Podsumowanie ankiety czytelników i plany na naszego bloga

By 17 September 2015 ITlogy

Dwa tygod­nie anki­ety umożli­wiły nam zebranie 103 wypełnień, co uważamy za całkiem dobry wynik. Przes­zliśmy przez wszys­tkie Wasze odpowiedzi i dziś postaramy się do nich odnieść oraz opowiedzieć o naszych najbliższych planach na bloga.

Kim jesteś czytelniku?

Wypowiedzi na powyższe pytanie zestaw­iliśmy w postaci wykresów w pro­cen­tach. Na ich pod­staw­ie zobaczy­cie jakie treś­ci pow­tarza­ły się najczęściej.

Statysty­cznie, naszym czytel­nikiem jest… kobi­eta lub mężczyz­na :) To samo mówią nam dane z google anal­i­tics, wyni­ki naprawdę oscy­lu­ją wokół 50:50. Cieszymy się, że trak­tu­je­cie nazwę naszego blo­ga jako ideę, a nie bramkę wejś­ciową. Dokład­nie o to nam chodz­iło — o pokazanie, że IT jest dla wszys­t­kich, wystar­czy motywac­ja, chę­ci i ambic­je. Więcej infor­ma­cji o Was zna­jdziecie poniżej :)

Odniesienie się do Waszych sugestii, pytań i próśb

Oj było tych pomysłów naprawdę sporo, więc nie przedłuża­jąc, poniżej Wasze idee z naszym komentarzem :)

Więcej treści na temat pracy w IT

Po serii #Pier­wsza­Pra­ca chwilowo robimy sobie prz­er­wę od tego tem­atu. Zapew­ni­amy jed­nocześnie,  że cykl blis­ki ser­cu każde­mu, kto wiąże swo­ją przyszłość z branżą, powró­ci niebawem na blo­ga. Czeka­j­cie na ciekawe wywiady z pro­gramis­ta­mi i inny­mi ludź­mi z IT, a także na porady odnośnie pra­cy. Tych wskazówek na blogu nie zabraknie, ter­az zwycza­jnie pozwalamy sobie na krót­ki oddech.

Może seria wpisów na temat tworzenia aplikacji od zera?

W tym zakre­sie powoli zaczy­namy pracę. Naszym wstęp­nym wyz­nacznikiem jest, aby z początkiem nowego roku skończyć pewien pro­jekt.  Opisze­my w nim jak zaplanować pracę nad włas­ną aplikacją, jak ją zapro­jek­tować i stworzyć od pod­staw (w sen­sie planowa­nia pra­cy oraz wdraża­nia pro­jek­tu w życie) Pokaże­my dal­szą drogę  po osiąg­nię­ciu efek­tu final­nego aplikacji. Więcej infor­ma­cji nie wcześniej niż za kil­ka miesię­cy. Wyda­je nam się, że będzie to intere­su­ją­ca lektura :)))

Jestem zainteresowana kursem z .NET, JavaScript, Python, Ruby, C…

Wiemy, że nie każdy z Was programuje/chce pro­gramować w Javie i ist­nieje zapotrze­bowanie na inne języ­ki pro­gramowa­nia. Z drugiej strony, znamy swo­je kom­pe­tenc­je i wiemy, jak dużo wiedzy oraz pra­cy zajęło nam przy­go­towanie obec­nych lekcji z pro­gramowa­nia w Javie. Nie jesteśmy w stanie pod­jąć się stworzenia treś­ci eduka­cyjnych z innych języków pro­gramowa­nia z prostej przy­czyny — nie mamy do tego kom­pe­tencji. Owszem, pojaw­iały się pomysły współpra­cy z pro­gramis­ta­mi z innych języków, po to, aby takie treś­ci stworzyć. Obec­nie jed­nak nie dys­ponu­je­my w pełni zau­fany­mi spec­jal­is­ta­mi dzi­ała­ją­cy­mi w powyższych obszarach pro­gramowa­nia. Tylko takich ludzi moglibyśmy wpuś­cić pod skrzy­dła blo­ga i zag­waran­tować Wam, że ich kursy będą na tym samym poziomie, co nasze treś­ci. Rea­sumu­jąc:  szkole­nia z innych języków nie będą pub­likowane. Jeszcze jed­na waż­na uwa­ga. Może czy­tasz nas Seniorze w innej tech­nologii? Jak widzisz ‑ist­nieje zapotrze­bowanie na przys­tęp­ny i prak­ty­czny kurs, który by jej nauczył.  Może warto pod­jąć wyzwanie i zacząć tworzyć pod włas­nym szyldem?

