#main, 16 maja 2016

By 16 May 2016 #main

Web­Sum­mit 2016 coraz bliżej (już tylko 6 miesię­cy :D), więc póki co przed­staw­iamy kole­jną część #main’a — miłego poniedziałku!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Row­er jest zde­cy­dowanym fawory­tem na dojazd do pra­cy (tutaj puszcza­my oczko do osób z HR — pamię­ta­j­cie o sto­jakach i pryszni­cach w biurze ;) ), ale co ciekawe — więcej osób prefer­u­je iść pies­zo niż jechać samo­cho­dem. Popieramy!

Ręka jako panel dotykowy

Pan­ele dotykowe nie są już żad­ną nowoś­cią — zna­jdziemy je w tele­fonach, pralkach, lodówkach, zegarkach i praw­dopodob­nie każdym innym rodza­ju elek­tron­i­ki. Cza­sa­mi pojaw­ia­ją się jed­nak nowe pomysły — w tym wyko­rzys­tanie ciała jako ‘obszaru’ dotykowego. Wcześniejsze sys­te­my były raczej mało pre­cyzyjne — Skin­Track chwali się jed­nak dokład­noś­cią na poziomie 8mm — to mniej więcej pre­cyz­ja, jaką osią­ga­ją prze­ciętne ekrany dotykowe! Póki co jest to raczej cieka­wost­ka, ale z przy­jem­noś­cią zobaczylibyśmy zas­tosowanie w praktyce :)

Artykuł w ser­wisie geek.com

Kup (zrób) cokolwiek, wystarczy przycisk!

Ama­zon Dash to usłu­ga, dzię­ki której możesz zamówić dowol­ny pro­dukt za pomocą taniego (ok. 5$) przy­cisku. Jeśli skończyła się np. kawa, naciskasz przy­cisk, a będzie ona dostar­c­zona kole­jnego dnia (zapewne w zależnoś­ci od regionu). Ostat­nio, bez żad­nego rozgło­su, udostęp­niono na sprzedaż ‘gen­eryczne’ przy­cis­ki. Korzys­ta­ją one z wifi i możesz je w prosty sposób połączyć z chmurą AWS — po naciśnię­ciu przy­cisku uru­chomisz dowol­ny kod w usłudze AWS Lamb­da, możesz też wprowadz­ić dodatkowe reguły (np. w zależnoś­ci od pory dnia uruchami­a­ją one różne procesy).

Zamaw­ian­ie póki co nie jest możli­we w Europie.

Strona głów­na (z opcją zakupu)
Artykuł w ser­wisie wired.com

IoT a’la Scratch

Inter­net of Things to ostat­nio bard­zo gorą­cy tem­at. Do tej pory był jed­nak zamknię­ty na oso­by z dość duży­mi umiejęt­noś­ci­a­mi pro­gramowa­nia i trochę wiedzy sprzę­towej. Pro­jekt modkit.io chce to zmienić — pro­ponu­ją rozwiązanie, dzię­ki które­mu pro­gramowanie rozwiązań IoT będzie tak proste jak uży­cie Scracha. Zobaczymy, póki co będziemy pil­nie śledz­ić postępy projektu :)

Strona pro­jek­tu na kickstarter.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: jak wyświ­etlić (wyp­isać w kon­soli) datę i godz­inę w wybranym for­ma­cie?

Na to pytanie ist­nieją oczy­wiś­cie dwie odpowiedzi ;) Zaczni­jmy od obiek­tu java.util.Date — starego pode­jś­cia do obsłu­gi dat w Javie.

java.util.Date

For­ma­towanie daty sprowadza się do utworzenia obiek­tu Sim­ple­Date­For­mat a następ­nie wywoła­niu jego metody format.

SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
String date = dateFormat.format(new Date());

Oczy­wiś­cie w kon­struk­torze Sim­ple­Date­For­mat poda­je­my, w jaki sposób data ma zostać wyświetlona.

Java Date API

Nowe API Javy dostar­cza podob­ny obiekt — Date­Time­For­mat­ter — ale zmienia się min­i­mal­nie sposób jego uży­cia. W nowym API przekazu­je­my go do metody naszego obiek­tu (np. LocalDateTime):

DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
LocalDate date = LocalDateTime.now();
String text = date.format(formatter);

Date­Time­For­mat­ter pozwala na podanie kilku dodatkowych para­metrów — takich jak Locale (czyli zbiór ustaw­ień lokalnych, które mogą wpły­wać na to, jak wyświ­et­lana jest data). Po szczegóły zachę­camy do zapoz­na­nia się z doku­men­tacją API.

Czym jest enkapsulacja?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Niklas Zennström

Niklas to pochodzą­cy ze Szwecji przed­siębior­ca, który zre­wolucjoni­zował sposób w jaki się komu­niku­je­my — jest jed­nym z współtwór­ców komu­nika­to­ra Skype.

Niklas rozpoczy­nał kari­er­ię w fir­mie Tele2 (jeden z europe­js­kich oper­a­torów tele­fon­icznych), gdzie odpowiadał głównie za pro­jek­ty inter­ne­towe takie jak get2net (dostaw­ca inter­ne­tu) czy por­tal everyday.com. W 2000 roku zaprezen­tował światu jeden ze swoich pier­wszych pro­duk­tów — aplikację do wymi­any plików Kazaa. Opar­ta na tech­nologii peer-to-peer bard­zo szy­bko stała się pop­u­larnym narzędziem (w 2003 roku była najczęś­ciej pobier­anym opro­gramowaniem w internecie). Zapewne ten sukces był powo­dem, dla którego kole­jne spół­ki (Joltid, Alt­net) kon­cen­trowały się właśnie na rozwiąza­ni­ach P2P. Ta dru­ga jest szczegól­nie warta uwa­gi — była to pier­wsza na świecie bez­piecz­na (szyfrowana) sieć P2P, która ofer­owała płat­ny con­tent wraz z jego pro­mocją i dys­try­bucją (na podob­nej zasadzie dzi­ała obec­nie np. Steam).

Oczy­wiś­cie najpop­u­larniejszym pro­duk­tem do tej pory jest Skype — komu­nika­tor, który zre­wolucjoni­zował rynek komu­nikacji. Pozwalał na bezpłatne roz­mowy głosowe i wideo pomiędzy użytkown­ika­mi sieci, bez ograniczeń. Trze­ba to umieś­cić także w kon­tekś­cie cza­su — ówcześnie królowały komu­nika­to­ry takie jak IRC, które były tym, co obec­nie znamy pod nazwą chatu. Była to więc zde­cy­dowanie rewoluc­ja. Skype do dzisi­aj jest lid­erem rynku, w  prze­ję­tym w 2011 roku przez fir­mę Microsoft za 8.5mld dolarów.

Obec­nie Niklas wspiera star­tupy tech­no­log­iczne poprzez inwest­y­c­je oraz inkubac­je za pośred­nictwem fun­duszu Atom­i­co — w ich port­fo­lio zna­jdziemy takie firmy jak Last.fm, Rovio Inter­ac­tive czy Supercell.

Not­ka biograficz­na w Wikipedii

Pytanie na ten tydzień

Jakiego języ­ka skryp­towego warto się nauczyć do prostych skryp­tów i automatyza­cji?