#main, 30 maja 2016

By 30 May 2016 #main

Week­end się skończył, ale nie ma co się martwić — dzisi­aj w pra­cy kole­j­na dawka wyzwań i ciekawych zadań, a na kobietydokodu.pl kole­jny #main!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Grafi­ka w nagłówku pochodzi z ser­wisu Freepik

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Jak się okazu­je, introw­er­ty­cy i IT to nieroz­er­walne połącze­nie — w ostat­niej ankiecie 70% głosów przy­padło na akty­wnoś­ci, które nie są związane z inter­akcją z inny­mi ;) Niem­niej zde­cy­dowanym fawory­tem jest akty­wność fizy­cz­na, co oczy­wiś­cie popier­amy (i zaprasza­my do Wrocław­ia wzdłuż fosy i dalej Odry — moż­na pojeźdz­ić na row­erze (ok, ta trasa jest dość krót­ka…), pospacerować, pole­ni­u­chować w parku czy pojeźdz­ić na desce/rolkach!

Spontime — polski startup z potencjałem!

Ostat­nio opisy­wal­iśmy pomysł pol­s­kich twór­ców, który ma pomóc osobom niewidomym, a dzisi­aj kole­jny pol­s­ki start­up — tym razem aplikac­ja, która upraszcza umaw­ian­ie się na spotkanie ze zna­jomy­mi. Jeśli chci­ałaś kiedyś iść po pros­tu na kawę czy do kina z kimś zna­jomym, ale wysyła­jąc 20-tego smsa odpuś­ciłaś, ta aplikac­ja może Ci pomóc! Wystar­czy wybrać, na co masz ochotę, a wszyscy Twoi zna­jo­mi dostaną powiadomie­nie i będą mogli od razu zareagować. Aplikacją zain­tere­sowali się już inwest­orzy, zdoby­wa też coraz więk­szą pop­u­larność. Grat­u­lu­je­my zatem pier­wszych sukcesów i czekamy na kole­jne! A zain­tere­sowanych odsyłamy do strony pro­jek­tu a także krótkiego wywiadu z pomysłodawcą.

Artykuł w ser­wisie gazeta.pl
Strona pro­jek­tu

Bitspiration — założycielki startupów poszukiwane!

Fes­ti­walu Bit­spi­ra­tion przed­staw­iać chy­ba nie trze­ba (ale na wszel­ki wypadek — link poniżej). Przed kole­jną edy­cją orga­ni­za­torzy połączyli siły z Female Founders Poland, aby zor­ga­ni­zować pan­el dyskusyjny “Women in Tech Busi­ness” w trak­cie samego wydarzenia. W związku z tym poszuki­wane są założy­ciel­ki star­tupów, które chci­ały­by podzielić się swo­ją his­torią — jeśli sama jesteś taką osobą lub znasz kogoś takiego, to zachę­camy do odwiedzenia strony poniżej!

Ogłosze­nie i infor­ma­c­je jak się zgłosić
Strona fes­ti­walu

Women Testers

Jeśli szukałaś kiedyś pub­likacji, której głównym celem jest wymi­ana doświad­czeń i wza­jem­nie ucze­nie się od siebie, to nie musisz już więcej szukać ;) Women Testers to e‑publikacja, w której prak­ty­cy branży dzielą się swoi­mi doświad­czeni­a­mi związany­mi z testowaniem i zapew­ni­an­iem odpowied­niej jakoś­ci opro­gramowa­nia. Poza artykuła­mi online, co kwartał pub­likowany jest PDF ze zbiorem artykułów. Pole­camy i zachę­camy też do udziela­nia się!

