Kilka przemyśleń po 4 Developers

By 5 May 2016 Wydarzenia

Jak pewnie część z Was wie, w tym roku uczest­niczyłam w fes­ti­walu 4Developers. Poniżej kil­ka luźnych myśli z nim związanych.

W skró­cie: tegorocz­na edy­c­ja 4Developers  pier­wszy raz odbyła się pod szyl­dem Fes­ti­walu Tech­no­log­icznego, zysku­jąc miano najwięk­szego takiego wydarzenia w Polsce.  14 ścieżek, niemal 1300 uczest­ników, 116 prezen­tacji, te licz­by robią wraże­nie i wyda­je mi się, że nie ma oso­by, która nie mogła znaleźć czegoś intere­su­jącego dla siebie.

Tak było też w moim wypad­ku, nie zach­wyciły mnie propozy­c­je ze ścież­ki javowej, ale nie miałam powodów do narzekań i głównie spędz­iłam czas na wys­tąpi­eni­ach w ramach architek­tu­ry aplikacji. A tam królował Domain Dri­ven Devel­op­ment i event storm­ing ;) Oj, moż­na było przy­go­tować takie bull­shit bin­go,bo mówił o nich każdy :D, choć umówmy się, są to treś­ci­we i ważne tematy.

I choć nie raz od prowadzą­cych padały dość niewybredne żar­ty, że tego, to może junior nie zrozu­mie, ale senior to powinien, to dla mnie były one bard­zo wartoś­ciowe. Co zapamię­tałam? Przede wszys­tkim, że wspom­ni­any wcześniej event storm­ing może być bard­zo ciekawą metodą na refek­tor kodu — spo­jrze­nie even­towe na naszą aplikac­je, nawet jeśli później nie przepisze­my jej w ten sposób, może pomóc oder­wać się od znanych schematów z jej architek­tu­ry i poz­wolić na dostrzeże­nie zmi­an. Sama kon­cepc­ja event stormin­gu jest też bard­zo ciekawym sposobem na zapro­jek­towanie aplikacji (lub jej frag­men­tu). Więcej na jej tem­at zna­jdziecie: http://eventstorming.com/ czy http://www.slideshare.net/ziobrando/event-storming-recipes

Poza tym, bard­zo ciekawe i zasadne było wys­tąpi­e­nie Sła­womi­ra Sobót­ki, nie koduj, pisz prozę, gdzie, niby oklepa­ny tem­at czys­tego kodu, został pod­ję­ty w odświeżony sposób. Piszmy nasz kod, by inni nas rozu­mieli, by dało się go czy­tać i wyma­ga­jmy też tego od naszego zespołu ;)

Ciekawym kon­ceptem był też ten poruszany przez Nor­ber­ta Wój­tow­icza, a mianowicie data-ori­ent­ed archi­tec­ture i zachęce­nia do sprawdzenia Datomic’a. Data-ori­ent­ed archite­cure to w uproszcze­niu pode­jś­cie, w którym sku­pi­amy się na danych i ich przetwarza­niu (czyli np. ‘jak otrzy­mu­jąc obiekt Użytkown­ik zapisać go w bazie danych i wygen­erować KodRejes­tracji’), a nie na oper­ac­jach (czyli np. ‘rejes­trac­ja użytkown­i­ka’). Inny­mi słowy — myśle­nie bardziej od strony tego, jak kom­put­er będzie przetwarzał nasze dane, a nie jakie czyn­noś­ci biz­ne­sowe będzie wykony­wał. Datom­ic i Dat­a­log to narzędzia, dzię­ki którym może­my osiągnąć dodatkowe korzyś­ci przy takim pode­jś­ciu — w tym wnioskowanie, automaty­czne ‘kojarze­nie’ fak­tów i inne :)

Ja wyciągnęłam, co moje i uważam, że był to dla mnie bard­zo ciekawy dzień. Inspiru­ją­cy i dają­cy pozy­ty­wnego kopa do dal­szego roz­wo­ju. I o to chodziło!

12974525_1105528912847100_8131448428645919965_n

Dlat­ego, na koniec apelu­ję do Was: korzys­ta­j­cie z takich wydarzeń. Tak, kon­fer­enc­ja nie zro­bi z Was Senio­ra w jeden dzień, ale zde­cy­dowanie pokaże trendy, inne sposo­by myśle­nia, umożli­wi poz­nanie pod­staw, które być może przekon­a­ją Was by zgłębić tę wiedzę po powro­cie do domu :)

Mam nadzieję, że w moim kalen­darzu zna­jdzie się miejsce na coś poza Web Sum­mitem i będę mogła sobie zebrać kole­jną listę do sprawdzenia/nauczenia/poznania. A może i podzie­le­nia się moją wiedzą?

Zobaczymy ;)

A inne relac­je zna­jdziecie m.in:
http://ux-blog.pl/moje-naj-z-festiwalu-4developers-2016/
http://blog.speednet.pl/4developers-2016-relacja/
http://www.mberkan.pl/2016/04/15/konferencja-4developers-2016/

  •  
  •  
  •  
  •