Tag

#main

#main, 21 marca 2016

By | #main | No Comments

Pier­wszy dzień wios­ny — ide­al­ny czas, żeby wyjść na swieże powi­etrze, odpocząć, po czym wró­cić do Spring’a ;) W między­cza­sie zachę­camy też do zapoz­na­nia się z najnowszym #main!

Read More

#main, 14 marca 2016

By | #main | No Comments

Może tak jak my prze­ga­nia­cie kole­jne zimowo-wiosenne przez­ię­bi­e­nie? A może wręcz prze­ci­wnie, zdrowi i pełni energii staw­ia­cie czoła kole­jnym wzy­wan­iom? Nieza­leżnie od sytu­acji warto zajrzeć do naszej coty­god­niowej por­cji cieka­wostek…

Read More

#main, 8 lutego 2016

By | #main | No Comments

Koniec sesji? A może ter­min składa­nia pra­cy mag­is­ter­skiej? O, albo coś co obow­iązu­je każdego z nas — walen­tyn­ki! W drugim tygod­niu lutego, mimo napiętego grafiku pole­camy znaleźć chwilę na kawę…

Read More

#main, 11 stycznia 2016

By | #main | 5 Comments

Cytu­jąc reklamę sprzed lat, ostat­nio “pogo­da nie zachę­ca do spac­erów” — warto wyko­rzys­tać ten czas na pro­gramowanie w jakimś przy­tul­nym miejs­cu. A zaczy­na­jąc pro­gramować — por­c­ja newsów i infor­ma­cji ze…

Read More