#main, 7 marca 2016

By 7 March 2016 #main

Wios­na już za rogiem, Spring na ekranie, cóż więcej chcieć ;) Hmm, może np dar­mowe wejś­ciów­ki na dwie kon­fer­enc­je? Szczegóły w dzisiejszym #main !

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Choć najwięcej odpowiedzi padło przy opcji ‘nie gram w gry’, to tylko 1/5 osób tak odpowiedzi­ała :) Główny wniosek jest jed­nak taki, że każdy lubi inny rodzaj gier — wyni­ki poszczegól­nych były bard­zo zbliżone do siebie. Co ciekawe, 4 oso­by piszą własne gry — zachę­camy do kon­tatku na [email protected], chęt­nie pokaże­my na blogu twór­c­zość naszych czytelników!

Randka online z pracodawcą

Przy­wyk­liśmy już do reklam w sty­lu ‘zna­jdź osobę dopa­sowaną do Ciebie’ — czy to dzi­ała czy nie zapewne możn­a­by dysku­tować, ale pomysł ten prze­nie­siony został właśnie na kole­jny poziom. Ser­wis work­shape ofer­u­je dopa­sowanie do pra­co­daw­ców na pod­staw­ie sty­lu Two­jej pra­cy — jeśli prefer­u­jesz np. anal­i­zować sys­te­my i wymyślać rozwiąza­nia, zna­jdzie ide­alne dla Ciebie stanowisko pra­cy. Pole­camy spróbować!

https://www.workshape.io

Psst.. Podaj dalej!

Bit­coiny to najpop­u­larniejsza kryp­towa­lu­ta, która jest coraz częś­ciej i chęt­niej przyj­mowana w różnych sklepach (także tych w świecie rzeczy­wistym). 6 i 7 czer­w­ca w Warsza­w­ie orga­ni­zowana będzie kon­fer­enc­ja o nazwie Bit­spi­ra­tion sku­pi­ona tem­aty­cznie na kryp­towa­lu­tach (i Bit­coinach w szczegól­noś­ci). Z okazji dnia kobi­et orga­ni­za­torzy przy­go­towali bezpłatne wejś­ciów­ki dla każdej kobi­ety, która zare­jestru­je się 8 mar­ca! Nie ma na co czekać i widz­imy się na miejscu!

Pro­moc­ja trwa tylko 24 godziny, tylko 8 marca!

Raspbery Pi z WiFi i BT

Całkiem niedawno światło dzi­enne ujrza­ło Rasp­ber­ry Pi Zero — kom­put­er za 5$. Pro­dukc­ja nie nadąża za popy­tem (cały czas więk­szość sklepów jest wyprzedana i ma dłu­u­ugie listy oczeku­ją­cych), a twór­cy wypuś­cili właśnie nowe dziecko — Rasp­ber­ry Pi 3. Poza lep­szym pro­ce­sorem (4 rdze­nie, po 1.2GHz) i ukła­dem graficznym, na pokładzie zna­jdz­imy tym razem WiFi i Blue­tooth! Co więcej — w dokład­nie tej samej cenie co poprzed­nia wer­s­ja (35$). To już nie tylko zabawka dla geeków, ale pełno­prawny kom­put­er, tyle że bez obudowy :)

https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-on-sale/

Konkurs — darmowa wejściówka na 4Developers

Przy­pom­i­namy, że do środy do półno­cy może­cie wysyłać zgłoszenia na konkurs. Do wygra­nia bezpłat­na wejś­ciówka na 4Developers. Zadanie jest banal­nie proste: Zapro­ponuj tem­at na kon­fer­enc­je – nie musi to być coś, na czym się znasz, nie musi być nawet bard­zo sen­sown­ie – musi mieć jed­nak jakikol­wiek związek z IT. Więcej szczegółów zna­jdziesz na stron­ie http://kobietydokodu.pl/4developers-2016/, gdzie możesz też przesłać swo­ją odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: jak moż­na znaleźć ‚głębokość’ drze­wa (jako struk­tu­ry danych) w najprost­szy sposób?

W przy­pad­ku drzew ist­nieją dwa sposo­by ich przeszuki­wa­nia: BFS (breadth first search) i DFS (depth first search). W zależnoś­ci od rodza­ju drze­wa, DFS może być szyb­szy (w przy­pad­ku drzew bina­rnych), w ogól­nym przy­pad­ku będzie co najm­niej równie szy­b­ki jak BFS.

