#main, 30 listopada 2015

By 30 November 2015 #main

Już praw­ie grudzień! Ser­w­ery czeka dzisi­aj kole­jny cięż­ki dzień (Cyber Mon­day), ale pro­gramiś­ci mogą zacząć się relak­sować. Pole­camy do tego #main!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Najlep­szym sposobem na stres jest jak widać spotkanie z najbliższy­mi oraz sport, choć zda­nia tym razem były bard­zo podzielone :)

(Pseudo)losowy numer karty

Czy przyglą­dałaś się kiedykol­wiek numerowi swo­jej kar­ty? Wyglą­da na losowy ciąg znaków, który po pros­tu jest Ci przy­dzielony, praw­da? Otóż jak się okazu­je nie do koń­ca, a przy­na­jm­niej nie w przy­pad­ku kart Amer­i­can Express — Samy Kamkar zauważył, że numery kole­jnych kart, które otrzymy­wał z banku nie tylko nie są losowe, ale też moż­na przewidzieć kole­jny numer kar­ty! Więcej przeczyta­cie w artykule w por­talu wired.com.

Prawdziwy mikro-komputer

Nikt nie ma wąt­pli­woś­ci, że kom­put­ery sta­ją się coraz mniejsze — od ‘szaf’ kilka­dziesiąt lat temu, przez kom­put­ery oso­biste, lap­topy po współczesne smart­fony. W ostat­nich lat­ach pop­u­larne sta­ją się rozwiąza­nia dla ama­torów zabawy z elek­tron­iką — Rasp­ber­ryPi, Bea­gle Board to tylko przykłady. Kom­put­ery te najczęś­ciej dzi­ała­ją w opar­ciu o pro­ce­so­ry ARM — nieco ‘okro­jone’ z funkcjon­al­noś­ci wzglę­dem swoich ‘stan­dar­d­owych’ braci. W tym kon­tekś­cie być może zain­tere­su­je Cię Intel Galileo — pełno­prawny kom­put­er w wer­sji mini. Jeśli i to jest za dużo to mamy też reko­rdzistę — kom­put­er o wymi­arach 57 x 12mm!

Kom­put­ery sta­ją się też tańsze — wspom­ni­any już Rasp­ber­ry Pi włas­nie opub­likował najnowszą wer­sję — kom­put­er kosz­tu­ją­cy 5$ (!!) o wymi­arach mniejszych niż kar­ta kredy­towa i para­me­tra­ch wystar­cza­ją­cych do pro­gramowa­nia czy oglą­da­nia filmów HD.

IT dla świata

Idee wokół których pow­sta­ją środowiska geeków i hack­erów częs­to doty­czą życiowych prob­lemów — choć nie zawsze w całkiem poważny sposób. Nam szczegól­nie podoba­ją się inic­jaty­wy, które chcą popraw­iać otacza­ją­cy nas świat. Przykła­dem jest krakows­ki Smo­gath­on — trzy­mamy kciu­ki za pro­jek­ty i zachę­camy gorą­co do udziału!

Gry arcade powracają!

I to w (mikro) wielkim sty­lu! Tiny­Cir­cuits uru­chomiło kam­panię na kick­starterze, w której może­my stać się posi­adaczem (i współ­fi­nan­su­ją­cym) mikroskopi­jnej kon­soli gier retro! Tylko wyobraź sobie miny współpra­cown­ików, kiedy w cza­sie kom­pi­lacji odprężysz się nieco przy włas­nej maszynie do gier arcade ;) Popier­amy wszys­tki­mi ręka­mi (i łapami)!

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: jakie typy baz danych wyróż­ni­amy?

His­to­rycznie ist­ni­ał podzi­ał na bazy danych rela­cyjne oraz obiek­towe, klucz-wartość, grafowe itp. Współcześnie określa się je zbior­c­zo mianem NoSQL — jako prze­ci­ww­staw­ie­nie dla rela­cyjnych baz danych. Ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków bazy NoSQL sku­pi­a­ją się na konkret­nych zas­tosowa­ni­ach, dużo trud­niej wyróżnić konkretne kat­e­gorie, ale (na pod­staw­ie najpop­u­larniejszych rozwiązań) moż­na wyróżnić:

Zachę­camy do prze­jrzenia, co ofer­u­je każ­da z nich — być może to właśnie to, czego szukasz!

Czym są mikroserwisy i kiedy warto je stosować?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Charles Babbage

Myśląc o kom­put­er­ach mamy przed ocza­mi elek­tron­ikę, która w ‘mag­iczny’ sposób przetwarza nasze dane i generu­je wyni­ki. Na przełomie XVIII i XIX wieku nie­ja­ki Charles Bab­bage miał na ten tem­at zupełnie inne zdanie — zapro­jek­tował mechan­iczną maszynę anal­i­ty­czną, której kon­cepc­ja jest niemalże iden­ty­cz­na z współczes­ny­mi kom­put­era­mi. Za życia ukończył on budowę kilku podze­społów i mod­eli, które funkcjonu­ją do dzisi­aj. Uważa się, że jego wynalaz­ki były pier­wszy­mi, które reguły matem­aty­czne zapisy­wały w postaci ‘mechan­icznej’. Choć obec­nie jest kojar­zony przede wszys­tkim dzię­ki maszynie anal­i­ty­cznej, wsław­ił się także jako matem­atyk oraz filozof

Zain­tere­sowanych odsyłamy do strony computerhistory.org oraz biografii na anglo­języ­cznej Wikipedii.

Pytanie na ten tydzień

Co najbardziej rozprasza Cie pod­czas pra­cy?
  • Add your answer

Pod koniec roku pod­sumu­je­my wszys­tkie anki­ety zbiorczo!