Targi pracy IT CAREER SUMMIT we Wrocławiu

By 21 November 2015 Wydarzenia

26 listopa­da odbędzie się kole­j­na edy­c­ja ogólnopol­s­kich targów IT CAREER SUMMIT, już po raz dru­gi w tym roku. Tym razem na Sta­dion­ie Wrocław. Uczest­nika­mi pier­wszej edy­cji wydarzenia, która odbyła się 11 czer­w­ca na  Sta­dion­ie Nar­o­dowym, byli m.in. Orange, Cred­it Suisse, Accen­ture, Vivid Games, Rand­stad, Sage czy Getin Noble Bank. 

Stre­fa Kari­ery IT będzie doskon­ałą możli­woś­cią dla spec­jal­istów i ekspertów branży infor­maty­cznej, którzy poszuku­ją nowych wyzwań na ścieżce swo­jej kari­ery zawodowej, a dla Wys­taw­ców możli­woś­cią zdoby­cia cen­nych kon­tak­tów do wyk­wal­i­fikowanych pracowników.

Udzi­ał w wydarze­niu dla Zwiedza­ją­cych jest bezpłat­ny oraz kwal­i­fikowany. Aby wziąć udzi­ał w tar­gach należy dokon­ać rejes­tracji poprzez for­mu­la­rz zna­j­du­ją­cy się na stronie.

Współpra­ca pod­czas IT Career Sum­mit, poz­woli Wys­taw­com na pozyskanie doświad­c­zonych i kom­pe­tent­nych pra­cown­ików do struk­tu­ry orga­ni­za­cyjnej firmy oraz prezen­tację aktu­al­nych ofert pra­cy licznej grupie wyse­lekcjonowanych profesjonalistów.

IT Career Sum­mit odbędzie się 26 listopa­da 2015 w godz. 9:00 — 18:00 na Sta­dion­ie Wrocław.

Do udzi­ału w wydarze­niu zaprasza­my wyk­wal­i­fikowaną kadrę, m.in.:

 • Pro­gramistów i Developerów
 • Testerów
 • Wdroże­niow­ców
 • Inżynierów
 • Admin­is­tra­torów
 • Ofi­cerów bezpieczeństwa
 • Man­agerów ds. zarządza­nia pro­jek­ta­mi IT

Udzi­ał w tar­gach pra­cy jest bezpłat­ny dla Zwiedza­ją­cych, po uprzed­niej rejes­tracji na stron­ie internetowej.

Strona inter­ne­towa wydarzenia: http://itcareersummit.pl/wroclaw/

Aby zgłosić udzi­ał, wystar­czy wypełnić for­mu­la­rz rejestracyjny!

 •  
 •  
 •  
 •