Źródła zadań do nauki programowania

By 19 November 2015 December 21st, 2015 ITlogy

Częs­to dosta­je­my od Was zapy­ta­nia o to, skąd brać zada­nia do ćwiczenia pro­gramowa­nia. Poniżej więc zestaw­ie­nie naj­ciekawszych źródeł, które dadzą Wam możli­wość nauki.

Project Euler

Wyzwa­nia matem­aty­czne i pro­gramisty­czne, których trud­ność rośnie wraz z kole­jny­mi numera­mi zadań. Po zal­o­gowa­niu możli­wość sprawdzenia swo­jego wyniku. Pro­jekt ten ma sporą trady­cję i na niejed­nym githu­bie zna­jdziecie rozwiąza­nia prob­lemów w różnych językach programowania.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.49.21

Codility

Więk­szość z Was kojarzy pewnie plat­for­mę codil­i­ty z zada­ni­a­mi rekru­ta­cyjny­mi, które to, nie każde­mu przy­pada­ją do gus­tu (dlaczego nie są naszą ulu­bioną for­mą wery­fikowa­nia wiedzy pisal­iśmy tutaj). Jed­nak na pewno warto sprawdz­ić tuto­ri­ale, które uczą jak pod­chodz­ić do takich prob­lemów. Zna­jdziemy tam też zada­nia do rozwiąza­nia. Co więcej, na stron­ie Codil­i­ty zna­j­du­ją się też comiesięczne wyzwa­nia programistyczne.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.48.20

 

CodeFight

Opc­ja na testowanie swoich umiejęt­noś­ci … na czas ;) Mamy więc prawdzi­wą arenę i prawdzi­wych prze­ci­wników. Jest też opc­ja train­ing, gdzie po pros­tu moż­na poćwiczyć. Faj­na opc­ja w szczegól­noś­ci do treningu przed roz­mowa­mi rekru­ta­cyjny­mi dla juniorów — zada­nia są dość proste, więc warto sobie je rozwiązy­wać i ćwiczyć pro­gramowanie. Na plat­formie zna­jdziecie też turnieje i wyzwania.

Codefight.

Code­fight.

Reddit

Między­nar­o­dowy wykop też ma swój dzi­ał z wyzwa­ni­a­mi pro­gramisty­czny­mi.  Zna­jdziecie tam różne zada­nia z podzi­ałem na poziomy trud­noś­ci.  Propozy­c­je rozwiązań pub­likowane są w komen­tarzach, jest to więc też ciekawe źródło do porów­na­nia języków pro­gramowa­nia między sobą.

For-learning-refreshing-or-just-for-fun-

CodeChef

Wiele zadań na kilku poziomach trud­noś­ci, ale też wiele wyzwań i konkursów. CodeChef zebrał pon­ad 100 tysięczną społeczność, która akty­wnie udziela się na por­talu i współt­worzy treści.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.51.58

CodingBat

Zada­nia z Javy i Pythona.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.47.05

CodeByte

Kole­j­na strona z wyzwa­ni­a­mi pro­gramisty­czny­mi o różnym poziomie. Aby przesłać swo­je rozwiązanie musisz być zalogowany.

Coderbyte-Programming-Game-Challenges-Competitions

TopCoder

Wyzwa­nia, dzię­ki którym możesz zaro­bić, społeczność praw­ie mil­iona pro­gramistów i zada­nia, które są dość wyma­ga­jące. Wyzwa­nia dzi­enne  i tygod­niowe wyma­ga­ją przede wszys­tkim log­icznego myśle­nia i mogą okazać się trudne. Pole­camy raczej bardziej zaawan­sowanym programistom.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.45.33

Exercism.io

Plat­for­ma, która uczy również code review. Po wysła­niu swo­jego rozwiąza­nia możesz ocenić rozwiąza­nia innych. Plat­for­ma staw­ia na komu­nikację między użytkown­ika­mi, bo bard­zo bliska jest jej idea, że to właśnie roz­maw­ia­jąc o kodzie możesz nauczyć się najwięcej. Przykład takiej uczącej roz­mowy zna­jdziecie w tym linku.

exercism.io_

CodeWars

To co wyróż­nia Code­Wars to nau­ka TDD (test dri­ven devel­op­ment)! Są też ele­men­ty gry­wal­iza­cji i rywal­iza­cji i ład­ny inter­fe­js. Więcej  o plat­formie zna­jdziecie w tym filmie.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.42.39

CodinGame

Pisanie kodu. by grać w grę w wer­sji nietry­wial­nej. Pamię­tam, że sama baw­iłam się tymi zada­ni­a­mi gdy uczyłam się pro­gramowa­nia i całkiem mnie wciągnęło. Do wyboru wiele gier, a w każdej kil­ka wyzwań. Ciekawa opc­ja by zobaczyć, że te for’y czy if’y fak­ty­cznie coś robią ;)

Untitled

HackerEarth

Na stron­ie zna­jdziecie wyzwa­nia, które są też ofer­ta­mi pra­cy bądź/i konkur­sa­mi z nagro­da­mi. Ale na stron­ie moż­na znaleźć też zada­nia dla początkujących!

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.40.14

HakerRank

Strona zaw­iera sporo ciekawych wyzwań, jak i zadań. Na początku określa się swo­je obszary zain­tere­sowa­nia, by jeszcze lep­iej dobier­ała nam mate­ri­ał do ćwiczeń, co jest bard­zo fajnym pomysłem.Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.17.13

CodeAbbey

Min­i­mal­isty­cznie i konkret­nie, dużo zadań, które mogą przy­dać się ma początku Two­jej nauki.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.36.30

Rosalind

Zada­nia związane z bioin­for­matyką, ale też duży zbiór tych o algo­ryt­mach, czy pod­stawach pythona. Umieszcze­nie swo­jego rozwiąza­nia możli­we po zalogowaniu.

Zrzut ekranu 2015-11-19 o 22.34.40

Sphere online jugde

Zada­nia algo­ryt­miczne, bez konkret­nej spec­jal­iza­cji. Możli­wość wysła­nia rozwiąza­nia do oce­ny i porów­na­nia z innymi.

CheckiO

Gra dla pro­gramistów, w której nie tylko popraw­isz swo­je umiejęt­noś­ci pro­gramisty­czne, ale także możesz wyzwać współpra­cown­ików na pojedynek!

EMPIRE of CODE

Kole­j­na ‘growa’ propozy­c­ja dla pro­gramistów, która sku­pia się na kon­flik­cie JavaScript vs Python. Wprawdzie pro­gramowanie nie jest stricte wyma­gane, jest to nadal ciekawy sposób na naukę.

Tyle od nas, choć zda­je­my sobie sprawę, że tem­atu nie wycz­er­pal­iśmy, a stron z zada­ni­a­mi jest znacznie więcej - jeśli masz jakaś ulu­bioną, koniecznie daj znać. Wiemy nato­mi­ast jed­no, to są naprawdę fajne i różnorodne  źródła  — na pewno zna­jdziesz tam coś dla siebie.  Wymówka nie wiem co pro­gramować chy­ba włas­nie przes­tała istnieć :)