Podsumowanie 2016 roku

By 1 January 2017 Inspiracje, ITlogy

Zan­im wzniesiemy noworoczny toast, warto spo­jrzeć na to jaki był 2016 rok i docenić jego naj­fa­jniejsze momen­ty. Nasze blo­gowe zestaw­ie­nie zna­jdziecie poniżej.

Rok 2016 w liczbach

Jest dobrze, naprawdę dobrze: W ubiegłym roku miesięcznie odwiedza­ło nas  śred­nio 18 tysię­cy UU, a każdy z nich spędzał  4 min­u­ty i przeglą­dał w tym cza­sie 2,5 strony. Nasz face­book urósł do  6392 fanów, na blogu pojaw­iło się sporo nowych komen­tarzy (dis­qus coś nawal­ił i nie mamy dostępu do jej licz­by :D),  a my odpowiedzieliśmy w sum­ie na pon­ad 250 maili. A i przede wszys­tkim w 2016 roku stworzyliśmy 88 tek­stów. Było naprawdę pracowicie!

A dla spragnionych wykresów, oto one:

TOP 10 treści, które powstały w 2016 roku

Najpop­u­larniejszy na naszym blogu jest Kurs Javy, co nas niezmiernie cieszy, jed­nak w tym zestaw­ie­niu podlinku­je­my Wam tek­sty z 2016 roku,  które najbardziej Wam się spodobały.

  1. Niezbęd­nik Junio­ra: Dobre prak­ty­ki początku­jącego programisty
  2. Mate­ri­ały do nau­ki pro­gramowa­nia dla dzieci
  3. Niezbęd­nik Junio­ra: TDD
  4. Niezbęd­nik Junio­ra: Jak dzi­ała internet?
  5. Niezbęd­nik Junio­ra: Code Kata
  6. Tygod­niowe Wyzwanie pro­gramisty­czne — 1
  7. Prak­ty­cz­na Java: Spring bez XML‑a
  8. Pro­jekt Bilet: zaczynamy
  9. Szukanie pro­gramisty­cznej pra­cy w Irlandii
  10. Lazy Sun­day: Ślub w sty­lu Agile

Subiektywne podsumowanie roku

Ania: Dzi­ało się naprawdę wiele, zaczni­jmy więc od tego co na blogu. Tu  jestem chy­ba najbardziej dum­na z Tygod­niowego Wyzwa­nia Pro­gramisty­cznego, które choć może nie okaza­ło się super pop­u­larne, ale  poz­woliło na pow­stanie naprawdę fajnych i niesz­ablonowych ćwiczeń!  Również samo rozwiązy­wanie tych zadań było dla mnie nie tylko fra­jdą,  ale i porząd­ną dawka wiedzy. Trochę mi szko­da, ze nie ze wszys­tkim mogliśmy „pod­go­nić” i niek­tóre pro­jek­ty ruszą peł­na para dopiero w 2017 (m.in kurs: Pro­jekt bilet), jed­nak mimo tego, high-five za cięż­ka pracę.

Wzięlis­my też udzi­ał w konkur­sie na blog roku, gdzie upla­sowal­iśmy się w 30 blo­gach z naszej kat­e­gorii — nie jest to wynik pory­wa­ją­cy, ale fajnie było zobaczyć jak to dzi­ała. Ot ekspery­ment, cieka­wość, dzię­ki dla tych, co wysłali smsa!

Było też kil­ka fajnych współpra­cy, dzię­ki czemu mogliś­cie wygrać książ­ki czy bile­ty na kon­fer­enc­je. Musi­cie wiedzieć, że staramy się staran­nie dobier­ać part­nerów, tak, by przede wszys­tkim akc­je były atrak­cyjne dla Was. Dzię­ki PWN oraz orga­ni­za­torom kon­fer­encji takich jak 4Developers, JDD czy DevOps­Days było to możliwe!

Cza­su nie było tak dużo, ale staral­iśmy się być akty­wni i udzielać się w społecznoś­ci­ach. Najważniejsze przed­sięwz­ię­cie to bez wąt­pi­enia Devoxx4Kids Wrocław. Cieszymy się, że stworzyliśmy zespół, który podołał nie tylko orga­ni­za­cji wydarzenia, ale też odważnie bierze się za dzi­ałanie przy kole­jnej edy­cji. To było wspani­ałe doświad­cze­nie, które mogłam poz­nać również jako prowadzą­ca warsz­taty — a prowadze­nie warsz­tatów dla dzieci było wymagające ;)

Zdarzyło mi się też poopowiadać co nieco na spotka­ni­ach  na spotka­ni­ach Geek Girls Car­rots Wrocław, WiTWrocław, Geek Girls Car­rots Szczecin, Rails Girls Tric­i­ty, ciesze się ze moglam podzielić się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, a także poz­nać Wasze his­to­rie. Orga­ni­za­torzy społecznoś­ci wiel­ka piąt­ka dla Was! Macie tę moc i moc­no inspiru­je­cie swo­ją pracą! Żału­ję też, że cona­jm­niej kilka­naś­cie razy musi­ałam odmówić, ale poza blo­gowo, ten rok również był bard­zo inten­sy­wny i zwycza­jnie nie miałam jak wcis­nąć jeszcze więcej w kalen­darz (jed­nak nic stra­conego, 2017 póki co jest w miarę pusty!- śmi­ało zapraszam(my) do kon­tak­tu). Jeśli chodzi o kon­fer­enc­je to byłam tylko na 4Developers, ale cieszę się, że mogłam w niej uczest­niczyć, moc­no pod­niosło mi to motywację.

