Kobiety do kodu w konkursie Blog roku

By 24 February 2016 April 17th, 2016 Inspiracje, Wydarzenia

TL;DR Bierze­my udzi­ał w konkur­sie Blog Roku i prosimy o Twój głos.

Zaczni­jmy od pomysłu. Pomysłu na tego blo­ga. On pojaw­ił się bard­zo spon­tan­icznie, gdy Kuba napisał kole­jną lekcję pro­gramowa­nia dla mnie…

Kobi­ety do kodu miały mnie przede wszys­tkim moty­wować do codzi­en­nej pra­cy — pozwalać na mierze­nie postępów w nauce pro­gramowa­nia, wspier­ać w trud­nym etapie życia jakim jest zmi­ana branży. Od samego początku na blogu pojaw­ili się czytel­ni­cy trzy­ma­ją­cy za te zmi­any kciu­ki, chwilę później Ci, którzy razem ze mną uczyli się programowania…

Tek­sty na blo­ga pojaw­iały się bard­zo organ­icznie, wynikały z potrze­by chwili, roz­mowy ze zna­jomy­mi czy inny­mi świeżaka­mi w IT. Tak pow­stały wywiady z serii #Kulisy­Branży­IT (którą wznaw­iamy i już w mar­cu poz­na­cie nowych bohaterów!), tak pow­stała cała seria #Pier­wsza­Pra­ca.

Z ucz­nia stałam się nauczy­cielem i sama zaczęłam pisać tek­sty tech­niczne i wspier­ać Kubę w tej częś­ci blo­ga. Pro­gramowanie w Javie jest ter­az prawdzi­wą pasją nas obo­j­ga. Był też czas na luźniejsze tek­ty, na #Lazy­Sun­day, pojaw­ił się #main … A my naprawdę pol­u­bil­iśmy pisanie ;)

Obo­je zaczęliśmy też udzielać się w społecznoś­ci­ach, dzielić się naszą pasją i poma­gać innym w tej ścieżce kari­ery. I wiemy, że nasza dzi­ałal­ność ma sens — dzię­ki Tobie dro­gi czytel­niku. Duża gru­pa z Was nie jest dla nas anon­i­mowa ;) Znamy się z maili, komen­tarzy, pomo­cy w nauce pro­gramowa­nia, czy popraw­ia­n­iu naszych wpisów (to super, że my też może­my się od Was uczyć!). Widz­imy się na face­booku, insta­gramie, gdzie nieśmi­ało doda­je­cie cza­sem hash­tag #kobi­ety­doko­du, spo­tykamy się na kon­fer­enc­jach, spotka­ni­ach karotek, czy w pra­cy :) Znamy się! I wspól­nie pokazu­je­my jak ciekawe jest IT!

Obo­je wierzymy (a Tes­la znaczą­co pom­ruku­je), że dzię­ki takim konkur­som jak Blog­Day Wrocław czy Blog Roku, w którym ter­az star­tu­je­my może­my zro­bić coś naprawdę fajnego na naszej branży. Pokazać, że jest ona różnorod­na, że może przynosić wiele wyzwań i dawać wiele satys­fakcji. Pomóc uwierzyć, że nie jest dla wybrańców, mężczyzn, kobi­et, ale dla ludzi ambit­nych i ciekawych świata. 

Jeśli chcesz nam pomóc, E11382 na numer 7124. Jeden numer telefonu może oddać tylko jeden głos, głosowanie trwa do 1.03.2016r.

obrazy irlandia 429Dzięku­je­my!