#main, 14 grudnia 2015

By 14 December 2015 #main

Po tygod­niowej prz­er­wie #main wraca. Przełom listopa­da i grud­nia to dla nas bard­zo inten­sy­wny czas, za co czytel­ników przeprasza­my. Mamy nadzieję, że dzisiejszy #main choć trochę wyna­grodzi oczekiwanie ;)

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Najwięk­szy­mi rozprasza­cza­mi okaza­ły się na równi strony inter­ne­towe (Face­book, por­tale z newsa­mi itp) jak i nie­jasne zada­nia / ich nad­mi­ar. O tym drugim warto poroz­maw­iać z przełożonym, nato­mi­ast pier­wsze moż­na kon­trolować samodzielnie ;)

Zobacz, kto Cię obserwuje

Sur­fu­jąc po sieci wielokrot­nie klikamy ‘zgadzam się’ przy tej czy innej wiado­moś­ci o ciasteczkach bez więk­szego zas­tanowienia. Cza­sem jed­nak warto poświę­cić chwilę na reflek­sje kto nas obser­wu­je i co może o nas wiedzieć. Za pomocą dodatków do przeglą­darek możesz ziden­ty­fikować kto anal­izu­je dane o Twoim kom­put­erze oraz w razie potrze­by pod­jąć odpowied­nie kro­ki. Najpop­u­larniejszym obec­nie plug­inem jest col­lu­sion, ter­az  dostęp­ny także dla Chrome.

O bezpieczeństwie słów kilka

Na łamach blo­ga przed­staw­ial­iśmy Wam już niebezpiecznik.pl — por­tal poświę­cony bez­pieczeńst­wu i lukom w tymże. Dzisi­aj chcieliśmy zapro­ponować kole­jną ciekawą stronę o tej tem­atyce — https://zaufanatrzeciastrona.pl

PS. Dzięku­je­my Rober­towi za infor­ma­c­je i linki ;)

Raspberry Pi w kosmosie!

Być może jeszcze nie zauważyliś­cie, ale jesteśmy ogrom­ny­mi fana­mi pro­jek­tu Rasp­ber­ry Pi. Niedawno te kom­put­er­ki wielkoś­ci kar­ty kredy­towej kosz­tu­jące niewiele więcej niż pacz­ka chip­sów pole­ci­ały w kos­mos! O całym przed­sięwz­ię­ciu przeczyta­cie na https://www.raspberrypi.org/blog/astro-pi-launch-tonight/, a samą wyprawę moż­na śledz­ić na twit­terze: https://twitter.com/astro_pi

Jak wybrać status HTTP

Zapewne niejed­nokrot­nie spotkałaś się z prob­le­mem ‘jaki sta­tus HTTP powin­nam zwró­cić?’. O ile w przy­pad­ku ‘nie znaleziono, sytu­ac­ja jest pros­ta, o tyle zwraca­jąc odpowiedź, która jest sukce­sem, ale bez zawartoś­ci, której jed­nak klient się nie spodziewał, może być pod­ch­wytli­we. Na szczęś­cie w sieci zna­jdziesz opra­cow­anie — proste i czytelne dia­gramy, które pomogą Ci pod­jąć decyzję o praw­idłowym sta­tusie HTTP. Pole­camy wydrukować i trzy­mać na biurku!

http://racksburg.com/choosing-an-http-status-code/

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym są mikroser­wisy i kiedy warto je stosować?

Mikroser­wisy to jed­no z pode­jść do pro­jek­towa­nia więk­szych aplikacji, w którym każ­da funkcjon­al­ność, nawet naj­drob­niejsza, jest osobym ser­wisem, najczęś­ciej dostęp­nym poprzez web. Jest to ekt­sre­mal­na wer­s­ja SOA (Ser­vice Ori­ent­ed Archi­tec­ture) i służy jak najwięk­sze­mu podzi­ałowi całego sys­te­mu tak, aby móc pod­mieni­ać jego małe ele­men­ty w przyszłoś­ci bez dużego nakładu pra­cy, ale także aby min­i­mal­i­zować skut­ki awarii i zwięk­szyć ogól­ną dostęp­ność. Jej zas­tosowanie ma sens, gdy budu­je­my nowy sys­tem od pod­staw z wyko­rzys­taniem chmury obliczeniowej i nie musimy się martwić o inte­grac­je z inny­mi sys­tema­mi, w prze­ci­wnym wypad­ku musimy się poważnie zas­tanow­ić. Należy też mieć na uwadze wszys­tkie wady takiego pode­jś­cia — trud­niejsze lokali­zowanie prob­lemów, zmniejs­zona możli­wość ‘man­u­al­nej’ anal­izy sytu­acji i zmi­any para­metrów na hoś­cie, więk­sza ilość logów oraz dużo dłuższy czas odpowiedzi sys­te­mu (poprzez wykony­wanie dodatkowych zapy­tań pomiędzy mikroserwisami).

Pytanie: Jakie typy numeryczne są dostępne w Javie i do jakich zastosowań je używamy?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Aleksiej Pażytnow

Na pewno choć raz grałaś w gry kom­put­erowe, i wiesz, że są pozy­c­je kul­towe. Do takich z pewnoś­cią należy Tetris — gra zapro­gramowana przez Alek­sie­ja Pażyt­nowa, pracu­jącego ówcześnie w Cen­trum Kom­put­erowym Akademii Nauk ZSRR. W swo­jej kari­erze próbował rozkrę­cić fir­mę bazu­jącą na pop­u­larnoś­ci gry Tetris, nieste­ty zakońc­zoną niepowodze­niem. Przez pewien czas pra­cow­ał następ­nie w Microsof­cie, po czym ostat­nio związany był z mało znanym pro­du­cen­tem gier log­icznych Wild­Snake Software.

Więcej na tem­at jego twór­c­zoś­ci oraz kari­ery zna­jdziesz we wpisie na Wikipedii.

Pytanie na ten tydzień

Która część #main podo­ba Ci się najbardziej i na czym powin­niśmy się bardziej skupić w przyszłoś­ci
  • Add your answer

Jeśli jest coś, co chci­ałabyś zobaczyć w #main w przyszłoś­ci, dodaj swo­ją odpowiedź do ankiety!