Bez cukru proszę — konkurs

By 12 maja 2015Inspiracje, Motywacja

Aku­rat w moje urodziny, do księ­gar­ni trafia książ­ka Katarzyny Miller “Bez cukru proszę” (więcej o książce zna­jdziecie tutaj). Pani Katarzy­na opowia­da szcz­erze o sobie i o tym, jak szukać szczęś­cia. Jest to oso­bista i bard­zo kobieca książ­ka, którą może­cie wygrać w konkur­sie orga­ni­zowanym wspól­nie z wydawnictwem ZNAK na naszym blogu. Jeśli nie zna­cie pani Katarzyny, to serdecznie pole­cam jej wys­tęp na TEDxWar­saw.

 

Zainteresowane konkursem?

Wystar­czy, że do najbliższej niedzieli do godziny 23:59 napisze­cie w komen­tarzu swo­ją recep­tę na szczęś­cie. Autorów 3 naj­ciekawszych komen­tarzy nagrodz­imy książką. 

 

UPDATE!!! Wybral­iśmy zwycięzców! Prosimy o maila na ania@kobietydokodu.pl z waszym adresem, a szczęśli­we przyszłe posi­adacz­ki książek to:

Joan­na Keller

anna­dayl

Bian­ka

 

Grat­u­lu­je­my!

Bez_cukru_prosze_okładka

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Joan­na Keller

  Recep­ta na szczęś­cie: pielęg­nowanie wewnętrznego dziec­ka, które czu­je zapach kwiatów wios­ną, cieszy się widok­iem chmury w ksz­tał­cie psa czy kota i potrafi płyn­nie prze­jść z płaczu do śmiechu — dostrzec powód do radoś­ci również wtedy, gdy życie wyda­je się za trudne.

 • Bian­ka

  Podzi­wiać siebie za wszys­tko — mimo wszys­tko
  Bez sił
  Bez przeko­na­nia
  Bez entuz­jaz­mu
  Bez per­spek­tyw
  Bez sen­su
  Bez cukru — oto recep­ta
  Bo tak wyglą­da mój szczęśli­wy majowy bez :)

 • Mag­dale­na

  Sobą być,
  dobre myśli z siebie wydobyć,
  Wino przy kodowa­niu pić,
  I nigdy w siebie nie wąt­pić :)

 • Zuza

  Moja recep­ta na szczęś­cie to real­i­zowanie swoich marzeń. Kiedy widz­imy, że inni jeżdżą na wspani­ałe wakac­je, zara­bi­a­ją więcej pieniędzy lub mają udany związek, nasz świat wyda­je się bez­nadziejny. Dlat­ego mam listę swoich marzeń, tych wiel­kich i tych całkiem małych i w chwilach takiego zwąt­pi­enia wybier­am jed­no i próbu­ję je zre­al­i­zować. Nawet rzecz taka jak zjedze­nie lodów w wymar­zonej lodziarni może spraw­ić, że życie znowu nabierze kolorów.

 • Kasia

  Do wszys­tkiego pod­chodz­ić z uśmiechem. nie tylko tym na twarzy, ale i tym wewnętrznym. Powiedzieć sobie, że nie ma rzeczy niemożli­wych i wierzyć w to. Jeśli będziemy pod­chodz­iły do wszys­tkiego pozy­ty­wnie szczęś­cie samo do nas przyjdzie :)

 • Mag­dale­na

  Hem­ing­way wspom­ni­ał, że szczęś­cie to dobre zdrowie i sła­ba pamięć. Całkowicie się z nim zgadzam. Do tego przepisu dołączam szkra­ba, z którym wypro­dukowaną radość i szczęś­cie moż­na dzielić. Wiem, co mówię! Jestem mamą 3-miesięcznego malucha.

 • anna­dayl

  Moja recep­ta na szczęś­cie to dawanie z siebie wszys­tkiego co najlep­sze, dąże­nie do swoich marzeń, usta­lanie sobie nowych celów. Spraw­ian­ie, aby każdy dzień się liczył.

 • Moni­ka Wiśniews­ka

  Dla Katarzyny Miller nie ma tem­atów tabu. W swo­jej najnowszej ksi­ażce otwar­cie, bezprud­eryjnie i dogłęb­nie porusza tem­aty, o których więk­szość z nas mil­czy. Autor­ka przed­staw­ia czytel­nikowi, którego zabiera w oiękną podróż, swój świat. Świat od początku do koń­ca, nie unika­jąc trud­nych pytań, bez kluczenia. Niezwyk­le szczere wyna­nia pani psy­cholog o trud­nych relac­ja z matką, miłoś­ci­ach, przy­jaź­ni­ach, zdradach, sek­sie, abor­cji i pró­bie samobójczej. Momo, że książ­ka porusza trudne tem­aty kon­wenc­ja w jakiej została napisana spraw­ia, że jest niezwyk­le lek­ka. Czy­ta­jąc płynie się miedzy dialoga­mi dwóch kobi­et. Ale nie ejst to zwykłe bab­skie plotkowanie. To głębok­ie prze­myśle­nia będące bal­samem dla duszy. Danu­ta Kon­dra­tow­cz zada­je trafnei intrygu­jące pyta­nia:
  np. dlaczego kobi­ety zwol­niły sie z myśle­nia? Książ­ka dla wszyt­kich kobi­et: matek, żon, córek, kochanek…Aczkolwiek być może Pan Czesiek również poczuł­by się zain­tere­sowany.