#main, 29 grudnia 2015

By 29 December 2015 #main

Ostat­ni w tym roku #main, nieco opóźniony z uwa­gi na świąteczną atmos­ferę, mam nadzieję że wybaczy­cie ;) O ile z dużym praw­dopodobieńst­wem jesteś obec­nie na urlop­ie / prz­er­wie świątecznej w domu, mała por­c­ja infor­ma­cji ze świa­ta IT na pewno nie zaszkodzi!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Ubiegło­ty­god­niowa anki­eta potwierdz­iła to, co pojaw­iało się w innych anki­etach — rozwój i wyzwa­nia są zde­cy­dowanie najważniejszym aspek­tem pra­cy zawodowej dla pro­gramistów (tutaj puszcza­my oczko do osób z HRu — nie zapom­i­na­j­cie o tym ;) ). W niedługim cza­sie na blogu podzie­limy się także naszy­mi sposoba­mi na stres w pracy!

Komputery kwantowe w akcji!

Od jakiegoś cza­su coraz częś­ciej sły­chać o kom­put­er­ach kwan­towych i możli­woś­ci­ach, jakie dają. Lid­erem rynku (komer­cyjnego) jest z pewnoś­cią fir­ma D‑Wave. O ile moż­na prowadz­ić dyskus­je (dość aka­demick­ie), czy fak­ty­cznie jest to kom­put­er kwan­towy, nieza­przeczal­nym fak­tem pozosta­je to, że sys­te­my te różnią się od tych obec­nie stosowanych. Pośród ‘jawnych’ klien­tów firmy znalazły się także Google oraz NASA — w ostat­nim cza­sie pojaw­iły się wyni­ki ich badań na tem­at wyda­jnoś­ci. Ponieważ licz­by mówią same za siebie, zachę­camy do lek­tu­ry artykułu w ser­wisie antyweb.pl . Być może już za kilka(naście) lat na blogu będziemy prowadzili ser­ię o pro­gramowa­niu kom­put­erów kwan­towych i algo­ryt­mach dla tych komputerów ;)

Frontendowa piaskownica (i masa inspiracji)

Dla wielu pro­gramistów Fron­tend jest dość prob­lematy­czną częś­cią aplikacji — nawet najlep­szy sys­tem bez przy­jaznego inter­fe­j­su nie zna­jdzie uzna­nia użytkown­ików. Z drugiej strony mno­gość tech­nologii, stan­dard­ów, urządzeń, kwest­ie niede­ter­min­isty­czne jak este­ty­ka czy funkcjon­al­ność przypraw­iły niejed­nego pro­gramistę o ból głowy. Jeśli jed­nak szukasz ‘bajerów’ lub po pros­tu inspiracji na coś ciekawego związanego z fron­ten­dem lub po pros­tu chcesz w prosty i łatwy sposób ekspery­men­tować, zachę­camy do spróbowa­nia codepen.io — zna­jdziesz tam nie tylko piaskown­icę, ale też masę przykładów i inspiracji.

Jak technologia (i pomysły) zmienia świat

Ostat­nio na łamach techinsider.com pojaw­ił się artykuł o apara­cie, który w cza­sie rzeczy­wistym wyświ­et­la to, co jest pod skórą — nasze żyły. O ile samo urządze­nie zda­je się rewolucyjne i wręcz mag­iczne, opiera się o pras­tarą (z punk­tu widzenia tech­nologii) zasadę — krew (a więc i żyły) w inny sposób pochła­ni­a­ją światło pod­cz­er­wone niż inne tkan­ki. Zasa­da ta jest wyko­rzysty­wana np. w pul­soksymetra­ch (to te urządzenia w szpi­talu i nie tylko, które mierzą zawartość tlenu we krwi, jed­nocześnie poda­jąc puls). Potrzeb­ny był jed­nak pomysł, który zamienił powszech­nie znany fakt w urządze­nie przy­datne w prak­ty­cznie każdej prak­tyce medycznej.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: dlaczego w językach pro­gramowa­nia 0.1*3 != 0.3?

