#main, 11 stycznia 2016

By 11 January 2016 #main

Cytu­jąc reklamę sprzed lat, ostat­nio “pogo­da nie zachę­ca do spac­erów” — warto wyko­rzys­tać ten czas na pro­gramowanie w jakimś przy­tul­nym miejs­cu. A zaczy­na­jąc pro­gramować — por­c­ja newsów i infor­ma­cji ze świa­ta IT.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Najpop­u­larniejszą odpowiedz­ią było rozsz­erze­nie  obec­nego kur­su Javy — z czego bard­zo się cieszymy, bo na pewno będziemy to robić. Podob­nie jak mini kursy z innych frameworków/technologii luźniej związanych z Javą — z zas­trzeże­niem, że nie znamy aż tak dobrze innych języków pro­gramowa­nia, by stworzyć z nich pełne kursy dla początku­ją­cych i ponieść pełną odpowiedzial­ność za treść. Dzię­ki za pomysł z quiza­mi, na tem moment jed­nak uważamy, że lep­iej jest przetestować zdobytą wiedzę w prak­tyce niż trenować z pyta­ni­a­mi zamknię­ty­mi :) Głod­nym pro­gramisty­cznych wyzwań pole­camy coty­god­niowe pytanie z #maina!

Dysk twardy z DNA

Obec­nie zapisu­je­my dane wyko­rzys­tu­jąc zjawiska elek­tro­mag­ne­ty­czne — zarówno pop­u­larne pamię­ci flash (np. pendrive’y) jak i trady­cyjne dys­ki twarde (a kiedyś dyski­et­ki) wyko­rzys­tu­ją prąd lub jego efek­ty do prze­chowywa­nia infor­ma­cji. Wadą tego jest to, że takie nośni­ki muszą być ogromne (patrząc z punk­tu widzenia cząstecz­ki), aby były nieza­wodne. Od jakiegoś cza­su naukow­cy bada­ją możli­wość zapisy­wa­nia danych w struk­tu­rach chemicznych i bio­log­icznych — jed­na jed­nos­t­ka infor­ma­cji miała­by wtedy rozmi­ar cząstecz­ki (dla porów­na­nia najm­niejsze współczesne jed­nos­t­ki prze­chowywa­nia infor­ma­cji składa­ją się z kilku­nas­tu tysię­cy atom­ów)! Naukow­cy ostat­nio poczynili znaczny przełom w tej dziedzinie — zapisali, zmody­fikowani i odczy­tali plik za pomocą sek­wencji DNA. O ile do prak­ty­cznych zas­tosowań jeszcze dłu­ga dro­ga, jest to niewąt­pli­wy przełom!

Artykuł w ser­wisie geek.com

Podejmij wyzwanie

Women in Tech­nol­o­gy stworzyło event na face­booku, gdzie co tydzień pojaw­ia­ją się tek­sty mające pomóc w osią­ga­niu celów na 2016 rok. Może pomoże Ci to w zmo­ty­wowa­niu się do codzi­en­nej pra­cy nad sobą? Warto zajrzeć.

https://www.facebook.com/events/1682285178652312/

Co obejrzeć na Netflixie?

Wejś­ciem Net­fixa do Pol­s­ki żył cały inter­net, my mamy dla Ciebie nieco geekows­ki pomysł na to jak z niego korzys­tać. Czy wiesz, że licz­ba w linku netflix.com/browse/genre/10757 oznacza kat­e­gorię filmów, które są Ci pole­cane — wystar­czy tylko wyszukać wg niej czegoś dla siebie, albo czegoś czego jeszcze nie zna­cie! Tutaj zna­jdziecie listę kat­e­gorii — miłego oglą­da­nia!

via Elle

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym jest TDD?

Odpowiedź na to pytanie zna­jdziecie w ostat­nim niezbęd­niku junio­ra.

Jak działa Spring (a dokładniej jego kontener IoC)?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Richard Stallman

Na pewno słysza­łeś kiedyś określe­nia ‘wolne opro­gramowanie’, ‘open source’ i wiesz, że lin­ux to dar­mowy sys­tem oper­a­cyjny. Praw­dopodob­nie nie słysza­łaś jed­nak o Richardzie Stall­manie — jest on założy­cielem FSF (Free Soft­ware Foun­da­tion), lid­erem ruchu na rzecz wol­nego opro­gramowa­nia oraz autorem sys­te­mu GNU (stwor­zonym w ramach pro­jek­tu GNU na MIT) — pier­wszej inic­jaty­wy stworzenia wol­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego. Wprawdzie Lin­ux jako pier­wszy ujrzał światło dzi­enne, ale współcześnie więk­szość dys­try­bucji Lin­uxa nie jest wol­nym opro­gramowaniem (w myśl pier­wot­nej definicji). GNU dało światu wiele więcej — licencję GPL, kom­pi­la­tor GCC (z dużym praw­dopodobieńst­wem więk­szość pro­gramów na Twoim kom­put­erze zostało zbu­dowanych przy jego uży­ciu — bezpośred­nio lub pośred­nio), edy­tor Emacs (do dziś wielu pro­gramistów uważa go za jedyny edy­tor ;) ). Jego prace (w tym GCC oraz sys­tem GNU) przy­czyniły się bezpośred­nio do stworzenia sys­te­mu OS X, w tym wer­sji iPhone’owej.

Pry­wat­na strona

O sys­temie GNU

Pytanie na ten tydzień

Tym razem to my czekamy na Wasze pyta­nia! Jeśli więc chci­ałbyś dowiedzieć się czegoś związanego z nauką/pracą jako pro­gramista, prowadze­niem blo­ga itp. po pros­tu sko­men­tuj tego #maina, odpowiedzi na naj­ciekawsze zostaną przed­staw­ione we wpisie Q&A.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •