#main, 21 marca 2016

By 21 March 2016 #main

Pier­wszy dzień wios­ny — ide­al­ny czas, żeby wyjść na swieże powi­etrze, odpocząć, po czym wró­cić do Spring’a ;) W między­cza­sie zachę­camy też do zapoz­na­nia się z najnowszym #main!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Loty w kos­mos są zde­cy­dowanym fawory­tem — i chy­ba też jesteśmy najbliżej jej real­iza­cji. Zaraz za pla­su­ją się kom­put­ery kwan­towe i tele­por­tac­ja ludzi i przed­miotów — z tą ostat­nią chy­ba nie pójdzie już tak łatwo ;)

Game Developers Conference

18 mar­ca w San Fran­cis­co zakończyła się dorocz­na kon­fer­enc­ja twór­ców gier — GDConf. Spo­tyka­ją się tam twór­cy idy­wid­u­al­ni, dostaw­cy tech­nologii, wielkie firmy i star­tupy z sze­roko rozu­mi­anej branży gier kom­put­erowych. W tym roku sporo było sły­chać o rzeczy­wis­toś­ci wirtu­al­nej, w szczegól­noś­ci oku­larach i innym sprzę­cie z tej kat­e­gorii. Warto jed­nak napom­nieć, że w kat­e­gorii najlep­szej gry 2016 roku wygrała nasza rodz­i­ma pro­dukc­ja — Wiedźmin 3. Moż­na oczy­wiś­cie być fanem tej gry, jak i jej zagorza­łym prze­ci­wnikiem, ale grat­u­lac­je jak najbardziej się należą — i czekamy oczy­wiś­cie na kole­jne sukcesy pol­s­kich firm i twórców!

Ofic­jal­na strona konferencji

Kiedy chmura nie wystarcza

Gwał­towny rozwój chmur obliczeniowych nar­o­dz­ił się z prostego pomysłu: zami­ast dro­giego sprzę­tu, weźmy kil­ka tańszych i połączmy je razem. Na takiej plat­formie uru­chomimy opro­gramowanie, które będzie w stanie pra­cow­ać w ten sposób i prob­lem skali zniknie. Taki mod­el sprawdza się w więk­szoś­ci przy­pad­ków, ale nie zawsze — cza­sem firmy ‘prz­eras­ta­ją’ możli­woś­ci ofer­owane przez stan­darowe kom­put­ery. Coraz częś­ciej słyszymy więc o fir­ma­ch, które budu­ją sprzęt na własne potrze­by — Google czy Microsoft wyt­warza­ją włas­ny sprzęt sieciowy i ser­w­ery, ter­az do tej grupy dołaczył też Drop­box. Fir­ma, która początkowo dzi­ałała w opar­ciu o Ama­zon AWS, obec­nie przeniosła pon­ad 90% swoich klien­tów na włas­ną infra­struk­turę, zbu­dowaną w opar­ciu o włas­ny sprzęt, zop­ty­mal­i­zowany pod kątem prze­chowywa­nia jak najwięk­szej iloś­ci danych. Przy takiej skali to nie lada wyzwanie!

Przeczy­taj cały artykuł w ser­wisie wired.com

Bitcoiny jako oficjalny środek płatniczy?

Bit­coiny oraz inne kryp­towa­lu­ty na dobre zagoś­ciły na rynku — coraz więcej sklepów pozwala nimi płacić, pow­sta­ją nawet fizy­czne banko­maty pozwala­jące wymieni­ać je na gotówkę. W ostat­nim cza­sie bank cen­tral­ny Wielkiej Bry­tanii rozpoczął anal­izy, czy moż­na tego typu walutę wyko­rzys­tać jako środek płat­niczy w rozliczeni­ach między­bankowych. O ile póki co to tylko bada­nia, jesteśmy ciekawi co przyniesie nam przyszłość!

Więcej przeczy­tasz w ser­wisie technologyreview.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: na czym pole­ga meto­da dziel i zwyciężaj?

Meto­da ta (z języ­ka ang­iel­skiego divide and con­quer) pole­ga na ciągłym podziale prob­le­mu na mniej złożone pod­prob­le­my, aż będą one możli­we do rozwiąza­nia w prosty sposób. Przykła­dem takiego pode­jś­cia jest np. algo­rytm Euk­lidesa służą­cy do oblicza­nia najwięk­szego wspól­nego mianown­i­ka 2 liczb. Pode­jś­cie to ma zas­tosowanie np. w grach oraz złożonych obliczeniowo prob­lemach — pozwala ono na ‘podzie­le­nie’ prob­le­mu na mniejsze, przetwarzane równole­gle podproblemy.

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz np. na wikipedii.

Czym jest i jak działa Garbage Collector w Javie?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Linus Torvalds

Praw­dopodob­nie nie trze­ba go przed­staw­iać niko­mu, kto miał sty­czność z wol­nym opro­gramowaniem — Linus Tor­valds to oczy­wiś­cie twór­ca najpop­u­larniejzego obec­nie wol­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego — Lin­uxa. Ten fińs­ki pro­gramista początkowo nie miał na celu tworzenia sys­te­mu dla wszys­t­kich — jego celem było posi­adanie wyda­jnego sys­te­mu zgod­nego z Unix­em, na włas­nym kom­put­erze PC (trze­ba tutaj wspom­nieć, że było to w lat­ach 80’tych, kiedy Unixy dzi­ałały właś­ci­wie wyłacznie na kom­pu­tra­ch typu main­frame i dedykowanych urządzeni­ach). W ten sposób zrodz­ił się pro­jekt, który w 1991 roku zostął opub­likowany jako jądro sys­te­mu Lin­ux. Inspirowany był MINIX­em — otwartym sys­te­mem oper­a­cyjnym napisanym jako kod źródłowy do książ­ki “Oper­at­ing Sys­tems: Design and Imple­men­ta­tion” (czy nie przy­pom­i­na Wam to his­torii innego bard­zo pop­u­larnego współcześnie pro­jek­tu? ;) ). Od tego cza­su wielu pro­gramistów przyłaczyło się do inic­jaty­wy, przek­sz­tał­ca­jąc Lin­uxa w sta­bil­ny, mod­ułowy i wyda­jny sys­tem, który łat­wo dos­tosować do włas­nych potrzeb. Linus Tor­valds do dzisi­aj sprawu­je nad nim kon­trolę — ma on ostate­czny głos na tem­at tego, jakie zmi­any zostaną dołąc­zone do głównego, ofic­jal­nego wyda­nia (oczy­wiś­cie kod źródłowy jest ogóln­o­dostęp­ny, dzię­ki czemu każdy może sam skom­pi­lować sobie włas­ną wersję).

Kole­jnym bard­zo ważnym wkła­dem w współczes­ny kra­jo­braz IT jest sys­tem kon­troli wer­sji GIT — także autorstwa Linusa. Dzisi­aj jest on de fac­to stan­dar­d­em, jeśli chodzi o zarządzanie kodem źródłowym.

Strona na jego tem­at w wikipedii

Pytanie na ten tydzień

Ide­al­ny sport dla pro­gramisty to…
  • Add your answer