#main, 16 listopada 2015

By 16 November 2015 December 31st, 2015 #main

Jesień za pasem, zima zbliża się wielki­mi kroka­mi. Żeby umil­ić oczeki­wanie na pier­wszy śnieg (albo pocieszyć tych, którzy odlicza­ją ostat­nie jesi­enne dni) — nowa por­c­ja linków i cieka­wostek ze świa­ta IT :) W tym tygod­niu jest dość kobiecy. Zapraszamy!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodniamotywacja.001

Bez zaskoczenia dla więk­szoś­ci z nas najważniejsza jest atmos­fera w pra­cy, na drugim miejs­cu jest możli­wość roz­wo­ju i dostęp do wiedzy. Bonusy finan­sowe czy inne dodat­ki są dopiero na kole­jnych pozycjach.

Made with code

Inic­jaty­wa Google’a, której celem jest zachęce­nie kobi­et do IT. Ale na samej idei się nie kończy, na stron­ie zna­jdziecie mate­ri­ały do nau­ki pro­gramowa­nia, tuto­ri­ale czy zestaw na imprezę, na której wspól­nie popro­gra­mu­je­cie. Niby mate­ri­ały do nas­to­let­nich odbior­ców, ale pole­camy zapoz­nać się z nimi i podzielić. Sami zaś zas­tanaw­iamy się, czy nie zaprosić naszych niepro­gramisty­cznych zna­jomych na piwo, na którym pokaże­my, że kod straszny nie jest, ba potrafi dać dużo funu.

Code Girl

Kim są pro­gramist­ki? Jak to jest być code girl? Code Girl to film, który pokazu­je pracę uczest­niczek konkur­su The Tech­no­va­tion Chal­lenge. Młodych i ambit­nych uczen­nic, których pomysły i zaan­gażowanie mogą naprawdę moc­no zmo­ty­wować do dzi­ała­nia. Obec­nie film moż­na obe­jrzeć za 0.99$, ale my zachę­camy do zro­bi­enia kroku dalej — zor­ga­nizuj w swo­jej społecznoś­ci jego pokaz — moż­na dostać bezpłat­ną licenc­je na takie wydarzenie.

Girl, who code

Na naszym pod­wórku inane są Wam pewnie oga­ni­za­c­je takie jak Geek Girls Car­rots, Women in Tech­nol­o­gy, Rails Girls czy Web Mus­es, ale czy zna­cie Girls, who code?

Wywiad z założy­cielką: http://amysmartgirls.com/interview-reshma-saujani-founder-ceo-of-girls-who-code/

Prześlij zaproszenie na Web Summit

Web Sum­mit to jed­na z najwięk­szych i naj­ciekawszych kon­fer­encji tech­no­log­icznych, dlat­ego cieszymy się, że pow­stała akc­ja umożli­wia­ją­ca zapraszanie na nią kobi­ety. Jeśli więc znasz ambit­ną i lubiącą tech­nologię dziew­czynę prześlij jej bilet. Naprawdę warto!

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: co to jest i jak dzi­ała servlet?

Servlet to spec­jal­ny obiekt, który imple­men­tu­je inter­fe­js javax.servlet.Servlet — jego zadaniem jest obsłu­ga zapy­tań HTTP i gen­erowanie odpowiedzi na nie. Wiele frame­worków dostar­cza już gotową imple­men­tację — np. Dis­patch­erServlet w przy­pad­ku Spring MVC.

Jeśli chodzi o zasadę dzi­ała­nia, to ser­w­er aplikacji, w ramach którego dzi­ała aplikac­ja, otrzy­mu­je zapy­tanie HTTP w postaci ciągu znaków. Następ­nie zamienia je na obiekt (typu HttpServle­tRe­quest) i przy­go­towu­je obiekt do zapisy­wa­nia odpowiedzi (typu HttpServle­tRe­sponse). Na pod­staw­ie prze­chowywanej kon­fig­u­racji wybiera następ­nie servlet, którego uży­je do obsłu­gi zapy­ta­nia i wywołu­je jego metodę ser­vice(), przekazu­jąc jako argu­men­ty utwor­zone wcześniej obiek­ty. Cała resz­ta należy już do naszej aplikacji ;)

Uwa­ga: Servle­ty najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je się wraz z pro­tokołem HTTP (i w tym kon­tekś­cie powyższe przykłady), ale nie jest to wymóg!

Czym jest transakcja?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Hedy Lamarr

Hedy Lamarr, znana także jako ‘najpiękniejsza kobi­eta w Hol­ly­wood’, zde­cy­dowanie więk­szy wkład miała we współczesne tech­nolo­gie, niż kine­matografie. Do najważniejszych z jej wynalazków zal­iczana jest meto­da o nazwie FHSS, w uproszcze­niu pole­ga­ją­ca na akty­wnym wyko­rzysty­wa­niu różnych częs­totli­woś­ci do trans­misji danych. Początkowo niedoce­ni­ana, meto­da ta obec­nie jest pod­stawą najważniejszych metod przesyła­nia infor­ma­cji, z jakich korzys­tamy na codzień — WiFi, Blue­tooth, sieci komórkowych, GPS i wielu, wielu innych. Mogła także mieć wpływ na prze­bieg drugiej wojny świa­towej — zapro­ponowała radiowo sterowane tor­pedy odporne na zakłó­canie (z wyko­rzys­taniem tejże metody; jej propozy­c­ja nie spotkała się z zain­tere­sowaniem wojska).

Bujną biografię oraz więcej infor­ma­cji zna­jdziecie na jej stron­ie: http://www.hedylamarr.com/about/biography.html oraz na wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

Code fights

Paweł Tkaczyk od daw­na ewan­ge­lizu­je, że gry­wal­iza­c­ja to świ­ete pode­jś­cie nau­ki i pra­cy.  Jeśli codzi­en­na nau­ka pro­gramowa­nia bywa dla Ciebie nużą­ca i braku­je Ci ele­men­tów rozry­w­ki — pode­j­muj wyzwa­nia ze strony code fights. Zna­jdziesz tam m.in. wyzwa­nia tygod­niowe, możli­wość rywal­iza­cji z inny­mi pro­gramis­ta­mi, zada­nia pole­ga­jące na wyszuki­wa­niu bugów i pisa­nia prostych aplikacji.

Wyniki konkursu Scrum

Dzię­ki za super odpowiedzi, coś czu­je­my, że tytuł home scrum mas­tera należy się niejed­ne­mu z Was. Ponieważ musieliśmy wybrać, zade­cy­dowal­iśmy, że książ­ka wędru­je do: de.

Prosimy o kon­takt na adres [email protected] z dany­mi do wysyłki :)

Pytanie na ten tydzień

Co zazwyczaj robisz, gdy trafi­asz na ścianę w swo­jej pra­cy?
  • Add your answer

Możesz współtworzyć #maina!

Orga­nizu­jesz ciekawe wydarze­nie, znalazłeś inspiru­jącą treść w sieci, chcesz byśmy o czymś napisali — sko­men­tuj ze swo­ją propozy­cją, niech #main będzie przepły­wem inspiracji w obie strony ;)