To co może­my zro­bić dla Was, to dzielić linka­mi do ciekawych kursów, tuto­ri­ali czy blogów związanych z IT, jak również zmo­ty­wować Was do samodziel­nych poszukiwań.

Z drugiej strony, chce­my uzu­pełnić nasz kurs o tech­nolo­gie, które współpracu­ją z Javą tj. ciekawe frame­wor­ki, plug­iny, bazy danych, czy np. Angu­lar­JS, czyli wzbo­gacić go o zagad­nienia, które przy­dadzą się w codzi­en­nej pra­cy pro­gramisty­cznej. Będziemy pamię­tać równocześnie, by każdy wpis wery­fikować pod wzglę­dem zgod­noś­ci jego treś­ci z dobry­mi prak­tyka­mi oraz w miarę potrze­by, kon­sul­tować jego poprawność ze specjalistą.

Piszcie o tym jak się motywować do pracy, jak efektywnie się uczyć, o rozwijaniu umiejętności miękkich

Super pomysł, na który real­nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ania ma doświad­cze­nie w pra­cy z ludź­mi i przeprowadza­nia szkoleń z umiejęt­noś­ci mięk­kich — taka seria jak najbardziej może pojaw­ić się na blogu.

Moglibyście organizować konkursy z nagrodami/rozdawać nagrody za rozwiązane zadania z programowania

Ten pomysł jest naprawdę fajny, ale ma jed­no ogranicze­nie, a mianowicie…nagrody. Obec­nie blog nie jest dla nas żad­ną for­mą pozyski­wa­nia pieniędzy, a doty­chczas naw­iązy­wane współprace po pros­tu finan­sowały siebie. Nie jesteśmy w stanie z włas­nej kieszeni ufun­dować Wam nagród (mamy nadzieję, że to zrozu­miecie. Nasz czas, który poświę­camy w prowadze­nie blo­ga to i tak ogrom­ny wkład) W przy­pad­ku okazji do współpra­cy z potenc­jal­ny­mi spon­so­ra­mi nagród, będziemy się starać pozyski­wać je dla Was. Poje­dyncze konkursy książkowe, czy fun­du­jące kurs pro­gramowa­nia, już się w przeszłoś­ci trafiały.

Zorganizujcie spotkanie z czytelnikami

Ojej, trochę daleko nam od takich inic­jatyw. Bylibyśmy raczej moc­no speszeni, zaprasza­jąc Was na spotkanie z autora­mi blo­ga :P Zachę­camy za to do śledzenia nas na face­booku, tam może­cie znaleźć infor­ma­c­je o kon­fer­enc­jach, czy spotka­ni­ach, na których się pojaw­iamy. Jeśli orga­nizu­je­cie jakieś fajne wydarze­nie i macie ochotę, byśmy na nim byli, napisz­cie! Postaramy się Was odwiedzić.

A może tutoriale video?

W tej kwestii, zan­im była anki­eta, pow­stały konkretne propozy­c­je komer­cyjne. Musieliśmy jed­nak odmówić. Stworze­nie dobrego mate­ri­ału video zaj­mu­je zwycza­jnie bard­zo dużo cza­su i w per­spek­ty­wie najbliższego roku na pewno nie będziemy w stanie się przy­go­towywać. Nato­mi­ast sama idea nam się podo­ba. Na pewno spróbu­je­my zro­bić prób­ne demo w celu osza­cow­a­nia nakładów cza­su na stworze­nie takiego materiału.

Co słychać u Tesli?

Tes­la śpi :)

Więcej treści o waszych osobistych doświadczeniach.

