A może Hackathon?

By | Inspiracje, ITlogy | One Comment

Jak pewnie wiecie patronu­je­my Anita’s Moon­shot Codeathon i z tej właśnie okazji, postanow­iliśmy napisać wpis, który mam nadzieję, pokaże Ci dlaczego hackathon może być świet­nym sposobem na rozwój Two­jej kari­ery.

Read More

Wstęp do front-endu — słowniczek

By | Projekt Bilet | 3 Comments

Zan­im prze­jdziemy do kodowa­nia i uży­wa­nia narzędzi w prak­tyce, zaprasza­my Cię do wpisu, który przed­stawi narzędzia, bib­liote­ki, frame­wor­ki i kon­cep­ty związane z tworze­niem front-endu. Wpis ten potrak­tu­j­cie jako zajawkę, bo o wielu tech­nolo­giach wspo­mi­anych tutaj będziemy również pisać szerzej, a przede wszys­tkim stosować w prak­tyce.

Oczy­wiś­cie, to co zobaczy­cie poniżej to jedynie wybrane i pop­u­larne z nich (możli­woś­ci jest znacznie więcej, a front-end jest super dynam­iczną dziedz­iną pro­gramowa­nia, która zmienia się bard­zo szy­bko). Gotowi?

Read More

Anita’s Moonshot Codeathon

By | Wydarzenia | No Comments

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w Anita’s Moon­shot Codeathon, które­mu patronu­je­my.
W związku z 30. rocznicą pow­sta­nia wspól­no­ty Sys­ters, AnitaB.org orga­nizu­je tech­no­log­iczno-społeczny konkurs dla wszys­t­kich kobi­et

Read More

Podsumowanie roku 2017

By | Motywacja | 2 Comments

Być może przyzwycza­il­iśmy Was do wpisu o naszych zawodowych i pry­wat­nych sukce­sach z min­ionego roku. Dziś jed­nak chce­my spróbować czegoś innego i dać Wam możli­wość takiego pod­sumowa­nia. W poniższym wpisie zna­jdziecie kil­ka narzędzi by tego dokon­ać. A na koniec przy­pominy wpisy o planowa­niu i wyz­nacza­niu celów.

Read More

Praktyczna Java: FindBugs

By | Praktyczna Java | No Comments

W więk­szoś­ci pro­jek­tów z cza­sem pojaw­ia­ją się drob­ne prob­le­my i niedo­ciąg­nię­cia — cza­sem wynika­jące z poś­piechu, cza­sem z nieuwa­gi. W przeszłoś­ci opisy­wal­iśmy już Check­style — narzędzie, które pomoże Ci utrzy­mać stan­dardy for­ma­towa­nia na wysokim poziomie, a także Sonar­Qube — paki­et do śledzenia długu tech­nicznego w pro­jek­cie. Dzisi­aj zajmiemy się ostat­nim przed­staw­icielem ‘wielkiej trój­ki’ — Find­Bugs, który szu­ka potenc­jal­nych prob­lemów w kodzie!

Read More

Code Europe 2017

By | Wydarzenia | No Comments

Zaprasza­my na ser­ię wydarzeń, których jesteśmy Com­mu­ni­ty Part­nerem. Dodatkowo,  na końcu wpisu zna­jdziesz ofer­tę (ważną do jutra włącznie) upaważ­ni­a­jącą do zakupu znacznie tańszej wejś­ciów­ki.

Read More

Labirynty Scruma — recenzja książki

By | Recenzje | 10 Comments

Jak­iś czas temu skon­tak­tował się z nami Jacek Wiec­zorek — autor “Labiryn­tów Scru­ma” z propozy­cją recen­zji książ­ki. Muszę przyz­nać, że byłem dość scep­ty­cznie nastaw­iony — książ­ka jest wydana w mod­elu Self-Pub­lish­ing, co częs­to nieste­ty wiąże się z niedo­pra­cow­anym pro­dutem koń­cowym lub ciężkim do ‘straw­ienia’ stylem/słownictwem. Na szczęś­cie w tym wypad­ku nie miałem racji :) Ale po kolei…
Zachę­camy też do udzi­ału w konkur­sie — szczegóły we wpisie!

Read More

Wybieram nową pracę

By | Praca | One Comment

Wpis dyk­towany życiem, bo 2 tygod­nie temu to właśnie ja musi­ałam pod­jąć decyz­je, którą z ofert przyj­mu­ję i gdzie od przyszłego miesią­ca będę pra­cow­ać. A że lubię tabel­ki, anal­i­ty­czne myśle­nie i pode­j­mowanie prze­myślanych decyzji, dzisiejszy wpis przed­stawi Wam narzędzie, które ułatwi wybieranie przyszłej pra­cy. Również wtedy, gdy ofer­ty są do siebie bard­zo zbliżone. Gotowi?

Read More

Rozmowa o pracę w IT —  o co warto zapytać rekrutera?

By | ITlogy, Pierwsza Praca | 15 Comments

Wybierasz się na roz­mowę o pracę, na której bard­zo Ci zależy? Pokaż rekruterowi, że rzeczy­wiś­cie jesteś zain­tere­sowany jego ofer­tą i że to właśnie Ty jesteś kandy­datem, którego szu­ka! W tym wpisie zna­jdziesz kil­ka ważnych pytań, które warto zadać pod­czas tego eta­pu rekru­tacji.

Wpis pochodzi z blo­ga No Fluff Jobs. Na końcu wpisu także infor­ma­c­ja o konkur­sie!

Read More