Rozmowa o pracę w IT —  o co warto zapytać rekrutera?

By 23 October 2017 ITlogy, Pierwsza Praca

Wybierasz się na roz­mowę o pracę, na której bard­zo Ci zależy? Pokaż rekruterowi, że rzeczy­wiś­cie jesteś zain­tere­sowany jego ofer­tą i że to właśnie Ty jesteś kandy­datem, którego szu­ka! W tym wpisie zna­jdziesz kil­ka ważnych pytań, które warto zadać pod­czas tego eta­pu rekrutacji.

Wpis pochodzi z blo­ga No Fluff Jobs. Na końcu wpisu także infor­ma­c­ja o konkursie!

Co do tego rekruterzy są zgod­ni — jeśli pod­czas roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej, kandy­dat nie ma żad­nych pytań odnośnie stanowiska, najpraw­dopodob­niej nie jest nim zain­tere­sowany. Taka postawa oso­by ubie­ga­jącej się o nową pracę nie staw­ia jej w dobrym świ­etle i ist­nieją małe szanse, że to włas­nie ona zostanie wybrana. O co zatem warto pytać rekrutera, aby go do siebie nie zraz­ić i pokazać, że na poważnie trak­tu­jesz jego ofertę?

Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykład­owych pytań, w zależnoś­ci od obszaru, jaki Cię interesuje.

Pytania o stanowisko:

 • Jaki jest zakres obow­iązków stanowiska, na które aplikuję?
 • Jaki jest poziom samodziel­noś­ci tego stanowiska? Za jakie kwest­ie będę odpowiadał sam, a o czym będzie decy­dował kierown­ik projektu?
 • Jakie dodatkowe obow­iąz­ki wiążą się z pełnie­niem tego stanowiska?
 • W jaki sposób będą mier­zone efek­ty mojej pracy?

Tego rodza­ju pyta­nia wręcz powin­ny paść, jeśli rekruter sam nie wyjaśnił Ci tych kwestii. Jeśli rzeczy­wiś­cie intere­su­je Cię dane stanowisko, to nat­u­ralne, że chcesz wiedzieć, jak będzie wyglą­dała Two­ja przyszła pra­ca i czy takie warun­ki speł­ni­a­ją Two­je oczeki­wa­nia. To ważne, aby już na samym początku ustal­ić, jakie będziesz miał obow­iąz­ki, a także jakiego rodza­ju akty­wnoś­ci pojaw­ią się w Two­jej codzi­en­nej pracy.

Pamię­taj, że po takiej roz­mowie musisz sam być zde­cy­dowany, czy na pewno chcesz pra­cow­ać w danej firmie!

Pytania o projekt:

 • Nad jakim pro­jek­tem obec­nie pracu­je zespół, do którego miałbym dołączyć?
 • Ile osób należy do tego projektu?
 • Czy ist­nieje możli­wość ewen­tu­al­nej zmi­any projektu?
 • Jaki był naj­ciekawszy pro­jekt, nad jakim pra­cow­ała Pańs­ka firma?

To bard­zo ważne, aby to, co robisz najzwycza­jniej w świecie spraw­iało Ci fra­jdę i satys­fakcję. Z tego wzglę­du powinieneś dowiedzieć się jak najwięcej o pro­jek­cie, nad którym będziesz pra­cow­ał. Jak wiesz, ofert pra­cy w IT jest dużo, dlat­ego nie ma sen­su, abyś zaj­mował się czymś, co nie będzie dla Ciebie ciekawe.

Dalszy rozwój

 • Jakie możli­woś­ci roz­wo­ju / dok­sz­tałce­nia ofer­u­je Pańs­ka firma?
 • Jak wyglą­da ścież­ka kari­ery w Państ­wa firmie?

Roz­mowa na tem­at dal­szej ścież­ki zawodowej poz­woli Ci zobra­zować sobie, czego możesz się spodziewać wiążąc się z daną fir­mą na dłużej. To ważne infor­ma­c­je, dzię­ki którym będziesz wiedzi­ał, w czym warto spec­jal­i­zować się na danym stanowisku.

Pokaż, że jesteś ambit­ny i zależy Ci na nowych wyzwa­ni­ach. Nie bój się pytać, co należy zro­bić, aby dostać awans. Dzię­ki tego typu pytan­iom zro­bisz wraże­nie oso­by ambit­nej, która stale chce pod­nosić swo­je umiejęt­noś­ci i kom­pe­tenc­je, a to bez wąt­pi­enia duży plus w oczach rekrutera!

Zespół

 • Jaki staż pra­cy mają ludzie, z który­mi miałbym współpracować?
 • Jak określił­by Pan/Pani kul­turę orga­ni­za­cyjną w Państ­wa firmie?
 • Kto odpowia­da za dobór technologii?