Kom­put­ery prze­chowu­ją dane w postaci bina­rnej — jeśli chodzi o licz­by zmi­enno­przecinkowe jest to najczęś­ciej stan­dard IEEE 754, który określa jak prze­chowywać licz­by w pamię­ci. W uproszcze­niu licz­ba zmi­enno­przecinkowa jest zapisy­wana jako dwie licz­by całkowite — tzw. man­tysa oraz wykład­nik (jest to zapis, który rozu­mieją także pro­ce­so­ry, a więc sama aplikac­ja nie wykonu­je przelicza­nia za każdym razem). Man­tysa to licz­ba zapisana bina­rnie, a wykład­nik to licz­ba pozy­cji ‘po przecinku’ — ale w sys­temie bina­rnym. Licz­by prze­chowywane są więc jako man­tysa * 2wykład­nik.

Z tego powodu licz­by które nam wyda­ją się ‘okrągłe’ wcale takie nie są dla kom­put­era — na przykład 0.1 nie sposób zapisać dokład­nie w powyższej postaci, dla kom­put­erów wartoś­cią najbliższą 0.1, jaką są w stanie oper­ować to 0.10000000149011612 — różni­ca teo­re­ty­cznie niewiel­ka, ale przy oper­ac­jach takich jak mnoże­nie, dodawanie, ode­j­mowa­nia i porówny­wanie, wynik może być dla nas zadziwiający.

Jest to także powód, dla którego należy bard­zo moc­no się zas­tanow­ić zan­im licz­by związane z pieniędz­mi czy kwota­mi zapisze­my w aplikacji jako typ dou­ble — dużo lep­sze w tym celu są typy dedykowane takie jak np. BigDec­i­mal, która pozwala określić pre­cyzję oraz ‘dzi­ała’ na liczbach w sys­temie dziesiętnym.

Aby samodziel­nie sprawdz­ić, jak wyglą­da ‘rzeczy­wista’ wartość ułam­ka dla kom­put­era zaprasza­my np tutaj: http://www.h‑schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

Dlaczego w idealnej sytuacji korzystamy z trzech osobnych modeli — warstwy danych, warstwy aplikacji oraz warstwy prezentacji?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Jimmy Wales

Najwięk­szą i najbardziej znaną inic­jaty­wą Jim­miego Wale­sa jest 90% prezen­tacji na uczel­ni­ach w ostat­nich lat­ach ;) Jest on współtwór­cą wikipedii — najwięk­szej i najbardziej pop­u­larnej inter­ne­towej encyk­lo­pe­dii, którą może współt­worzyć każdy. Idea zrodz­iła się w 2000 roku w związku z pro­jek­tem nupedia.com — w założe­niu miała to być encyk­lo­pe­dia, której zawartość miała nie odb­ie­gać od komer­cyjnych encyk­lo­pe­dii dzię­ki skom­p­likowane­mu pro­ce­sowi wery­fikacji. Ostate­cznie po 3 lat­ach pro­jekt został zamknię­ty, nato­mi­ast wikipedia — która pier­wot­nie miała być źródłem ‘surowych’ treś­ci do nupedii — rósł na potęgę w kwestii zbioru wiedzy. Początkowo obie inic­jaty­wy były finan­sowane z włas­nych środ­ków Jim­miego oraz z jego innych przed­sięwz­ięć, obec­nie nad finan­sowaniem i roz­wo­jem czuwa Wiki­me­dia Foun­da­tion — fun­dac­ja powołana dokład­nie w tym celu. Jed­ną z ostat­nich jego inic­jatyw jest wikia — por­tal zapew­ni­a­ją­cy host­ing wiki dla każdego zainteresowanego.

Ofic­jal­na strona Jimmiego

Jego rola w pro­jek­cie Wikipedia okiem edytorów

Strona na Wikipedii na jego temat

Pytanie na ten tydzień

W kole­jnym roku planu­ję …
  • Add your answer