Category

Motywacja

Jak wspierać siebie w nauce?

By | Motywacja | 8 Comments
Moż­na planować, ale jak z wyko­naniem? Mamy dla Was garść prak­ty­cznych wskazówek, które ułatwią  wytr­wanie w real­iza­cji obranego celu. Zaak­cep­tuj swo­je bra­ki Jed­ną z naj­moc­niejszych rzeczy, jakie poczułam w swoim…
Read More

O wyznaczaniu celów

By | Motywacja | 9 Comments

Dziś, w niedzielę, dzielę się oso­bisty­mi doświad­czeni­a­mi mojej nau­ki pro­gramowa­nia  z uczest­nika­mi Code Car­rots we Wrocław­iu. To wydarze­nie, a także życie pry­watne, które poga­nia mag­is­terką, zachę­ciło mnie do stworzenia serii nowych wpisów. Ich…

Read More