#main, 29 lutego 2016

By 29 February 2016 #main

Takiego #main nie będzie przez długie lata — 29 lutego ;) Jako że w tym roku dosta­je­my dzień ‘gratis’ na osiąg­nię­cie swoich celów, w dzisiejszej częś­ci przeczyta­cie m.in. o tym, jak zbu­dować swój pro­dukt i go sprzedać. Poza tym o CEO firmy IBM oraz o tym, jak być lep­szym pro­gramis­tom w 6 prostych krokach.

2016-02-28Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

W tym tygod­niu mamy do Ciebie małą prośbę — bierze­my udzi­ał w konkur­sie na blog roku. Aby dostać się do finału, potrze­bu­je­my Two­jego gło­su — moż­na go odd­ać wysyła­jąc SMS o treś­ci E11382 na numer 7124. Cały dochód przez­nac­zony jest na fun­dację Dziecię­ca Fan­taz­ja. Głosować moż­na do połud­nia, 1 mar­ca (wtorek). Wszys­tkim tym, którzy odd­ali już na nas głos serdecznie dzięku­je­my, a pozostałych zachę­camy do wspar­cia nas w ten sposób :)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią wśród naszych czytel­ników cieszą się video­tu­to­ri­ale, na drugim miejs­cu — trady­cyjne mate­ri­ały w formie elek­tron­icznej, a dopiero później książ­ki i trady­cyj­na doku­men­tac­ja. Co ciekawe — więcej osób prefer­u­je samodziel­ną naukę, od poproszenia innych o pomoc! Jeśli jesteś jed­ną z tych osób, gorą­co zachę­camy do zarówno dzie­le­nia się wiedzą, jak i pyta­nia — dzię­ki temu obie strony się uczą, i jest to duże efek­ty­wniejsze niż zdoby­wanie wiedzy samemu.

Twórz lepsze prezentacje

Więk­szość osób na słowo ‘prezen­tac­ja’ automaty­cznie myśli ‘Pow­er­Point’, nieliczni ‘Prezi’ czy ‘Keynote’. Na rynku pojaw­ia się jed­nak coraz więcej prostych w uży­ciu narzędzi. Dzisi­aj zachę­camy, żeby dać szan­sę slides.com — prosty inter­fe­js, dużo inspiracji i możli­wość rozpoczę­cia za dar­mo (prezen­tac­je te są wtedy pub­liczne, mamy też ogranic­zone miejsce), z pewnoś­cią pomogą Ci zro­bić kole­jną prezen­tację, która będzie nie tylko lep­iej wyglą­dała — będzie też budz­iła więk­sze zain­tere­sowanie odbiorców.

slides.com

Jak programować lepiej i szybciej

Jak efek­ty­w­na jest Two­ja pra­ca? Jak częs­to musisz ją prz­ery­wać, aby coś sprawdz­ić lub zwery­fikować coś? Czy kiedykol­wiek w połowie zada­nia zori­en­towałaś się, że nie jesteś pew­na, co dokład­nie tworzysz? W poniższym artykule autorzy zebrali 6 wskazówek, jak w prosty i bezbolesny sposób usprawnić swo­je programowanie.

Artykuł: 6 sposobów aby pro­gramować lep­iej, szy­b­ciej i z mniejszą iloś­cią błędów

Jak prowadzić własny biznes

Włas­na fir­ma to nie tylko pro­dukt — pro­dukt trze­ba umieć najpierw wymyśleć, po czym sprzedać i odpowied­nio pok­ierować jego roz­wo­jem. W tym krótkim artykule/wywiadzie może­cie przeczy­tać jak to wyglą­da ‘od środ­ka’ i co jest konieczne, aby sprzedać swój produkt.

Artykuł w ser­wisie innpoland

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym różni się wzorzec pro­jek­towy proxy od adaptera?

W teorii oba te wzorce pozwala­ją nam osiągnąć podob­ny efekt — mody­fikację zachowa­nia określonego serwisu/klasy. Głów­na różni­ca pole­ga na tym, w jaki sposób się to odby­wa. Proxy z założe­nia nie mody­fiku­je inter­fe­j­su klasy/serwisu — jest warst­wą pośred­nią, ale z ‘zewnątrz’ przezroczys­tą — jej inter­fe­js wyglą­da iden­ty­cznie jak inter­fe­js klasy, którą modyfikuje.

Istotą adaptera jest tego odwrot­ność — adapter z założe­nia mody­fiku­je inter­fe­js, dopa­sowu­jąc jeden do drugiego. Zdarza się, że nie mody­fiku­je on logi­ki, a jedynie typy danych — pozwala w sys­temie X uży­wać kom­po­nen­tu stwor­zonego z myślą o Y.

Jak można znaleźć ‘głębokość’ drzewa (jako struktury danych) w najprostszy sposób?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Ginni Rometty

Kari­era Gin­ni Romet­ty na dobre rozpoczęła się w 1991 roku, po prze­jś­ciu do IBM jako inżynier sys­temów. Od tego cza­su szy­bko pięła się w szczeblach firmy, pra­cow­ała m.in. przy prze­ję­ciu Price­Wa­ter­house­C­oop­ers Con­sult­ing w 2002 roku. Niedłu­go później została zastępcą dyrek­to­ra, a po jego ustąpi­e­niu w 2011 roku została dyrek­torem wykon­aw­czym IBM — stanowisko to pias­tu­je do dziś.

Pomi­mo tego, że IBM kojarzy nam się głównie z przes­tarza­łą fir­mą ze świa­ta IT, która nie jest obec­nie lid­erem branży, wiele wskazu­je na to, że niedłu­go może nim ponown­ie zostać — niedawne sukcesy na drodze do stworzenia kom­put­era kwan­towego czy bard­zo zaawan­sowane prace nad sztuczną inteligencją pokazu­ją, że fir­ma moc­no staw­ia na przyszłość. Szczegól­nie w tej drugiej częś­ci Gin­ni miała znaczą­cy wpływ — jest jed­ną z głównych osób sto­ją­cych za komer­c­jal­iza­cją kom­put­era Wat­son (kom­put­er ten obec­nie jest lid­erem w kwestii przetwarza­nia języ­ka nat­u­ral­nego). Pod jej kierown­ictwem fir­ma sku­pia się na roz­wo­ju pro­duk­tów w obszarze chmur obliczeniowych i tech­nologii przyszłości.

Więcej o Gin­nie na wikipedii

Syl­wet­ka i lista wys­tąpień na stron­ie ibm.com

Pytanie na ten tydzień

W jakiego typu gry grasz, aby się zre­lak­sować?
  • Add your answer