#main, 14 marca 2016

By 14 March 2016 #main

Może tak jak my prze­ga­nia­cie kole­jne zimowo-wiosenne przez­ię­bi­e­nie? A może wręcz prze­ci­wnie, zdrowi i pełni energii staw­ia­cie czoła kole­jnym wzy­wan­iom? Nieza­leżnie od sytu­acji warto zajrzeć do naszej coty­god­niowej por­cji cieka­wostek ze świa­ta IT.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

ankieta-14-03.001

Nic tak nie przewi­etrza umysłu jak spac­er, albo głoś­na muzy­ka :) Wg anki­ety kawa wygry­wa z herbatą, ale tak sobie myślimy, że to zależy na którą fil­iżankę w ciągu dnia się zanosi :)

Wyniki konkursu z 4Developers

Dzięku­je­my za wszys­tkie pomysły związane z tem­atem prelekcji na kon­fer­encji. Dar­mowa wejś­ciówka na kon­fer­encję wędru­je do Bar­bary Szwarc za propozy­cję “Cre­at­ing API Doc­u­men­ta­tion the Devel­op­ers Love”. Sami z przy­jem­noś­cią byśmy się wybrali na taką prelekcję ;) Grat­u­lu­je­my zwyciężczyni a także pozostałym uczest­nikom za świetne propozycje!

Prosimy o jak najszyb­szy kon­takt na [email protected] abyśmy mogli przekazać Ci kod!

Geek tapety na pulpit

Na blogu jestemgeekiem.pl nie lada grat­ka! Min­i­mal­isty­czne, geekowskie tapety na pul­pit, które ucieszą nie tylko programistę.

LOGO w nowym wydaniu

W nielicznych wol­nych chwilach przeglą­damy nowoś­ci na kick­starterze — naszą uwage przykuł niedawno pro­jekt Cubet­to. Cubet­to to prze­niesie­nie żółwia LOGO (na którym być może kiedyś uczyłaś się pro­gramować w szkole) do świa­ta rzeczy­wis­tego. Jest też zin­te­growana m.in. ze Scratchem, co oznacza masę zabawy i nau­ki w jednym!

Strona pro­jek­tu na Kickstarterze

Rzut okiem w przyszłość

Ten news doty­czy trochę bardziej fizy­ki niż IT, ale nadal jest ekscy­tu­ją­cy — naukow­com udało się tele­por­tować zakodowaną infor­ma­cję. Choć nie jest to jeszcze coś, czym zastąpisz modem w domu, możli­woś­ci na przyszłość są nieogranic­zone, głównie przez to, że ‘trans­port’ infor­ma­cji nie zaj­mu­je cza­su (dla porów­na­nia — za pomocą światłowodów przesłanie infor­ma­cji za ocean zaj­mu­je ok. 200ms). Z niecier­pli­woś­cią czekamy na więcej!

Not­ka pra­sowa na tem­at eksperymentu

Piekło zamarza?

Niechęć firmy Microsoft do otwartych tech­nologii i stan­dard­ów (z nieliczny­mi wyjątka­mi jak np. Ker­beros czy LDAP) jest wręcz leg­en­dar­na — wystar­czy wspom­nieć wypowiedź ówczes­nego preze­sa firmy, Ste­va Ballmera, z 2001 roku, który nazwał Lin­uxa nowot­worem świa­ta IT. Microsoft ogłosił niedawno, że wyda wer­sję swo­jej bazy danych — SQL Serv­er — na sys­te­my z rodziny Unix. Wyni­ka to zapewne z prag­matyz­mu (1/3 ser­w­erów uru­chomionych w chmurze Microsoft dzi­ała na Lin­ux­ie), ale nadal wywołało niemałe porusze­nie w świecie IT. W tym kon­tekś­cie warto wspom­nieć także, że chmu­ra Microsoft Azure także opiera się na Lin­ux­ie (dokład­niej mówiąc: sprzęt sieciowy w niej wykorzystywany).

SQL Serv­er dostęp­ny na lin­uxa — artykuł

Ofic­jal­ny wpis na blogu Microsoft

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym jest ‚bean’ w Springu? Co może, a co nie może nim być?

