#main, 22 lutego 2016

By 22 February 2016 #main

W dzisiejszym #main przeczyta­cie m.in. o Melissie May­ers oraz o tym, jak dzię­ki zbiegowi okolicznoś­ci mógł pow­stać Skype. Zachęcamy!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Zaskoczenia nie było — zde­cy­dowa­nia więk­szość naszych czytel­ników dowiadu­je się o nowych postach za pomocą Face­booka :) Zachę­camy też do zerka­nia i obser­wowa­nia nas na innych kanałach — ostat­nio aktu­al­iza­c­je może­cie znaleźć także na tweet­erze, blo­ga może­cie obser­wować także w ser­wisach bloglovin oraz zbl­o­gowani.

O człowieku, który umożliwił powstanie Skype

Cza­sem sytu­acje, które wyda­ją nam się bard­zo słabe i demo­ty­wu­jące okazu­ją się najlep­szą szan­są, jaka nas spotkała. Tak było np. w przy­pad­ku Jef­fa Pul­vera, który przy­czynił się do nor­mal­iza­cji prawa wokół tech­nolo­gi VoIP i wyłącze­niu jej spod prawa teleko­mu­nika­cyjnego, co poz­woliło na pow­stanie np. Skype czy Viber. A zaczęło się od tego, że Jeff został zwol­niony z pracy…

Przeczy­taj cały artykuł

Prototypowanie — metoda Google Design Sprint

O ile wdroże­nie metodyk zwin­nych w pro­gramowa­niu nie nas­tręcza więk­szych prob­lemów, a ilość lit­er­atu­ry w tema­cie wystar­czy, aby wypełnić niejed­ną bib­liotekę, o tyle inne obszary IT nie mają już tak wielu infor­ma­cji dostęp­nych pub­licznie. Szczegól­nie pole­camy wpis na blogu o tym, jak przeprowadz­ić Google Design Sprint — zwinne pode­jś­cie do pro­jek­towa­nia inter­fe­j­su użytkown­i­ka aplikacji, opra­cow­ana i rozwi­jana przez Google.

Design Sprint w ser­wisie Hack­ing UI

Inspiracje — strony WWW

Grat­ka nie tylko dla pro­jek­tan­tów, design­erów i fron­tendow­ców — najlep­sze, najbardziej inspiru­jące strony WWW zebrane w jed­nym miejscu.

http://htmlinspiration.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Sprawdź, czy tabli­ca liczb typu (int) jest ciągiem arytmetycznym?

Sprawdze­nie może­my dokon­ać w cza­sie O(n), przykład­owy kod zna­jdziesz poniżej (kod ten zakła­da, że pusty ciąg oraz ciąg jed­noele­men­towy także są ciąga­mi arytmetycznymi):

public boolean isArithmetic(int[] tablica) {
if (tablica.length>2) {
  int roznica = tablica[1]-tablica[0];
  for (int i=2; i<tablica.length; i++) {
    if ((tablica[i]-tablica[i-1])!=roznica) {
      return false;
    }
  }
}
return true;
}

Czym różni się wzorzec projektowy proxy od adaptera?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Marissa Mayer

Maris­sa, obec­nie CEO Yahoo.com, zaczy­nała swo­ją kari­erę jako pro­gramista w Google — była jed­ną z 20 pier­wszych zatrud­nionych osób. W swo­jej pra­cy dała się poz­nać głównie jako oso­ba przy­wiązu­ją­ca bard­zo dużą uwagę do szczegółów, co w połącze­niu z inny­mi kom­pe­tenc­ja­mi spowodowało awans na stanowisko Dyrek­to­ra dzi­ału Con­sumer Web (ogólne usłu­gi dla osób pry­wat­nych), a w późniejszym cza­sie vice prezy­den­tem do spraw tech­nologii wyszuki­wa­nia i user expe­ri­ence. Jeśli np. zas­tanaw­iało Cię kiedyś, kto jest odpowiedzial­ny za min­i­mal­isty­czny wygląd strony google.com, to masz już odpowiedź ;) W okre­sie pra­cy w Google współt­worzyła i kre­owała pro­duk­ty takie jak Google Search, Gmail, Google Maps, Google Images, Google News, czy Google Books. W trak­cie pra­cy w Google, Maris­sa wykładała także pod­stawy pro­gramowa­nia na uni­w­er­syte­cie Stanford.

W 2012 roku została dyrek­torem wykon­aw­czym Yahoo, spół­ki, która lata świet­noś­ci miała już za sobą. Próbowała odwró­cić trend, pode­j­mu­jąc m.in. kil­ka kon­trow­er­syjnych decyzji, np. o prze­ję­ciu por­talu Tum­blr (jego wartość spadła o praw­ie 1/4 od cza­su prze­ję­cia). W ostat­nim cza­sie pojaw­iły się infor­ma­c­je o możli­woś­ci sprzedaży dzi­ałal­noś­ci Yahoo innej spółce.

Została nomi­nowana przez mag­a­zyn For­tune jako 16 najpotężniejsza busineswoman świa­ta, 4 na liś­cie osób przed 40 rok­iem życia.

Więcej o Marissie na wikipedii.

Kon­to na Twitterze

Pytanie na ten tydzień

Poz­na­jąc nową tech­nologię, najczęś­ciej korzys­tasz z…
 • Add your answer