Category

Wydarzenia

Tygodniowe wyzwanie programistyczne — zadanie #0

By | ITlogy, Wydarzenia | 3 Comments

Nasze wyzwanie to przede wszys­tkim przestrzeń dla Two­jego roz­wo­ju, to jak wyko­rzys­tasz zada­nia moc­no zależy od Ciebie. Chce­my Ci pokazać w jaki sposób możesz się uczyć i rozwi­jać, rozwiązy­wać prob­le­my, czy dokony­wać samodi­ag­nozy i samooce­ny siebie. Jed­nak z naszy­mi zda­ni­a­mi możesz również pra­cow­ać nad swoim włas­nym celem — obszarem do rozwoju.

Read More

4Developers 2016

By | Wydarzenia | 8 Comments

Dwanaś­cie ścieżek tem­aty­cznych, 1200 uczest­ników, mnóst­wo atrakcji i nowoś­ci oraz nie­zlic­zona iloś­ci możli­woś­ci zawodowych oraz rekru­ta­cyjnych — to wszys­tko czeka na Was już 11 kwiet­nia w Warsza­w­ie. Wygraj dar­mową wejściówkę!

Read More