#main, 9 listopada 2015 +[KONKURS]

By 9 November 2015 November 16th, 2015 #main

Listopad już trwa, ale póki co jeszcze nie widać zimy za oknem! Gotowi na kole­jną por­cję linków i cieka­wostek ze świa­ta IT?

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

fora.001

Stack­Over­flow póki co beza­pela­cyjnie króluje ;)

Pytanie na ten tydzień

Co to jest i jak dzi­ała servlet?

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

Pytanie, które zadal­iśmy Wam tydzień temu brzmi­ało: opisz, czym jest auto­box­ing i kiedy jest wykorzystywany.

Auto­box­ing to mech­a­nizm języ­ka Java, który pozwala na automaty­czną kon­wer­sję pomiędzy prymi­ty­wa­mi a obiek­ta­mi odpowiada­ją­cych typów. Dzię­ki temu może­my uży­wać zapisu:

Integer jakisInt = 4;

a nie musimy za każdym razem wyko­rzysty­wać metody valueOf :

Integer jakisInt = Integer.valueOf(4);

Dzię­ki temu możli­we jest także efek­ty­wne korzys­tanie z puli obiek­tów w JVM.

Pod poję­ciem auto­boxin­gu kryją się dwie oper­ac­je — box­ing (zami­ana prymi­ty­wu na obiekt) oraz unbox­ing (zami­ana obiek­tu na prymi­tyw) .

Aplikacja email, która (prawie) sama odpowiada

Google pracu­je nad nową usługą w ramach Gmail, dzię­ki której aplikac­ja na tele­fonie przeanal­izu­je treść otrzy­manego maila i samodziel­nie zapro­ponu­je trzy odpowiedzi do wyboru. Może­my wybrać jed­ną z nich lub odrzu­cić wszys­tkie. Więcej infor­ma­cji oraz prezen­tac­ja, jak to wyglą­da w prak­tyce: http://www.buzzfeed.com/brendanklinkenberg/gmail-wants-to-answer-your-email-for-you#.vt5OWe3bQ

EcoBook

Eco­Book to jed­na z tych rzecz, na widok której dra­piecie się w głowę zas­tanaw­ia­jąc ‘dlaczego ja na to nie wpadłam’. Na dodatek jest to pro­dukt z naszego pod­wór­ka — pomysł zrodz­ił się we Wrocław­iu, tutaj też dzi­ała fir­ma zaj­mu­ją­ca się dys­try­bucją. Eco­Book to połącze­nie white­boar­du oraz zeszy­tu — inny­mi słowy zmy­wal­ny zeszyt. Ide­al­ny do wszelkiego rodza­ju pro­to­ty­powa­nia, szy­b­kich notatek czy szki­cy. Więcej infor­ma­cji oraz krót­ki wywiad z twór­ca­mi: http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/zeszyt-wielokrotnego-uzytku-to-pomysl-z-wroclawia,3562263,art,t,id,tm.html

Zbuduj własne zwierzątko

Niek­tórzy z nas jeszcze pamię­ta­ją elek­tron­iczne zwierza­cz­ki znane pod nazwą ‘Tam­agochi’, które w lat­ach 90 zawo­jowały nasz rynek. Ten tuto­r­i­al pokazu­je jak samodziel­nie zapro­gramować ‘zwierzątko’ za pomocą Rasp­bery Pi — kom­put­era za 25$. Tuto­r­i­al jest wprawdzie w Pythonie, ale nawet osobom, które nie są biegłe w tym języku nie powin­no przys­porzyć to więk­szych prob­lemów. A może ktoś pokusi się o wyko­nanie podob­ne­go w Javie? ;) Wideo: http://lifehacker.com/build-your-own-raspberry-pi-powered-interactive-pet-1741010376

Business Cat

Koty, fir­ma oraz komiks — tak, jesteśmy kocia­rza­mi i lubimy inter­ne­towe komiksy. A szczegól­nie te ze specy­ficznym poczu­ciem humoru ;)

Cher Wang

Cher Wand jest współtwór­cą jed­nej z najbardziej rozpoz­nawal­nych współcześnie marek tele­fonów komórkowych — HTC. Fir­ma ta pow­stała dopiero w 1997 roku, co czyni ją najmłod­szym z liczą­cych się graczy na rynku. Urod­zona w Tajwanie, uzyskała tytuł z dziedziny ekonomii na uni­w­er­syte­cie Berke­ley w Kali­fornii. Obec­nie wraz z mężem są najbo­gat­szy­mi osoba­mi w Tajwanie.

Jeszcze przed założe­niem HTC była współza­łoży­cielem firmy VIA — pro­du­cen­ta podze­społów elek­tron­icznych, płyt głównych oraz pro­ce­sorów, najbardziej znanego z ener­gooszczęd­nych rozwiązań embe­d­ed, ter­mi­nali oraz rozwiązań ITX.

Nadal akty­wnie dzi­ała w ramach obu firm, udziela się także chary­taty­wnie w wielu inic­jatywach wspier­a­jąc zarówno dostęp do infor­ma­cji w ubogich kra­jach, jak też bada­nia naukowe.

Pytanie na ten tydzień

Jak pra­co­daw­ca może (pozy­ty­wnie) wpłynąć na Two­ją motywację do pra­cy?
  • Add your answer

Konkurs!

W tym tygod­niu opub­likowal­iśmy recen­zję książ­ki o Scru­mie wydanej nakła­dem wydawnict­wa PWN, której także jesteśmy patronem medi­al­nym. Jeden z egzem­plarzy może być Twój! Wystar­czy odpowiedzieć na poniższe pytanie w komen­tarzu, a w kole­jnym #main wybierze­my naj­ciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrod­zona książką. Pytanie konkur­sowe brz­mi: w jaki sposób możesz usprawnić jed­ną z Twoich codzi­en­nych czyn­noś­ci wdraża­jąc prak­ty­ki Scru­mowe? Pamię­ta­j­cie, że na zgłoszenia czekamy do koń­ca tygod­nia — do półno­cy w niedzielę, 15 listopada!

 

WYNIKI KONKURSU ZNAJDZIECIE TUTAJ!