#main, 25 stycznia 2016

By 25 January 2016 #main

Pier­wszy miesiąc nowego roku już za nami, za oknem zima w pełnej krasie, a na ekranie zapewne Java ;) Zaprasza­my na kole­jną por­cję newsów z branży IT i nie tylko.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Więk­szość z naszych czytel­ników, którzy wzięli udzi­ał w ankiecie, planu­je rozpoczę­cie pra­cy w branży IT bądź naukę pro­gramowa­nia w najbliższych lat­ach. Trzy­mamy moc­no kciu­ki i postaramy się nadal poma­gać w staw­ia­n­iu pier­wszych kroków w branży IT!

Nowy sposób na interakcje dla osób niewidomych

Na uni­w­er­syte­cie Mishi­gan naukow­cy stworzyli nowy rodzaj table­tu przez­nac­zonego dla osób niewidomych — o ile podob­ne urządzenia ist­ni­ały już na rynku, opra­cow­any sposób gen­erowa­nia ‘znaków’ jest tańszy w pro­dukcji i mniejszy, dzię­ki czemu urządzenia te moż­na zabrać ze sobą niemal wszędzie.

Prezen­tac­ja tabletu

Polyconf 2016

Na przełomie czer­w­ca i lip­ca w Poz­na­niu odbędzie się kole­j­na edy­c­ja Poly­conf — wielotem­aty­cznej kon­fer­encji poświę­conej IT. Do połowy mar­ca moż­na jeszcze zgłaszać swo­je przemówienia, a my już ter­az zachę­camy do śledzenia infor­ma­cji i rez­erwacji daty w kalendarzu!

Strona kon­fer­encji

Kon­fer­enc­ja w ser­wisie eventil

Pani swojego czasu

Zarządzanie cza­sem wol­nym to coś, z czym chy­ba każdy ma mniejsze lub więk­sze prob­le­my. Ciekaw­ie postanow­ili do niego pode­jść twór­cy plan­era “Pani swo­jego cza­su” — nam taka for­ma się podo­ba i mamy nadzieję, że pomoże ‘wycis­nąć’ trochę więcej cza­su wolnego.

Zain­tere­sowanych zaprasza­my na http://planer.paniswojegoczasu.pl

Wznawiamy serię kulisy branży!

W najbliższym cza­sie wznaw­iamy wywiady z osoba­mi z branży IT — tym razem zaprasza­my do nich Was, naszych czytel­ników! Jeśli chci­ałabyś się podzielić swo­ją his­torią, wypełnij krótkie zgłosze­nie pod adresem http://bit.ly/kulisy — wszys­tkim tym, którzy już to zro­bili serdecznie dzięku­je­my i będziemy się kon­tak­tować wkrótce!

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym w Javie różni się final od final­ly i finalize?

final to mody­fika­tor, którego może­my użyć przy polach, meto­dach lub klasach. W zależnoś­ci od tego, gdzie zostanie zas­tosowany, oznacza on odpowied­nio, że do danego pola nie moż­na przyp­isać innego obiek­tu w przyszłoś­ci, danej metody nie moż­na przysłonić poprzez dziedz­icze­nie lub danej klasy nie moż­na rozszerzyć.

final­ly to ele­men­ty bloku try-catch-final­ly, w którym może­my umieś­cić kod, który wykona się nieza­leżnie od powodzenia oper­acji wewnątrz try — jest to dobre miejsce, aby poza­mykać otwarte zaso­by i ‘wyczyś­cić’ pamięć.

final­ize() to meto­da klasy Object, która jest wywoły­wana dokład­nie raz, zan­im obiekt zostanie usunię­ty z pamię­ci przez garbage col­lec­tor (może się jed­nak zdarzyć, że nie zostanie ona wywołana, ponieważ obiekt nie jest usuwany); ogól­nie nie jest najlep­szą prak­tyką pole­gać na tej metodzie, lep­szym rozwiązaniem jest samodzielne zarządzanie cyk­lem życia obiektu

Co to jest BPMN i do czego służy?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Miguel de Icaza

Miguel to pochodzą­cy z Meksyku pro­gramista, autor wielu znanych i bard­zo pop­u­larnych narzędzi jak np. Mid­night Com­man­der, GNOME, Wine czy Mono. Za jego zaan­gażowanie w pro­jek­ty i środowisko open source został odz­nac­zony m.in. nagrodą Free Soft­ware Foun­da­tion. Obec­nie pracu­je w fir­mie Xam­arin, która rozwi­ja pro­dukt wywodzą­cy się od Mono — bib­liote­ki pozwala­jącej uruchami­ać aplikac­je .NET w sys­temach unixowych. Pomi­mo zaan­gażowa­nia w świad open source nigdy nie odrzu­cał współpra­cy np. z fir­mą Microsoft — kiedy swego cza­su został zapros­zony na roz­mowę o pracę do zespołu rozwi­ja­jącego przegladarkę IE, pod­czas roz­mowy starał się przekon­ać swoich rozmów­ców do udostęp­nienia kodu przeglą­dar­ki ;) Było to zan­im Netscape — pier­wszy poważny konkurent IE — ujrzał światło dzi­enne. Rozpoczął stu­dia w dziedzinie infor­maty­ki, których jed­nak nie ukończył. Obec­nie sku­pia się na roz­wo­ju plat­formy Xam­arin, a jego wkład w rozwój języ­ka C# oraz bib­liotek .NET jest nieza­przeczal­nie ogrom­ny — zasi­a­da w radzie dyrek­torów fun­dacji C#, był także na sce­nie pod­czas kon­fer­encji, na której Microsoft ogłosił upub­licznie­nie kodu .NET .

Pry­wat­ny blog

Strona na Wikipedii

Pytanie na ten tydzień

Czego uży­wasz do zarządza­nia swoim cza­sem ?
  • Add your answer