Appli­ca­tion) i zatwierdza­my ‘OK’ . W tym momen­cie powin­no zacząć się coś dzi­ać w prawym dol­nym rogu (mogą mru­gac rózne napisy, ogól­nie Eclipse sprawdza, czy wszys­tkie zaleznoś­ci są ok, czy kod nie ma błedów, kom­pilu­je go, po czym uruchamia), a po chwili w oknie kon­soli powinien pojaw­ić się wynik dzi­ała­nia programu:

Konsola - wynik działania programu

Kon­so­la — wynik dzi­ała­nia programu

Jeśli nie pojaw­iła się kon­so­la, możli­we, że jej okno jest zamknięte — wtedy spróbuj ją sama otworzyć za pomocą menu ‘Win­dow’:

Przywracanie zamkniętych okien - menu Window

Przy­wracanie zamknię­tych okien — menu Window

Jeśli w przyszłoś­ci chci­ałabyś ukryć okno, a nie zamknąć je całkowicie, uży­wamy ikon­ki  Screenshot_9, która powodu­je jedynie ukrycie (schowanie do poziomu ikony w pasku bocznym, którą może­my łat­wo przy­wołać z powrotem). Uży­cie ikon­ki Screenshot_2 powodu­je jego stałe zamknięcie.

Jeśli napotkasz po drodze na inne prob­le­my, zostaw nam komen­tarz, na pewno spróbu­je­my pomóc :) I pamię­taj, że jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc z pro­gramowaniem i Javą — nie ma złych pytań, są tylko niewłaś­ci­we odpowiedzi!