Mogliś­cie przeczy­tać kil­ka rozmów ze mną (m.in u Karoliny, albo na Mamo­Pracuj;) Cza­sem mam wraże­nie, ze moja his­to­ria zmi­any pra­cy wychodzi już z lodów­ki, ale wtedy,  bard­zo szy­bko ktoś pisze, że dopiero ją poz­nał, ze go to zmo­ty­wowało, ze dzięku­je za podzie­le­nie się. I choć, od  star­tu mojej nau­ki pro­gramowa­nia minęło juz 2,5 roku,  a ja sama nie za bard­zo utożsami­am się z Ania, która zmieniła zawód — to wiem, ze nadal moje doświad­czenia potrafią Was zagrzać do Wal­ki. Mam nadzieje, ze moja dal­sza kari­era zawodowa będzie rown­ież moty­wu­ją­ca i dla mnie i dla Was :)

A poza blo­giem? Ostat­ni „pol­s­ki pro­jekt” dał mi sporo cen­nego doświad­czenia, choć koder­sko nie był za ciekawy. Mogłam jed­nak rozwinąć swo­je umiejęt­noś­ci pra­cy w zes­pole, a także nauczyć się sporo o wyborze tech­nologii, pra­cy z klien­tem czy Scru­mie. Choć na początku, gdy poz­nałam co tak naprawdę będę robić byłam naprawdę zaw­iedziona, pod koniec wiedzi­ałam, że wiedza jaką zdobyłam jest super! Niem­niej, na pod­staw­ie tego właśnie doświad­czenia, już na początku roku pod­jęłam decyzję o przeprowadzce do Irlandii (a Kuba o tym, że właśnie tam zosta­je). Przeprowadz­iłam się we wrześniu, bo było jeszcze trochę rzeczy do załatwienia w PL. Obrona (a najpierw napisanie) mag­is­ter­ki, a dwa tygod­nie później  nasz ślub :D A potem, szukanie pra­cy, przeprowadz­ka, szukanie pra­cyByło kil­ka przygód, niem­niej od listopa­da zbier­am nowe zawodowe doświad­czenia. Jest ciekaw­ie, od sty­cz­nia będę full stack devel­op­erem, ale więcej będę mogła powiedzieć za kil­ka miesię­cy. Na razie wyglą­da na to, że będę mogła się naprawdę wiele nauczyć!

Kuba: Ostat­ni rok przyniósł wiele zmi­an, zarówno w naszym życiu oso­bistym jak i pro­fesjon­al­nym. Najwięk­szym wyzwaniem okaza­ło się znalezie­nie cza­su aby przy­go­tować wpis. W 2017 roku będziemy mieli trochę ‘luźniej’ więc mamy nadzieję pod­go­nić, przede wszys­tkim z ser­ią ‘pro­jekt bilet’ :)

W min­ionym roku patronowal­iśmy też kilku świet­nym inic­jaty­wą, a nawet książką! Wielkie dzię­ki dla naszych part­nerów za udaną współpracę w tych obszarach :)

Zde­cy­dowanie najwięk­szym i naj­ciekawszym pro­jek­tem w min­ionym roku było współor­ga­ni­zowanie wrocławskiej edy­cji Devoxx4Kids — pro­jekt który ‘wciągnął’ nas na praw­ie kwartał, ale zde­cy­dowanie było warto! (psst, w 2017 także będzie orga­ni­zowana Wrocławska edy­c­ja, jeśli chci­ałabyś pomóc — pisz na [email protected]!). Dla mnie koniec roku przyniósł także zmi­anę pra­cy — niedłu­go zaczy­nam w nowej fir­mie, w nieco innych tech­nolo­giach, z całkiem nowy­mi wyzwa­ni­a­mi. Przy okazji pojaw­iło się kil­ka prze­myśleń na tem­at tego, czego szukać w fir­mie i w jaki sposób wybrać ‘tą jedyną’ — przeczy­tasz o nich we wpisie, który mamy nadzieję już wkrótce się pojawi na blogu. Pod­sumowu­jąc — dzi­ało się, ale w więk­szoś­ci na plus!

A co w 2017?

W sty­czniu na pewno pojawi się taki wpis, bo trochę juz mamy w planach (m.in zasłużony urlop). Niem­niej, będziemy pisać, rozwi­jać się, dzielić się wiedzą i doświad­czeni­a­mi. Chce­my, by 2017 był równie akty­wny i owoc­ny! Tym­cza­sem, życzymy Wam Szczęśli­wego Nowego ROKU!