Pra­ca zespołowa to bard­zo istot­ny ele­ment Twoich codzi­en­nych obow­iązków. Ważne jest zatem, aby team, z którym masz współpra­cow­ać nadawał na podob­nych falach, co Ty. Możesz też dopy­tać, jak wyglą­da podzi­ał obow­iązków w zes­pole, czym zaj­mu­ją się poszczególne oso­by czy też jaka jest śred­nia wieku tych osób.

Ludzie w zes­pole mają prze­cież ogrom­ny wpływ na Two­je codzi­enne samopoczu­cie i satys­fakcję z pra­cy i na to, czy rzeczy­wiś­cie chęt­nie do niej przy­chodzisz. To ważne, aby wiedzieć, z kim będziesz spędzał te 40 godzin w tygodniu.

Specyfika pracy

 • Z jakich narzędzi korzys­ta zespół?
 • Na jakich tech­nolo­giach pracujecie?
 • Z jakiej metody­ki zarządza­nia pro­jek­ta­mi korzysta­cie? Dzi­ała­cie zgod­nie z Agile czy raczej Waterfall?
 • Jakich tech­nik pro­gramowa­nia używa­cie? Czy zdarza się Wam np. pro­gramować w parach albo stosować TDD?
 • Czy korzysta­cie z innowa­cyjnych rozwiązań/nowoczesnego opro­gramowa­nia? Jeśli tak — to z jakiego?
 • Z jakiego opro­gramowa­nia korzys­ta Państ­wa firma?

Zada­jąc pyta­nia odnośnie specy­fi­ki pra­cy, pokazu­jesz rekruterowi, że bierzesz ją na poważnie i już ter­az chci­ałbyś poz­nać najwięcej konkretów z nią związanych.

To, co ważne dla Ciebie to przede wszys­tkim fakt, że dzię­ki takim pytan­iom dowiesz się, czy pro­ces oraz styl pra­cy odpowia­da Twoim wyma­gan­iom i przyzwycza­je­niom. Jeśli jesteś Agilow­cem, z pewnoś­cią nie chci­ałbyś prze­cież pra­cow­ać z fir­mie dzi­ała­jącą zgod­nie z Waterfallem.

Działalność firmy

 • Czy Wasza fir­ma orga­nizu­je hackatho­ny, kon­fer­enc­je, spotkania?
 • Jakie cechy wyróż­ni­a­ją Państ­wa fir­mę jako pracodawcę ?
 • Jakie są wartoś­ci i cele Państ­wa firmy?

Szczegól­nie w branży IT, Spec­jal­is­tom HR zależy, aby pra­cown­i­cy utożsami­ali się z daną fir­mą, a co za tym idzie — byli do niej przy­wiązani i nie myśleli o zmi­an­ie pra­co­daw­cy. To m.in. właśnie z tego powodu warto zain­tere­sować się daną orga­ni­za­cją i pokazać, że nie tylko warun­ki zatrud­nienia, ale także to, gdzie pracu­jesz jest dla Ciebie ważne.

Rekrutacja

 • Kiedy moż­na spodziewać się infor­ma­cji i decyzji?
 • Czy przewidu­ją Państ­wo dal­sze etapy rekru­tacji? Jakie?

Pyta­nia odnośnie rekru­tacji, zadane na koniec roz­mowy pozwala­ją Ci określić, jak dłu­go będziesz czekał na decyzję, a także na co musisz się jeszcze przygotować.

Możesz też poprosić rekrutera o feed­back, nawet jeśli Two­ja kandy­datu­ra miała­by zostać roz­pa­tr­zona negaty­wnie. Warto pokazać, że zależy Ci na ciągłym pod­nosze­niu swoich kom­pe­tencji, dlat­ego liczysz się z kon­struk­ty­wną opinią na tem­at swo­jej oso­by. Nawet jeśli więc tym razem się nie uda, dzię­ki takim infor­ma­cjom, następ­ne roz­mowy o pracę z pewnoś­cią pójdą Ci lepiej.

A teraz odwróćmy sytuację!

Jakie pyta­nia powinien zadać rekruter pod­czas roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej, aby zro­bić dobre wraże­nie na kandy­da­cie — programiście?

Czekamy na Twój komen­tarz pod wpisem lub na Face­booku NoFluffJobs!

Konkurs!

Z okazji współpra­cy mamy także przy­jem­ność ogłosić konkurs dla naszych czytel­ników :) Nagrody zostały ufun­dowane przez sklep No Fluff Coder. Aby wygrać, opisz w kilku zda­ni­ach wymar­zoną ofer­tę pra­cy (a najlepiej — po pros­tu napisz samą ofer­tę :) ). Nie zapom­nij wspom­nieć o fir­mie — co ją wyróż­nia i powodu­je, że była­by to najlep­sza dla Ciebie ofer­ta! Ter­min wysyła­nia zgłoszeń mija z końcem październi­ka. Swo­ją odpowiedź zamieść w komen­tarzu pod tym wpisem lub pod ogłosze­niem o konkur­sie na FB.