4developers — minirelacja

By 5 May 2015 Wydarzenia

Jak część osób zapewne już czy­tała na FB, jak­iś czas temu byłem na kon­fer­encji 4developers. Wybrałem się do Warsza­wy na 4developers w roli prele­gen­ta — prezen­towałem o architek­turze aplikacji i kon­cepcji fault-tol­er­ance. Zapraszam do mini-relacji z tego wydarzenia.

Na początku chci­ałem podz­iękować i pozdrow­ić pewnej czytel­niczce blo­ga, którą miałem okazję tam spotkać :) To bard­zo przy­jemne usłyszeć miłe słowa, a jeszcze przy­jem­niejsze mieć świado­mość, że nasza pra­ca nie idzie na marne i fak­ty­cznie poma­ga innym poruszać się w branży IT! Będziemy ze wszys­t­kich sił starali się żeby tak było nadal, i co tu dużo mówić — przed nami jeszcze masa pra­cy, ciekawych tem­atów, pomysłów i jeszcze więcej siły i zapału żeby je realizować :)

Sama kon­fer­enc­ja odbyła się w hotelu Gro­ma­da Air­port w Warsza­w­ie, w sum­ie uczest­niczyło w niej ok. 800 osób i muszę przyz­nać, że pozy­ty­wnie zaskoczyła mnie frek­wenc­ja na prezen­tac­jach. Pub­liczność była naprawdę licz­na i (przy­na­jm­niej z mojej per­spek­ty­wy) wydawała się zain­tere­sowana i zaan­gażowana. Tem­aty­ka była bard­zo róż­na, od Javy, PHP i .NET, poprzez kom­pe­tenc­je miękkie i ogól­nie poję­ty biznes po architek­turę aplikacji i pro­gramowanie gier. Słowem: każdy mógł znaleźć coś dla siebie :)

Ogól­nie rzecz biorąc bard­zo zachę­camy do uczest­niczenia w takich even­tach — nie tylko moż­na posłuchać ciekawych rzeczy i czegoś się nauczyć, ale także naw­iązać zna­jo­moś­ci w branży i poroz­maw­iać z potenc­jal­ny­mi pra­co­daw­ca­mi którzy częs­to prowadzą w takich miejs­cach rekru­tację. Choć wstęp jest płat­ny, częs­to nie są to duże kwoty i o ile tem­aty­ka szkoleń jest zgod­na z naszy­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi zawodowy­mi, jest to świet­na okaz­ja do roz­wo­ju. Nawet pracu­jąc, pra­co­daw­cy przy­chyl­nie patrzą na takie wyjazdy, cza­sem nawet współ­fi­nan­su­ją wyjazdy swoich pracowników!

Jeśli chodzi o moją prezen­tację — była ona nagry­wana, jak tylko pojawi się zapis wideo, podzie­limy się z Wami! Póki co zachę­cam do prze­jrzenia sla­jdów.

  •  
  •  
  •  
  •