#main, 23 listopada 2015

By 23 November 2015 #main

Listopad chyli się ku koń­cowi, a na dworze coraz chłod­niej, ale to tylko dodatkowy powód żeby popro­gramować trochę w tym tygodniu ;)

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

 

wyniki ankiety.001

Więk­szość zaczy­na od zapy­ta­nia swo­jego zespołu — dlat­ego nie den­er­wuj się następ­nym razem, gdy ktoś przyjdzie do Ciebie z prostym pytaniem, pamię­taj, że Ty też kiedyś byłaś w tej sytuacji!

Black Friday

Piątek po świę­cie dziękczynienia w Stanach Zjed­noc­zonych nazy­wany jest Black Fri­day — co do genezy tej nazwy ist­nieją różne tezy, ale jed­no nie ule­ga wąt­pli­woś­ci — to dzień najwięk­szych wyprzedaży, obniżek i pro­mocji niemal we wszys­t­kich sklepach i ogól­no-amerykańskiego sza­łu zakupowego. O ile trady­c­ja ta dopiero powoli przeni­ka do Europy, jest to wydarze­nie, które spędza sen z powiek więk­szoś­ci admin­is­tra­torów plat­form eCom­merce po drugiej stron­ie oceanu. Ruch tego dnia może być nawet kilkukrot­nie więk­szy niż zazwyczaj, prze­ciąża­jąc ser­w­ery i łącza, co zdarzyło się także najwięk­szym. Zachę­camy do zerknię­cia na garść fak­tów i statystyk na tem­at tego ‘świę­ta zakupów’!

Coffitivity

Dla niek­tórych nie ma bardziej inspiru­ją­cych dźwięków niż kaw­iar­ni­any gwar. Jeśli więc nie możesz wyr­wać się na małą kawkę by dokończyć rozk­minę pole­camy aplikację, która przyniesie dźwię­ki kaw­iarni do Ciebie.

niebezpiecznik.pl

Dla osób, które intere­su­je choć trochę tem­aty­ka bez­pieczeńst­wa lub są ciekawe ‘jak to dzi­ała’, gorą­co pole­camy blog niebezpiecznik.pl — autor opisu­je w przy­jazny sposób zagad­nienia związane z bez­pieczeńst­wem IT i wpad­ki różnych firm. Polecamy!

30 lat Windowsa!

W ubiegłym tygod­niu Win­dows skończył 30 lat! Moż­na się nie zgadzać z filo­zofią tego sys­te­mu, nie przepadać za jego twór­cą, ale jed­nego nie moż­na mu odmówić — miał ogrom­ny wpływ na branżę IT. Jeśli kiedykol­wiek byłaś ciekawa, jak wyglą­dały pier­wsze wer­sje, zaprasza­my do artykułu http://www.quantumbooks.com/technology/windows-history-from-windows-1-to-windows-10/ — ze zrzu­ta­mi ekranu każdej z nich ;)

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym jest transakcja?

Transakc­ja to zbiór oper­acji, które muszą zostać wyko­nane razem, lub odrzu­cone od początku. Z transakc­ja­mi najczęś­ciej spo­tykamy się przy bazach danych, ale mogą także ist­nieć transakc­je w innych aplikac­jach. To log­iczne pow­iązanie pomiędzy oper­ac­ja­mi wyma­gany­mi do zre­al­i­zowa­nia pewnego celu.

Więcej o transakc­jach przeczy­tasz w najbliższym cza­sie na blogu!

Jakie typy baz danych wyróżniamy?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Jeff Dean and Sanjay Ghemawat

Z dużym praw­dopodobieńst­wem nie słysza­łaś wcześniej o żad­nym z tych panów, a mimo tego mieli więk­szy wpływ na Two­je życie niż więk­szość innych pro­gramistów. To star­si pro­gramiś­ci z firmy Google, częs­to pracu­ją­cy wspól­nie, bez których Google nie było­by tym, czym jest współcześnie — to im zawdz­ięczmy m.in. kon­cepcję BigTable (sys­tem prze­chowywa­nia danych uży­wany przez wyszuki­warkę). W fir­mie krążą nawet żar­ty, że kom­pilu­ją swój kod przed zacom­mi­towaniem tylko po to, aby znaleźć błędy w kom­pi­la­torze i w procesorze…

Pole­camy artykuł w ser­wisie wired.com a także ich pro­file z listą pub­likacji: Jeff Dean oraz San­jay Ghemawat

Pytanie na ten tydzień

Co pozwala Ci się zre­lak­sować i odstre­sować po pra­cy?
  • Add your answer

Pod koniec roku pod­sumu­je­my wszys­tkie anki­ety zbiorczo!