Staramy się od cza­su do cza­su pisać o naszych oso­bistych prze­myśle­ni­ach odnośnie IT, czy dzielić się naszy­mi doświad­czeni­a­mi. Robimy to jed­nak dość delikat­nie z prostej przy­czyny: IT to dla nas sfera pro­fesjon­al­na i nie chce­my tego zmieni­ać. Nie jesteśmy więc w stanie opisy­wać w szczegółach naszych pro­jek­tów, zespołów czy konkret­nych sytu­acji.  Z drugiej strony, gdy widz­imy konkret­ną wartość w przy­tocze­niu powyższych infor­ma­cji, to umieszcza­my je na blogu. Stąd wpisy takie jak: czego nauczyło nas blo­gowanie,  czego moż­na nauczyć się od testera, o poszuki­wa­ni­ach pier­wszej pra­cy, czy o pokorze/ doce­nie­niu siebie. I pewnie oso­biste wpisy w tym charak­terze nadal będą się pojawiać :)

Więcej o nowinkach z branży

O tym w sum­ie nie pisal­iśmy praw­ie wcale, ale nakreśla nam się pewien pomysł. Zachę­camy do przeczy­ta­nia planów ;)

Proszę o rozwiązania do kursu Javy

Wiemy, że już trochę cza­su je obiecu­je­my.  Zro­bimy wszys­tko, co w naszej mocy, by rozwiąza­nia znowu zaczęły pojaw­iać się na blogu.

Tych pytań było więcej, ale część z nich jest już wyjaśniona przez nas we wcześniejszych wpisach :) Wejdź­cie na dwie pod­strony na naszym blogu — jed­na z nich doty­czy Kur­su Javy, dru­ga Pra­cy w IT. Tam zna­jdziecie tek­sty mówiące o tym, jaki sprzęt wybrać, co z wyk­sz­tałce­niem, wiekiem, jak zacząć, jak znaleźć fir­mę, jak zmierzyć swo­je umiejęt­noś­ci … Zachę­camy do lek­tu­ry i komentowania.

Co to oznacza w praktyce?

Poniższe plany są, mniej więcej , na najbliższy rok.

Po pier­wsze, odnośnik do tego, co już na blogu się pojawia:

Kurs Javy zostanie uzu­pełniony o rozwiąza­nia zadań. Niedłu­go wznow­imy tek­sty o pra­cy w IT i wywiady w ramach #Kulisy­Branży.

Będziemy kon­tyn­uować #Niezbęd­nikJu­nio­ra i opisy­wać w nich pod­sta­wowe narzędzia, ele­men­ty języ­ka czy teorii potrzeb­ne do zdoby­cia pier­wszej pra­cy i efek­ty­wnej pra­cy jako Junior. Najbliższe tem­aty (kole­jność losowa): gen­ery­ki, scrum i metody­ki zwinne zarządza­nia pro­jek­ta­mi, SQL, GIT, pętle i warun­ki, pra­ca z prymi­ty­wa­mi, wzorce pro­jek­towe, SOLID…).Postaramy się też raz w miesiącu opub­likować przykład­owe zadanie rekru­ta­cyjne wraz z rozwiązaniem.

A i oczy­wiś­cie, w miarę reg­u­larnie, będziemy wrzu­cać #Lazy­Sun­day, W najbliższej serii, oprócz luźnych wpisów, postaramy się dorzu­cić tek­sty o efek­ty­wnoś­ci osobistej.

Dodatkowo, chce­my na blogu zacząć cykl #Prak­ty­cz­na­Ja­va, w którym będziemy pisać o bardziej zaawan­sowanych ele­men­tach pro­gramowa­nia aplikacji webowych, frame­workach, plug­i­nach itp. Wiemy, że nie czy­ta­ją nas tylko oso­by rozpoczy­na­jące w branży, więc takie wpisy mogą być dla nich fajnym uzu­pełnie­niem wiedzy i sposobem na jej wymianę.

Planu­je­my też ser­ię #Teo­ri­aIT (jed­nak real­nie, pewnie zacznie się ona bliżej koń­ca roku), gdzie postaramy się przed­staw­ić trochę rysu his­to­rycznego, garść infor­ma­cji na tem­at algo­ryt­mów itp. Wpisy te powin­niś­cie trak­tować jako cieka­wostkę, uzu­pełnie­nie wiedzy dla gee­ka, bo w prak­tyce bard­zo rzad­ko będziecie musieli bezpośred­nio z tej wiedzy korzys­tać (stąd właśnie taka nazwa).

