#StopMowieNienawiści również w IT.

By 20 September 2015 Think Big

Fun­dac­ja Batorego stworzyła bard­zo ważną kam­panię, doty­czącą mowy nien­aw­iś­ci. Zjawisko to jest powszechne i każdy z nas mógł się z nim spotkać. Z pozoru niewinne komen­tarze, żar­ci­ki oparte na stereo­ty­pach, czy wresz­cie hejt szerzą­cy się w internecie, nie są bła­hostka­mi, a for­mą przemocy. 

Czym może być mowa nienawiści?

Może myślisz, że prob­lem Cię nie doty­czy. Uważamy jed­nak, że Two­je pode­jś­cie warto zweryfikować.

Wskazu­jąc na przykłady z naszego pod­wór­ka, zas­tanówmy się nad cytata­mi zna­j­du­ją­cy­mi się poniżej (nieste­ty przy­tacza­my tu słowa, które usłyszeliśmy na własne uszy):

No Ty to jesteś inteligentna, ale generalnie kobiety są za głupie na bycie programistami”

Być może autor uważa, że wręcz mnie skom­ple­men­tował. Wskazy­wanie jed­nego przy­pad­ku, po to by “wybielić” skra­jność swo­jego poglą­du i udać, że nie chodzi o obrażanie kobi­et, to ściema. Sens tego zda­nia jest dobit­ny i obraźli­wy. Przede wszys­tkim jed­nak jest krzy­wdzą­cy dla ogółu kobi­et i nieprawdziwy.

Tylko kuce piszą w [tu wstaw nazwę dowolnego języka programowania]”

Flame ten pojaw­ia się w internecie jak i na żywo, gdy ktoś zacznie roz­mowę w sty­lu: “jaki język pro­gramowa­nia jest najlep­szy”. To niech­lub­ny przykład mowy nien­aw­iś­ci. Mery­to­rycz­na dyskus­ja na tem­at zalet danej tech­nologii, w konkret­nym przy­pad­ku, ma sens. Zazwyczaj to jed­no rozwiązanie okaże się dużo lep­sze, niż pozostałe, oparte na odmi­en­nych meto­dach. Jed­nak glob­alne rozstrzyg­nię­cia w kwestii wyboru jed­nego najlep­szego języ­ka pro­gramowa­nia sen­su nie mają. Tym bardziej boli fakt, że takie dyskus­je częs­to kończą się niekon­struk­ty­wnym obrażaniem użytkown­ików różnych tech­nologii. Co więcej, częs­to słyszy się, że ktoś pro­gra­mu­je w danym języku i to właśnie ma określać jakim jest człowiekiem.

Ja, w przeciwieństwie do Ciebie, umiem programować i nie muszę używać Intelllija”/ “Prawdziwi programiści, obsługują GITa z konsoli”

Środowisko, z jakiego korzys­tamy oraz narzędzia devel­op­er­skie, których uży­wamy, nie stanow­ią ani o stan­dard­zie naszego kodu, ani o jakoś­ci stosowanych przez nas opcji. One mają nas wspier­ać, a nie przeszkadzać w naszej pra­cy. To Tobie ma się dobrze pra­cow­ać i wybór narzędzi, które odpowiada­ją indy­wid­u­al­nym potrze­bom jest kluczowy.

Był za głupi na programistę i został testerem”

Bzdu­ra, spo­tykaliśmy wielu bard­zo zdol­nych pro­gramistów oraz testerów, jak i oso­by, które zde­cy­dowanie więcej cza­su mogły­by poświę­cić na samo­d­oskonale­nie. Są to DWIE różne ścież­ki kari­ery, a sukces w każdej z nich wyma­ga ciężkiej pra­cy, nau­ki i chęci.

Bez studiów nigdy nie będziesz prawdziwym programistą”

Zdol­noś­ci pro­gramisty­czne moż­na rozwi­jać na uczel­ni, ale nie jest to jedy­na dro­ga. Przykłady– zachę­cam do przek­lika­nia lin­ka.

Jak reagować na mowę nienawiści?

Pokaza­l­iśmy Wam jaki jest nasz sto­sunek do cytowanych powyżej opinii. Nie potrafil­iśmy prze­jść obok niespraw­iedli­wych stwierdzeń obo­jęt­nie. Pamię­ta­j­cie, że w przy­pad­kach, gdy sami usłyszy­cie lub przeczyta­cie podob­ne w treś­ci wypowiedzi, też macie pra­wo do obrony swoich racji. Przede wszys­tkim warto uświadomić oso­bie rzu­ca­jącej takie uwa­gi, co naprawdę robi i powiedzieć stop. Stanow­cze stop dyskrymi­nacji oraz głupim docinkom. Nawet, jeśli nie doty­czą Was oso­biś­cie — ktoś kogoś za ple­ca­mi obgaduje/żartuje/wypisuje złośli­woś­ci w komen­tarzach.  Nie powin­no się pozwalać na hejt (tutaj jas­no zaz­naczę, że hejt nie jest kon­struk­ty­wną kry­tyką) Jeśli prowadzisz blo­ga — reaguj na takie zachowa­nia. Reaguj w swoim środowisku pra­cy, gdy pojaw­ia­ją się bezsen­sowne tek­sty, które są obraźliwe.

Fajnie do tem­atu pod­szedł Włodek Markow­icz. Wskazu­je on, że auto­ry­te­ty, oso­by na stanowiskach, lid­erzy powin­ni reagować na takie zachowa­nia, a co za tym idzie, nie mogą sami gen­erować obraźli­wych i krzy­wdzą­cych poglądów. Ważne jest więc to, by zastopowanie nien­aw­iś­ci zacząć od siebie. W szcz­ery sposób odpowiedz sobie na pytanie, ale nie to, czy kiedykol­wiek w swoim życiu użyłaś/użyłeś mowy nien­aw­iś­ci, tylko idąc dalej- co zro­bisz by ją zmin­i­mal­i­zować?