Algo­rytm DFS pole­ga na tym, że zaczy­na­jąc od korzenia drze­wa, idziemy najpierw ‘wgłab’ (sprawdza­my pier­wsze dziecko), a dopiero później ‘wsz­erz’ (sprawdza­jąc kole­jne dzieci/przechodząc do kole­jnego węzła na tym samym poziomie). Algo­rytm BFS różni się tym, że najpierw sprawdza­my wszys­tkie węzły na tym samym poziomie, a dopiero później idziemy ‘w dół’ do dzieci.

Przykład­owa imple­men­tac­ja DFS z wyko­rzys­taniem rekurencji poniżej:

public int maxDepth(Node node) {
	int maxDepth = 0;
	for (Node child : node.getChildren()) {
	    maxDepth = Math.max(maxDepth, maxDepth(child));
	}
	return maxDepth+1;
}

Powyższa meto­da przyj­mu­je węzeł jako argu­ment. Na początku ustaw­iamy głębokość w tym miejs­cu na zero, po czym iteru­je­my po wszys­t­kich dzieci­ach danego węzła, ustaw­ia­jąc zmi­en­ną maxDepth na najwyższą napotkaną głębokość. Następ­nie zwracamy tę wartość pow­ięk­szoną o jeden. Poprzez rekurencję kod ten najpierw sprawdza ‘najgłęb­szy’ węzeł, potem stop­niowo ‘wraca’ do góry drzewa.

Zadanie dodatkowe: jak zop­ty­mal­i­zowała byś ten kod dla drze­wa bina­rnego? (nasza odpowiedź za tydzień)

Czym jest ‘bean’ w Springu? Co może, a co nie może nim być?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Jack Dorsey

Jack Dorsey jest powszech­nie znany z tego, że stworzył Twit­tera — najpop­u­larniejszy ser­wis mikrobl­o­gowy świa­ta. Co ciekawe — pro­jekt ten zrodz­ił się trochę przez przy­padek, jako ekspery­ment, w ciągu 2 tygodni.

Będąc jeszcze w liceum, Jack fas­cynował się algo­ryt­ma­mi pozwala­ją­cy­mi na opty­malne przy­dzielanie i kierowanie ruchem np. tak­sówek czy karetek pogo­towia (opro­gramowanie, które wtedy stworzył, do dziś jest uży­wane przez niek­tóre firmy). Fas­cy­nac­ja ta w 2000 roku prze­rodz­iła się w fir­mę — jej celem było stworze­nie opro­gramowa­nia pozwala­jącego na zarządzanie tak­sówka­mi, karetka­mi, pojaz­da­mi straży pożarnej itp za pośred­nictwem sieci web. Był to czas, kiedy szy­bko rozwi­jały się komu­nika­to­ry inter­ne­towe, wtedy też Jack Dorsey pomyślał o tym, czy nie możn­a­by szy­bko za pomocą jego plat­formy podzielić się swoim sta­tusem ze zna­jomy­mi. Kon­cepc­ja początkowo rozwi­jała się w opar­ciu o SMSy (stąd wziął się lim­it 140 znaków) — po połacze­niu sił z fir­mą Odeo pow­stał pomysł na to, czym jest dzisi­aj Twit­ter — plat­for­mę mikrobl­o­gową. Pro­to­typ został napisany w 2 tygod­nie, pier­wszym użytkown­ikom bard­zo się spodobał i tak się to potoczyło…

Jack obec­nie kieru­je jeszcze jed­nym star­tu­pem — Square, czyli szy­bkim sposobem na płat­noś­ci kartą (między inny­mi). O ile w Europie jest to jeszcze mało pop­u­larne, w USA niko­go już nie dzi­wi, że u ulicznego sprzedaw­cy moż­na zapłacić kartą za Hot­Do­ga w prak­ty­cznie każdym mieś­cie — m.in. dzię­ki Square.

Kon­to w ser­wisie Twitter

Pro­fil wg Forbes

Strona wikipesii na jego temat

Pytanie na ten tydzień

Co poma­ga, gdy potrze­bu­jesz trochę energii do pro­gramowa­nia?
  • Add your answer