Podsumowanie roku 2017

By | Motywacja | 2 Comments

Być może przyzwycza­il­iśmy Was do wpisu o naszych zawodowych i pry­wat­nych sukce­sach z min­ionego roku. Dziś jed­nak chce­my spróbować czegoś innego i dać Wam możli­wość takiego pod­sumowa­nia. W poniższym wpisie zna­jdziecie kil­ka narzędzi by tego dokon­ać. A na koniec przy­pominy wpisy o planowa­niu i wyz­nacza­niu celów.

Read More

Praktyczna Java: FindBugs

By | Praktyczna Java | No Comments

W więk­szoś­ci pro­jek­tów z cza­sem pojaw­ia­ją się drob­ne prob­le­my i niedo­ciąg­nię­cia — cza­sem wynika­jące z poś­piechu, cza­sem z nieuwa­gi. W przeszłoś­ci opisy­wal­iśmy już Check­style — narzędzie, które pomoże Ci utrzy­mać stan­dardy for­ma­towa­nia na wysokim poziomie, a także Sonar­Qube — paki­et do śledzenia długu tech­nicznego w pro­jek­cie. Dzisi­aj zajmiemy się ostat­nim przed­staw­icielem ‘wielkiej trój­ki’ — Find­Bugs, który szu­ka potenc­jal­nych prob­lemów w kodzie!

Read More

Code Europe 2017

By | Wydarzenia | No Comments

Zaprasza­my na ser­ię wydarzeń, których jesteśmy Com­mu­ni­ty Part­nerem. Dodatkowo,  na końcu wpisu zna­jdziesz ofer­tę (ważną do jutra włącznie) upaważ­ni­a­jącą do zakupu znacznie tańszej wejś­ciów­ki.

Read More

Labirynty Scruma — recenzja książki

By | Recenzje | 10 Comments

Jak­iś czas temu skon­tak­tował się z nami Jacek Wiec­zorek — autor “Labiryn­tów Scru­ma” z propozy­cją recen­zji książ­ki. Muszę przyz­nać, że byłem dość scep­ty­cznie nastaw­iony — książ­ka jest wydana w mod­elu Self-Pub­lish­ing, co częs­to nieste­ty wiąże się z niedo­pra­cow­anym pro­dutem koń­cowym lub ciężkim do ‘straw­ienia’ stylem/słownictwem. Na szczęś­cie w tym wypad­ku nie miałem racji :) Ale po kolei…
Zachę­camy też do udzi­ału w konkur­sie — szczegóły we wpisie!

Read More

Wybieram nową pracę

By | Praca | One Comment

Wpis dyk­towany życiem, bo 2 tygod­nie temu to właśnie ja musi­ałam pod­jąć decyz­je, którą z ofert przyj­mu­ję i gdzie od przyszłego miesią­ca będę pra­cow­ać. A że lubię tabel­ki, anal­i­ty­czne myśle­nie i pode­j­mowanie prze­myślanych decyzji, dzisiejszy wpis przed­stawi Wam narzędzie, które ułatwi wybieranie przyszłej pra­cy. Również wtedy, gdy ofer­ty są do siebie bard­zo zbliżone. Gotowi?

Read More

Rozmowa o pracę w IT —  o co warto zapytać rekrutera?

By | ITlogy, Pierwsza Praca | 15 Comments

Wybierasz się na roz­mowę o pracę, na której bard­zo Ci zależy? Pokaż rekruterowi, że rzeczy­wiś­cie jesteś zain­tere­sowany jego ofer­tą i że to właśnie Ty jesteś kandy­datem, którego szu­ka! W tym wpisie zna­jdziesz kil­ka ważnych pytań, które warto zadać pod­czas tego eta­pu rekru­tacji.

Wpis pochodzi z blo­ga No Fluff Jobs. Na końcu wpisu także infor­ma­c­ja o konkur­sie!

Read More

Przygotuj swój kod do portfolio

By | Niezbędnik Juniora, Pierwsza Praca, Praca | One Comment

Wpis ten będzie uzu­pełnie­niem info­grafi­ki, którą może­cie zobaczyć poniżej. Ostat­nio jeden z naszych czytel­ników napisał do nas z pytaniem, co mógł­by popraw­ić w swoim pro­jek­cie, zan­im podeśle go jako swo­je  pro­gramisty­czne port­fo­lio w CV. W rezulta­cie zebral­iśmy check­listę, którą powin­naś uwzględ­nić zawsze, gdy chwal­isz się swoim kon­tem na githu­bie przed rekrutera­mi. Gotowa?

Read More

Milestone

By | Inspiracje, Praca | 26 Comments

Wiem, że dla wielu z Was, to, że zmieniłam branżę, jest ogrom­nym osiąg­nię­ciem. I nie przeczę, kosz­towało mnie to sporo wysiłku, samoza­parcia i uporu. Pod­czas nau­ki były chwile pełne dumy,…

Read More

O klepaniu kodu i mitycznym ‘prawdziwym programowaniu’

By | ITlogy | 3 Comments

Nawet nie wiemy ile razy ten tem­at pojaw­iał się w mailach, komen­tarzach i pry­wat­nych wiado­moś­ci­ach. Dzisi­aj postaramy się rozwiać wszelkie wąt­pli­woś­ci i odpowiedzieć na pyta­nia: Jak nie zostać klepaczem kodu? Kiedy jest się “prawdzi­wym pro­gramistą”? oraz Czy bez studiów jest na to jakakol­wiek szansa? Ciekawi naszego zda­nia? No to zaczy­namy.

Read More