#main, 21 grudnia 2015

By 21 December 2015 #main

Dzisi­aj prze­dostat­ni #main w tym roku! Zapewne więk­szość z Was już relak­su­je się na urlop­ie z rodz­iną, ale dla tych, co nadal są w pra­cy mamy por­cję infor­ma­cji ze świa­ta IT.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Naj­ciekawsze są dla Was newsy oraz pyta­nia tech­niczne wraz z odpowiedzi­a­mi. Postaramy się skupić na nich nieco bardziej w przyszłoś­ci, dzię­ki za udzi­ał w ankiecie! :)

Chat z autorami kobietydokodu.pl!

Już dzisi­aj, od godziny 18 do 21 widz­imy (czy­tamy?) się na pier­wszym blo­gowym cha­cie! Jeśli masz jakieś pytanie lub po pros­tu chcesz poroz­maw­iać z autora­mi blo­ga na tem­aty około-pro­gramisty­czne, zaprasza­my do dołączenia!

Szczegóły zna­jdziesz na stron­ie even­tu https://www.facebook.com/events/967078753382669/ — tam podamy adresy, dostępy i wszys­tko, co potrzebne.

Uwa­ga 1: Chat będzie na IRCu, z dostępem przez przeglądarkę.
Uwa­ga 2: Z uwa­gi na to, że będziemy sku­pi­ać się na ‘pub­licznym’ kanale, może­my nie mieć cza­su na odpisy­wanie na pry­watne wiado­moś­ci, za co serdecznie przeprasza­my :( Jeśli chcesz poroz­maw­iać pry­wat­nie pisz na [email protected]
Uwa­ga 3: Tes­la wspom­i­nała że zro­bi co w jej mocy, żeby dołaczyć, ale to kolidu­je z drzemką w jej kalen­darzu i nie wie jeszcze jak to rozwiąże

Kosmiczny wyścig

Jak­iś czas temu pisal­iśmy o udanym star­cie i lądowa­niu pry­wat­nej raki­ety. Dzisi­aj kole­jną próbę pode­j­mu­je fir­ma SpaceX — zde­cy­dowanie najgłośniejsza pry­wat­na inic­jaty­wa kos­micz­na, której celem są loty w kos­mos dostęp­ne dla każdego. Fir­mę tą o tyle warto śledz­ić, że wygrała ona rzą­dowy kon­trakt na wysyłanie ludzi na między­nar­o­dową stację kos­miczną od 2017 roku! Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie na stron­ie firmy SpaceX oraz w artykule na wired.com

Project ARA się zbliża!

Być może słysza­łaś już o pro­jek­cie ARA. Jeśli nie — zde­cy­dowanie powin­naś się zain­tere­sować ;) Jest to pro­jekt tele­fonu z wymienial­ny­mi mod­uła­mi — sam tele­fon to tylko szkielet, do którego możesz pod­czepić dowol­ny wyświ­et­lacz, baterie, mod­uły takie jak aparat czy po pros­tu dodatkowa bate­ria. Całość jest rozwi­jana przez Google, co daje nadzieje na szer­szą adap­tację. Rok 2015 miał być rok­iem testów pry­wat­nych — o ile nie jesteśmy w stanie zwery­fikować tych zapowiedzi, to w sieci pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je, że w 2016 roku doczekamy się gotowego pro­duk­tu! Już nie może­my się doczekać!

Strona pro­jek­tu

Konkurencja dla Raspberry Pi?

Ostat­nio infor­mowal­iśmy o Rasp­ber­ry Pi Zero — nowej wer­sji słyn­nej maliny. Niewąt­pli­wie zapoc­zątkowała ona rewoluc­je w tym, jak myślimy o kom­put­er­ach pod sys­te­my embed­ded, ale nie oznacza to, że nie ma się czego obaw­iać jeśli chodzi o konkurencję! Na Kick­Starterze może­cie wesprzeć pro­jekt Pine A64 — o ile głównym celem RPI była edukac­ja i szerze­nie idei, o tyle Pine A64 staw­ia na wyda­jność, a w szczegól­noś­ci grafikę. I to przez duże G — jeśli wierzyć zapewnieniom, w przetwarza­niu grafi­ki kom­put­erek ten jest wyda­jniejszy od pier­wszej gen­er­acji kon­sol Xbox, przy cenie 15$. Pozosta­je nam poczekać na pro­jek­ty wyko­nane z jego uży­ciem, będziemy na pewno bacznie się przyglądać !

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: jakie typy numeryczne są dostęp­ne w Javie i do jakich zas­tosowań je uży­wamy?

W Javie mamy dostęp­nych kil­ka typów numerycznych — w tym prymi­ty­wy oraz obiek­ty. Ponieważ prymi­ty­wy posi­ada­ją odpowied­ni­ki w obiek­tach, omówimy tylko te drugie.

Pod­sta­wowym inter­fe­jsem, które imple­men­tu­ją wszys­tkie typy numeryczne jest java.lang.Number — zaw­iera on metody pozwala­jące pobier­ać wartość jako prymi­tyw int, byte, short itp. Dokład­niej o typach liczbowych przeczyta­cie w tym tygod­niu w kole­jnym wpisie z cyk­lu Niezbęd­nik Junio­ra, a póki co ograniczymy się do wyp­isa­nia dostęp­nych opcji. Do liczb całkow­itych może­my użyć Byte, Short, Char­ac­ter, Inte­ger, Long oraz Big­In­te­ger, z kolei do reprezen­tacji liczb zmi­enno­przecinkowych służą klasy Float, Dou­ble oraz BigDecimal.

 

Dlaczego w językach programowania 0.1*3 != 0.3 ?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Samy Kamkar

W prze­dostat­nim #main pisal­iśmy o tym, że numery kart wcale nie są takie losowe, jak­by nam się mogło wydawać. Dzisi­aj kil­ka słów więcej o oso­bie, która to zauważyła, ponieważ nie był to przy­padek. Samy jest hack­erem, ale nie takim, jakiego syl­wetkę znasz z filmów. Nie wła­mu­je się do banków, nie oszuku­je rządów i nie wywołu­je wojen — zami­ast tego, eduku­je świat na tem­at tego, jak (nie)bezpieczny jest otacza­ją­cy nas elek­tron­iczny świat. Poza wspom­ni­any­mi numera­mi kart, na jego kanale moż­na znaleźć także infor­ma­c­je jak zdal­nie otworzyć samochód, zamienić zdal­nie sterowaną zabawkę w klucz do drzwi garażowych czy pod­słuchać klaw­iaturę bezprze­wodową. Wszys­tko to w imię powszech­nej edukacji i zwięk­sza­nia świado­moś­ci. Gorą­co pole­camy jego kanał na YouTube — Applied Hack­ing, gdzie zna­jdziecie wszys­tkie jego filmy. Moż­na go także spotkać na kon­fer­enc­jach poświeconych bez­pieczeńst­wie takich jak np. Defcon.

Artykuł w ser­wisie Wired.com

Kanał Applied Hack­ing na YouTube

Pytanie na ten tydzień

Czego życzyć pro­gramiś­cie na świę­ta?
  • Add your answer

Oczy­wiś­cie sami życzymy Wam tego wszys­tkiego, i dużo odpoczynku w rodzin­nym gronie w cza­sie tegorocznych świąt.