Ta strona jest w przy­go­towa­niu, już niedłu­go będzie tutaj pełny opis krok po kroku jak przy­go­tować swo­je środowisko wraz z cen­ny­mi wskazówka­mi ułatwia­ją­cy­mi pracę. Póki co zaprasza­my do zapoz­na­nia się z infor­ma­c­ja­mi dostęp­ny­mi w innych miejs­cach sieci.

1. Instalacja Javy

Ofic­jal­na doku­men­tac­ja do insta­lacji JDK:

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html

2. Instalacja IDE (Eclispe)

Eclipse posi­a­da insta­la­tor, który szy­bko i pros­to przeprowadzi Cie przez pro­ces insta­lacji. Odpowied­nią wer­sję moż­na pobrać ze strony https://wiki.eclipse.org/Eclipse_Installer .

Aby wygod­nie pra­cow­ać ze Springiem i aplikac­ja­mi webowy­mi, pod­czas insta­lacji należy wybrać wer­sję ‘Eclipse for Java EE’ .

3. Tworzenie nowego projektu

Pro­jekt który będziemy uży­wać, będzie zarządzany przez Mave­na. Co to jest i co nam to daje, wyjaśn­imy w kole­jnych lekc­jach już niedłu­go :) Póki co zaprasza­my na stronę http://www.tech-recipes.com/rx/39279/create-a-new-maven-project-in-eclipse/