Niezbędnik Juniora: Materiały do nauki Javy

By 5 May 2015 October 3rd, 2015 Niezbędnik Juniora

W jed­nym ze wcześniejszych wpisów pokazy­wal­iśmy, jaki sprzęt warto wybrać. Dzisi­aj także trochę od kuch­ni, wpis zain­spirowany pytaniem naszej czytel­nicz­ki — o książkach i innych źródłach, do których warto zajrzeć w rozwi­ja­jąc się w Javie.

Poniżej subiek­ty­wny zbiór kilku pozy­cji, z który­mi pole­camy się zapoz­nać ucząc się pro­gramowa­nia. Część z nich jest dostęp­na jedynie w wer­sji ang­iel­skiej, zachę­camy też aby ogól­nie uczyć się z mate­ri­ałów w tym języku — dzię­ki temu poz­nasz od razu nazewnict­wo i nie będzie Ci się myliło korzys­ta­jąc z tuto­ri­ali czy innych materiałów.

Książki

Zde­cy­dowanie pole­camy naukę z papierowych książek — trochę anal­o­gowo, ale dużo wygod­niej, z możli­woś­cią przyk­le­ja­nia pos­titów, zakładek i notatek ołówkiem na mar­gin­e­sie. Wiemy, że ist­nieją eboo­ki, ale w pewnych aspek­tach nadal prefer­u­je­my papier :)

Head First Java

To książ­ka skierowana zde­cy­dowanie do wzrokow­ców, wprowadza w świat Javy i pro­gramowa­nia z dużą iloś­cią dia­gramów, obrazków, rysunków i porów­nań do świa­ta, który znamy. W zależnoś­ci od sposobu przekazy­wa­nia wiedzy, który dla Ciebie sprawdza się najlepiej, może to być opc­ja warta rozważenia.

BookDe­pos­i­to­ry

Pragmatic programmer

Książ­ka ta opisu­je pro­cesy związane z wyt­warzaniem opro­gramowa­nia oraz najlep­sze prak­ty­ki z nimi związane. Omaw­ia też błedy i nietrafione założe­nia częs­to popeł­ni­ane przez pro­gramistów, co pozwala ich unikać w przyszłoś­ci. Pozy­cję tą pole­camy nie tylko początku­ją­cym pro­gramis­tom, ale także doświad­c­zonym ‘wyjadac­zom’.

BookDe­pos­i­to­ry

Clean code

Bard­zo dobra książ­ka o tym jak pisać kod, który jest czytel­ny, prosty do czy­ta­nia i kon­serwacji w przyszłoś­ci. Omaw­ia for­ma­towanie, wzorce i porady prak­ty­czne. Zna­jdziemy w niej także case study kilku przy­pad­ków oraz uza­sad­nie­nie, dlaczego warto pisać prze­jrzysty kod i w jaki sposób nasz pro­jekt na tym zyskuje.

BookDe­pos­i­to­ry

Thinking in Java

Kul­towa pozy­c­ja, pomi­mo że liczy sobie już praw­ie 10 lat (!!). Sam zaczy­nałem od niej swo­ją przy­godę z pro­gramowaniem w Javie. Choć nie zna­jdziemy w niej opisu najnowszych aspek­tów języ­ka, stanowi solid­ną pod­stawę do nau­ki od pod­staw. Książ­ka omaw­ia po kolei skład­nię Javy i jej aspek­ty i jest peł­na przykładów.

BookDe­pos­i­to­ry

Internet

StackOverflow

Ogrom­na społeczność pro­gramistów gotowych odpowiedzieć na niemalże każde pytanie (pod warunk­iem, że zapy­tamy grzecznie i konkret­nie ;) ). Odpowiedzi są częs­to bard­zo dogłęb­ne i z odniesieni­a­mi do mate­ri­ałów źródłowych. Pole­camy też samodzielne odpowiadanie i pomoc innym — każdy kiedyś się uczy, a wiedza to jedy­na taka rzecz na świecia, która się mnoży gdy się ją dzieli ;)

Link

Java API

Doku­men­tac­ja Javadoc języ­ka Java, z której może­my dowiedzieć się o szczegółach jak wyglą­da dany inter­fe­js, jakie para­me­try przyj­mu­je konk­tret­na meto­da lub jak moż­na zainicjować wybraną klasę. Bard­zo cenne źródło infor­ma­cji przy imple­men­tacji, warto mieć ten link w zakładkach.

Link

Oracle Java learning traits

Ofic­jal­ny tuto­r­i­al firmy Ora­cle na tem­at języ­ka Java, omaw­ia przede wszys­tkim skład­nię języ­ka i jego niuanse. Bard­zo szczegółowy i aktu­al­i­zowany wraz z każdą wer­sją Javy, nato­mi­ast w przy­pad­ku samodziel­nej nau­ki pro­gramowa­nia może być zbyt szczegółowy — częs­to nie rozdziala pod­staw od zaawan­sowanych tem­atów (raczej opisu­je wszys­tkie aspek­ty danego tematu).

Link

Spring guides

Zbiór tuto­ri­ali i prze­wod­ników krok-po-kroku o korzys­ta­niu ze Springa i jego różnych ele­men­tów. Jako że zde­cy­dowana więk­szość devel­op­men­tu wyko­rzys­tu­je Springa, warto mieć go na uwadze rozwi­ja­jąc swo­je pro­gramisty­czne kompetencje.

Link

Tutoriale

Poniższe lin­ki to strony z bazą tuto­ri­ali lub pry­watne blo­gi pro­gramistów — częs­to zaw­ier­a­ją tuto­ri­ale / odpowiedzi do bardziej kon­ret­nych zagad­nień, ale każdy zna­jdzie tam coś dla siebie.

Tuto­ri­al­s­Point

Jakob Jenkov

Yong Mook Kim

Zbiory linków i opracowań

Inter­net aż roi się od różnego rodza­ju mate­ri­ałów — poniżej kil­ka miejsc, w które warto zajrzeć i poszukać czegoś dla siebie. Z racji iloś­ci nieste­ty nie prze­jrzeliśmy wszys­t­kich, ale są to pozy­c­je pole­cane przez oso­by pracu­jące z Javą od lat więc są to sen­sowne mery­to­rycznie materiały.

GitHub free pro­gram­ming ebooks

Loggly.com — pole­cane lin­ki do różnych technologii

Podsumowanie

Powyższe pozy­c­je to tylko nasza subiek­ty­w­na top-lista. Pamię­taj, że nie nauczysz się pro­gramowć tylko z książ­ki albo tylko z tuto­ri­ali w internecie. Ważne, żeby nie tylko czy­tać książ­ki, ale też robić zada­nia, przeglą­dać tuto­ri­ale, samodziel­nie szukać infor­ma­cji w ser­wisach typu stack­over­flow czy po pros­tu w internecie. Każde z powyższych jest dobrym źródłem wiedzy, ale na pewno nie kompletnym.