Na koniec, chce­my na początku każdego tygod­nia podsyłać Wam prasówkę z ciekawy­mi linka­mi, newsa­mi, osoba­mi z branży IT i krótkim zadaniem z pro­gramowa­nia. Pier­wsza pojawi się jeszcze we wrześniu.  Ot coś ciekawego do kawy na początek tygod­nia, związanego z branżą i pozwala­jącego zaz­na­jomić się z rzecza­mi, które sami aktu­al­nie przeglą­damy.  Nie mamy na razie nazwy na ten kącik, ale może nam w tym pomożecie :)

Jeśli chodzi o ilość wpisów, to chce­my, by w każdym tygod­niu pojaw­iał się jeden tekst “tech­niczny”, #Lazy­Sun­day i gdy tylko ruszymy z tem­atem — poniedzi­ałkowa prasówka. Do tego, od cza­su do cza­su, będą dorzu­cane mate­ri­ały o pra­cy w IT, czy kole­jny “wpis tech­niczny” . Wszys­tko na miarę naszych możli­woś­ci cza­sowych. Więcej o tym, ile zaj­mu­je nam tworze­nie blo­ga, może­cie przeczy­tać tutaj.

Na koniec chcemy podziękować

Za Wasze zaan­gażowanie, feed­back i pomysły.  Stanow­ią one naprawdę wielką wartość dla naszego blo­ga, jak i dla nas samych. Wielkie dzię­ki za jeszcze jed­no- pozy­ty­wne opinie, podz­iękowa­nia, testy­mo­ni­ale jakie nam zostaw­iliś­cie w ankiecie. Dla nas to naprawdę super moty­wa­to­ry, które powin­niśmy sobie wydrukować, by dodawały nam siły do codzi­en­nego blo­gowa­nia. Cieszymy się, że chce­cie nam poma­gać, dopin­gu­je­cie nas i doce­nia­cie za to, co robimy. Piąt­ka za taką por­cję pozy­ty­wnej energii. Poniżej kil­ka próbek tego, jak potra­fi­cie nas zagrze­wać do pracy:

Robi­cie piękne rzeczy! Tak trzymać :) 

Stworzyliś­cie moim zdaniem naj­fa­jniejszy blog o tem­atyce IT w Polsce. Wiele zna­jomych ze studiów którzy zaczy­na­ją właśnie pisać komer­cyjnie w javie również pier­wsze kro­ki staw­iało na waszym tuto­ri­alu :) Ciekawe są również wpisy z Lazy Sun­day, moż­na na chwilę się oder­wać od tem­aty­ki. Więc poz­draw­iam i życzę powodzenia :) 

Czy­tam blo­ga od niedaw­na, natrafiłam na niego wyszuku­jąc jakiegoś zagad­nienia związanego z Javą na potrze­by nau­ki do egza­minu. Tak mi się spodobał, że postanow­iłam czy­tać wszys­tkie wpisy od początku ist­nienia blo­ga. Brakowało mi w Internecie czegoś takiego jak Wasz blog, naprawdę zachę­ca do nau­ki pro­gramowa­nia i nie tylko, moty­wu­je do pogłębia­nia wiedzy i roz­wo­ju. Tak trzymać! 

Pokochałam ten blog od pier­wszego wejrzenia :) 

Przykład Ani jeszcze bardziej zmo­ty­wował mnie do sys­tem­aty­cznej nau­ki pro­gramowa­nia i spraw­ił, że wierzę, że mi też się uda przebranżowić :) 

Wasz blog jest wiz­ual­nie piękny i jest świet­ny :) najbardziej cenne są dla mnie infor­ma­c­je pros­to od pra­cown­ików z branży IT, ponieważ ciężko znaleźć na Internecie takie prawdzi­we, życiowe infor­ma­c­je, porady. Fajną sprawą było­by usłyszeć co myślą pra­co­daw­cy, bądź rekruterzy o początku­ją­cych osobach na inter­view :) Ogromne grat­u­lac­je za pomysły i twór­c­zość oraz za chę­ci :) 3mam kciu­ki za rozbu­dowę, keep going! ;) 

Sam z blo­ga nie korzys­tam, bo jestem adminem z wielo­let­nim doświad­cze­niem, ale pole­cam go zna­jomym którzy są zain­tere­sowani rozpoczeciem pra­cy w branzy. Macie świetne tesk­ty i mase pozy­ty­wnej energii, powodzenia! 

  •  
  •  
  •  
  •