Strona głów­na

Karta SIM dla podróżników

Jeśli sporo podróżu­jesz po świecie, zapewne nie jest Ci obcy prob­lem braku komu­nikacji — Inter­net w roamin­gu niby jest, a prak­ty­cznie nigdy go nie ma — albo brak zasięgu, albo cena za dane skutecznie odstrasza. Ostat­nio trafil­iśmy jed­nak na Chat­Sim — kartę Sim, która korzys­ta z wielu dostaw­ców (jest to właś­ci­wie oper­a­tor wirtu­al­ny, ale dzię­ki temu odpa­da nam prob­lem zasięgu) w więk­szoś­ci kra­jów świa­ta! Płacąc nis­ki abona­ment mamy prak­ty­cznie nie­lim­i­towany dostęp do pop­u­larnych komu­nika­torów jak What­sUp, przez co może­my stale mieć kon­takt ze zna­jomy­mi czy rodz­iną, nawet w naj­dal­szych zakątkach świa­ta. Jeśli potrze­bu­jesz zwykłego dostępu do sieci, możesz wykupić dodatkowe paki­ety danych (koszt uza­leżniony jest od kraju).

Strona pro­jek­tu

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym jest (i do czego służy) inter­fe­js java.lang.Comparable?

Inter­fe­js ten może­my zaim­ple­men­tować, kiedy chce­my aby nasze obiek­ty były ‘sor­towalne’ przez stan­dar­d­owe mech­a­nizmy Javy, np. kolekc­je. Zapew­nia on jed­ną metodę (com­pare­To), w której może­my zaim­ple­men­tować logikę decy­du­jącą czy jeden obiekt jest ‘przed’ innym, ‘za’ nim lub na tej samej pozy­cji (uwa­ga: nie ma to związku z hashCode/equals! dwa obiek­ty mogą być na tym samym ‘miejs­cu’, jed­nocześnie nie będąc sobie równe).

Czym jest (i do czego służy) klasa Locale (oraz inne powiązane klasy)?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Morton Heilig

IT pełne jest nazwisk i osób, które wyprzedza­ły swo­ją epokę, przez co nie zapisali się na kar­tach his­torii dużym drukiem. Jed­ną z takich osób jest Mor­ton Heilig, twór­ca pier­wszego na świecie zestawu do wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci (VR).

Ostat­nie miesiące przyniosły prawdzi­wy wysyp tech­nologii związanych z wirtu­al­ną rzeczy­wis­toś­cią — Ocu­lus, Google czy HTC to tylko kil­ka z gigan­tów, którzy wal­czą o ten rynek. Zdawać by się mogło, że jest to tech­no­log­icz­na nowość, a praw­da jest taka, że pier­wszy zestaw do wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci pow­stał w roku 1957… Nazy­wał się Sen­so­ra­ma i poza obrazem trójwymi­arowym obrazem ofer­ował także wraże­nia dźwiękowe oraz zapa­chowe zsyn­chro­ni­zowane z obrazem! Co praw­da całe urządze­nie nie miało wielkoś­ci oku­larów, jak współczesne, ale jak na tamte cza­sy była to zde­cy­dowanie przeło­mowa tech­nolo­gia. Co ciekawe, jeden z kole­jnych paten­tów Mor­tona opisu­je urządze­nie praw­ie iden­ty­czne do współczes­nych okularów!

Nieste­ty, jego tal­ent inżynier­s­ki i bycie wiz­jonerem nie przekładały się na sukcesy biz­ne­sowe — z różnych powodów wynalaz­ki te nie zostały skomer­c­jal­i­zowane, przez co więk­szość prac Mor­ton dokony­wał na włas­ny koszt (jego żona do dziś, praw­ie 20 lat po śmier­ci samego wynalaz­cy, spła­ca pow­stałe dłu­gi). Gdy­by tworzył kilka­dziesiąt lat później być może fir­ma Apple miała­by dzisi­aj niemałą konkurencję :)

Artykuł w ser­wisie techradar.com
Not­ka na wikipedii
Strona poświę­cona jego wynalazkowi

Pytanie na ten tydzień

Poza językiem ang­iel­skim, jaki język obcy warto znać?
  • Add your answer