[ankieta — zakończona] Czytelniku, miej wpływ na rozwój naszego bloga!

By 1 September 2015 September 21st, 2015 Motywacja

Kobi­ety do kodu mają ciut pon­ad rok. W tym cza­sie udało nam się skończyć nasz Kurs Javy, a także ser­ię #Pier­wsza­Pra­ca, dodać kilka­dziesiąt tek­stów na leni­we niedziele i zebrać wokół blo­ga naprawdę fajną społeczność!

Tak tak, tutaj mowa o Tobie! Cieszymy się, że jesteś z nami, że nasz czy­tasz, uczysz się, dzielisz swoi­mi spostrzeże­ni­a­mi i doświad­cze­niem. Bard­zo staramy się być blisko Ciebie, gdy tego potrze­bu­jesz i aby robić to jeszcze lep­iej, przy­go­towal­iśmy krótką anki­etę na ten tem­at. Wypeł­ni­a­jąc ją przy­czynisz się do roz­wo­ju blo­ga i będziesz miał real­ny wpływ na to, co się na nim dzieje. Rok temu mieliśmy jas­ny cel: nauczyć Anię  pod­staw Javy. Jako, że został on zre­al­i­zowany, może­my poszukać kole­jnego :) I w tej wędrów­ce prosimy Ciebie o pomoc.

Two­je uwa­gi są dla nas naprawdę kluc­zowe — chce­my, by nasi czytel­ni­cy zna­j­dowali na blogu treś­ci wysok­iej jakoś­ci i dopa­sowane do ich potrzeb.

W ankiecie prosimy Cię o zadanie nam pyta­nia, możesz wyko­rzys­tać to miejsce na pyta­nia do naszej dwój­ki, czy jed­nego z nas związane z pro­gramowaniem, naszym doświad­cze­niem zawodowym czy blo­gowaniem. Odpowiemy na nie w osob­nym wpisie.

Obiecu­je­my, że anki­eta jest konkret­na a jej wypełnie­nie nie będzie bolesne. Co więcej, za 3 tygod­nie podzie­limy się jej wynika­mi i nakreślimy, jak wpłyną one na rozwój blo­ga. Dzięku­je­my za każde wypełnienie!

UPDATE: wyni­ki anki­ety możesz znaleźć w tym wpisie: http://kobietydokodu.pl/podsumowanie-ankiety-czytelnikow-i-plany-na-naszego-bloga/

Fill out my online form.

PS. Podz­iękowa­nia również dla Michała z ŻycieJestPiękne.eu, bo to jego spis powszech­ny czytel­ników zain­spirował nas do tego kroku.

  •  
  •  
  •  
  •