#main, 15 lutego 2016

By 16 February 2016 #main

Z jednod­niowym pośl­izgiem jest nowy #main! Zaprasza­my do lektury!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight.

- Bill Gates

Kobiety na stanowiskach informatycznych — raport

Jak wiecie choć­by po nazwie blo­ga, staramy się wspier­ać kobi­ety w branży IT, dlat­ego z cieka­woś­cią przeczy­tal­iśmy raport na ten tem­at. Sprawdź­cie, jak obec­nie wyglą­da sytu­ac­ja i jakie mogą być tego powody.

Czego możesz nauczyć się od nastoletnich przedsiębiorców?

Świeże spo­jrze­nie, brak świado­moś­ci o ograniczeni­ach, a może wręcz prze­ci­wnie — duża biz­ne­sowa dojrza­łość mimo młodego wieku. Jed­no jest pewne, od tych nas­to­latków warto się uczyć. Sprawdź­cie, co mówią o prowadze­niu biznesu.

Jaki język programowania wybrać?

Jeśli nasz porad­nik to za mało, to pole­camy ten krót­ki quiz, który poz­woli Ci jeśli nie wybrać język pro­gramowa­nia to naprowadzi na pyta­nia jakie powinieneś sobie zadać wybier­a­jąc ten do nauki.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: W jaki sposób przetestowałbyś swój kod?

Wyobraź sobie, że napisałeś przed chwilą funkcję oblicza­jącą ciąg Fibonacci’ego. Jakie testy byś napisał, by sprawdz­ić poprawność jej działania?

Oczy­wiś­cie testy moż­na zaim­ple­men­tować w różny sposób, ale ważniejsze jest, co tak naprawdę tes­tu­je­my. W opisanym przy­pad­ku powin­niśmy pomyśleć o:

  • sytu­acji nor­mal­nej (np. 10, 15, 20 wyraz ciągu)
  • sytu­acji krań­cowej (zerowy/pierwszy wyraz ciągu)
  • sytu­acji niepraw­idłowej (argu­ment ujemny)
  • sytu­acji obliczeniowo złożonej (argu­ment mieś­ci się w zakre­sie np. int, ale już oczeki­wana wartość zwracana niekoniecznie)

W zależnoś­ci od wyma­gań może­my dołączyć także testy wyma­gań niefunkcjon­al­nych — pamię­ci podręcznej (jeśli ist­nieje), cza­su obliczeń czy zuży­cia pamię­ci (mając jed­nak na uwadze, że takie testy są z natu­ry niede­ter­min­isty­czne, i ich warun­ki powin­ny być bard­zo dokład­nie prze­myślane, aby miały one sens i pozostały tes­ta­mi jednostkowymi).

Zadanie techniczne

Sprawdź, czy tabli­ca liczb typu (int) jest ciągiem arytmetycznym.

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego rozwiąza­nia zada­nia. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Werner Vogels

Wern­er Vogels jest jed­ną z tych osób, które ‘kieru­ją’ światem IT, pomi­mo że to o innych sły­chać więcej i głośniej. Na pewno słysza­łaś o Jeffie Bezosie — preze­sie i twór­cy Amazon.com . Praw­dopodob­nie nie wiesz jed­nak, że to Wern­er Vogels jest CTO firmy i współtwór­cą architek­tu­ry AWS — chmury Ama­zon, która jest obec­nie najwięk­szą tego typu usługą na świecie. Vogels wcześniej pra­cow­ał jako naukowiec, spec­jal­i­zował się w sys­temach rozpros­zonych i ultra-skalowal­nych, co jest także jego pry­wat­ną pasją. Jest postrze­gany jako jeden z najlep­szych na świecie ekspertów od budowa­nia skalowal­nych aplikacji i sys­temów. Obec­nie poza pod­sta­wową dzi­ałal­noś­cią (a także w jej ramach) pro­mu­je chmury obliczeniowe i mod­el cloud com­putin­gu w zas­tosowa­ni­ach biz­ne­sowych — częs­to moż­na spotkać go na kon­fer­enc­jach tematycznych.

Vogels prowadzi blo­ga allthingsdistributed.com, na którym cza­sem pub­liku­je mate­ri­ały, prze­myśle­nia i infor­ma­c­je związane z tworze­niem skalowal­nych sys­temów — obow­iązkowa lek­tu­ra dla każdego przyszłego architekta ;)

Pytanie na ten tydzień

Jest to dla nas o tyle ważne, że obec­nie nie prowadz­imy newslet­tera, blo­gowego kon­ta na twiterze czy linkedIn, czy była­by taka potrze­ba? Komen­tu­j­cie i daj­cie znać, co myślicie.

Jak trafi­asz na nowe wpisy na blogu?
  • Add your answer