Beany to obiek­ty w naszej aplikacji, które są zarządzane (a więc twor­zone i inicjowane) przez Springa (w ramach kon­tenera IoC). Beanem nazy­wamy dowol­ny obiekt, który jest zarządzany przez Springa (nie ma w tym zakre­sie żad­nych dodatkowych wyma­gań). Innymy słowy — wystar­czy, że Spring o nim ‚wie’ i jest w stanie użyć go przy polach z adno­tacją @Autowired.

Aby jak­iś obiekt był beanem, może­my użyć jed­nej z adno­tacji-stereo­typów lub zadeklarować go wprost (więcej o tym pisal­iśmy w lekcji 9). Beanem w Springu może być (praw­ie) dowol­ny obiekt — w tym np. ser­wisy pisane przez Ciebie, wewnętrzne klasy Springa (np. imple­men­tac­ja Appli­ca­tion­Con­text), ale także zwykłe Strin­gi czy Integery.

Jedynym wyjątkiem są kolekc­je i mapy — Ponieważ pola tego typu są trak­towane spec­jal­nie w Springu, nie mogą one być beana­mi same w sobie. Jedynym rozwiązaniem jest ‚opakowanie’ ich w jakąś klasę przed uży­ciem (np. stworze­nie klasy tylko z jed­nym polem — kolekcją, która nas interesuje).

Pytanie techniczne

Na czym pole­ga meto­da dziel i zwyciężaj?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Edgar F. Codd

Edgar Codd z pewnoś­cią może być opisany jako twór­ca pod­staw branży IT takiej, jaką znamy ją współcześnie. Pra­cow­ał on w fir­mie IBM, gdzie zaj­mował się prze­chowywaniem i przetwarzaniem danych. Jego najgłośniejszą pub­likacją jest doku­ment z 1970 roku zaty­tułowany “A Rela­tion­al Mod­el of Data for Large Shared Data Banks”, gdzie nakreślił teorię za rela­cyjny­mi baza­mi danych. Zre­wolucjoni­zowały one sposób prze­chowywa­nia i przetwarza­nia infor­ma­cji, a także umożli­wiły skalowanie aplikacji wraz ze wzrostem możli­woś­ci kom­put­erów — mod­el przez niego zapro­ponowany był ogranic­zony jedynie wyda­jnoś­cią i zasoba­mi kom­put­era, na którym był real­i­zowany. Po pub­likacji wspom­ni­anego artykułu nadal kon­tyn­uował prace nad baza­mi danych, pub­liku­jąc m.in. 13 cech, które musi posi­adać rela­cyj­na baza danych (opub­likował je, aby pro­du­cen­ci baz danych nie ‘nacią­gali’ znaczenia tego określe­nia w celach mar­ketingowych). Ta pub­likac­ja nosi nazwę 12 reguł Cod­da (cza­sem bywa także zwana 12 przykaza­ni­a­mi Cod­da) i zaw­iera 13 zasad (pon­u­merowanych od 0 do 12 — stąd nazwa). W późniejszych lat­ach wsław­ił się także m.in. pra­ca­mi nad OLAP (akro­n­im od On-Line Ana­lyt­i­cal Pro­cess­ing) — sposobem anal­izy dużych zbiorów danych w cza­sie rzeczy­wistym (efek­ty jego pra­cy do dziś stanow­ią pod­stawę dzi­ała­nia hur­towni danych i niek­tórych sys­temów typu Big Data). Był lau­re­atem nagrody Turinga.

Wpis w Wikipedii

Not­ka biograficz­na opub­likowana przez IBM po śmierci

Not­ka biograficz­na jako ‘ikony roz­wo­ju’ wg IBM

Pro­fil jako lau­re­a­ta nagrody Turinga

Pytanie na ten tydzień

Dzisiejsze pytanie nieco bardziej abstrak­cyjne od poprzed­nich ;) Zachę­camy do dzie­le­nia się w komen­tarzach uza­sad­nie­niem swoich wyborów!

Na komer­cyjne zas­tosowanie jakiego odkrycia w świecie tech­nologii czekasz najbardziej?
  • Add your answer