Devoxx4kids Wrocław

By 15 August 2016 Inspiracje, ITlogy, Wydarzenia

Dzisi­aj chcielibyśmy opisać trochę wydarze­nie, które współor­ga­nizu­je­my, i które już niedłu­go odbędzie się we Wrocław­iu, a jest częś­cią między­nar­o­dowej inic­jaty­wy Devoxx4Kids.

 Devoxx4kids

Devoxx4kids to między­nar­o­dowy ruch, który nar­o­dz­ił się w 2012 roku i sku­pia wokół siebie zespoły wolon­tar­iuszy, którzy orga­nizu­ją w swoich mias­tach warsz­taty dla dzieci, zacheca­jące ich i zapoz­na­jące ich ze światem elek­torni­ki, robot­ów, pro­gramowa­nia i ogól­nie pojętą kreatywnością.

Obec­nie, warsz­taty orga­ni­zowane są aż w 98 miejs­cach na świecie. To co je wyróż­nia, to otwartość i ogóln­o­dostęp­ność, a także, a może przede wszys­tkim, to, że są orga­ni­zowane odd­ol­nie poprzez zespoły ludzi, którzy chcą podzielić się swo­ją wiedzą z najmłodszymi.

Devoxx4kids w Polsce

Idea zor­ga­ni­zowa­nia warsz­tatów dla dzieci pojaw­iła się w 2014 roku w Warsza­w­ie, wśród lokalnych orga­ni­za­torów War­saw JUG, którzy zgłosili się do orga­ni­za­torów Devoxx4Kids i po pros­tu zor­ga­ni­zowali swo­je wydarze­nie. Następ­nie zachę­cili zna­jomych z innych miast by również spróbowali. W tym roku warsz­taty odbyły się w Poz­na­niu i Radom­sku, a przed nami jeszcze te w Warsza­w­ie i Wrocławiu.

Warsz­taty odby­wa­ją się w week­end, w podziale na grupy 6+,8+,10+,12+, a zaję­cia doty­czą zarówno zabaw z rob­o­t­a­mi, pro­gramowa­nia swo­jej strony www czy włas­nej gry.

Z resztą może­cie zobaczyć sami, jak świet­nie baw­ili się ich uczest­ni­cy!

Devoxx4kids we Wrocławiu

I w końcu mogę opisać trochę nasze wydarze­nie! Wszys­tko zaczęło się od maila od warsza­ws­kich orga­ni­za­torów, który napisał do nas i przed­staw­ił całą idee. Bard­zo szy­bko stwierdzil­iśmy, że czemu nie! Potem należało zebrać zespół: napisal­iśmy więc infor­ma­cję na wrocławskiej grupie Geek Girls Car­rots, Ania przeszła się na ich spotkanie z krótkim light­en­ing speech, potem wpadła też na Women in Tech­nol­o­gy i okaza­ło się, że mamy świet­ny zespół, z którym moż­na naprawdę wiele.

Obec­nie dopinamy szczegóły, bo już 10–11 wrześ­nia odbędą się nasze warsz­taty. Zapisy rusza­ją już w przyszłym tygod­niu. Może­my zdradz­ić, że nasi uczest­ni­cy poz­na­ją tajni­ki tworzenia stron inter­ne­towych, C#, Uni­ty, Arduino, a także będą pro­gramować robo­ty! Do tego, przy­go­tu­je­my także warsz­taty dla rodz­iców, tak by mogli wspier­ać swo­je dzieci w odkry­wa­niu IT! Pole­camy śledz­ić http://www.devoxx4kids.pl/miasta/wroclaw.html, gdzie już niedłu­go pojaw­ią się szczegółowe infor­ma­c­je i zapisy.

A ja mam nadzieję, że zaraz po, będę Wam w stanie napisać bard­zo dłu­gi post dlaczego WARTO robić takie rzeczy :) Już ter­az bym mogła, ale poczeka­jmy na finał ;)

Bard­zo się cieszę, że uda nam się zro­bić coś takiego we Wrocławiu!