Prezenty świąteczne dla Geeka wg Kuby

By 6 December 2014 Inspiracje

Ostat­nio Ania pisała o pomysłach na prezen­ty dla Gee­ka — dzisi­aj kil­ka pomysłów z mojej perspektywy :)

Domena

Całkiem ciekawym prezen­tem dla Gee­ka może być dom­e­na (zakłada­jąc, że oso­ba takiej jeszcze nie ma) — Ania np. dostała domenę pietras.guru ;) Nie jestem pewny, czy odważy się jej użyć ( ;) ) ale było dużo uśmiechu — a o to prze­cież chodzi :)

Dome­ny moż­na kupić w ser­wisie np. home.pl w Polsce lub godaddy.com  — pole­cam szczegól­nie ten ostat­ni ser­wis, mają bard­zo duży wybór końcówek (TLD) — np. .guru, .code i podobne :)

Konto premium

Każdy geek korzys­ta z wielu różnych ser­wisów i pro­gramów. Częs­to korzys­tamy z kont freemi­um — nie przeszkadza nam okazjon­al­na rekla­ma i radz­imy sobie bez płat­nych funkcji, ale wykupi­e­nie komuś kon­ta pre­mi­um (z zas­trzeże­niem, że w ser­wisie, z którego korzys­ta) może ‘make some­body’s day’.

Kil­ka ser­wisów (ale lep­iej dopy­ta­j­cie swo­jego Gee­ka z jakich korzysta ;) ):

Czekolada

Czeko­la­da jest świet­nym prezen­tem zawsze :) Nieza­leżnie od okolicznoś­ci, okazji czy obdarowywanej oso­by! W tym zakre­sie mamy naprawdę wiele możli­woś­ci, może­my zamówić czeko­lad­owy telegram, kupić taką z niecodzi­en­ny­mi dodatka­mi, czy nawet samemu zro­bić (pod­powiedź: świet­nie do tego nada­ją się silikonowe forem­ki, które dostaniemy w sklepach jak duka czy nawet empik) :)

Warsztaty (np. kulinarne)

To abso­lut­na rewelac­ja! Ania ostat­nio zabrała mnie na warsz­taty z robi­enia burg­erów, było to 4 godziny świet­nej zabawy i pysznego jedzenia a przy okazji poz­nal­iśmy świet­nych trick­ów :) W każdym więk­szym mieś­cie na pewno zna­jdziemy takie warsz­taty, jeśli chodzi o Wrocław może­my z ręką na ser­cu pole­cić www.studiokulinarnebm.pl :)

Podsumowanie

Mam nadzieję, że podrzu­cil­iśmy Wam razem z Anią kil­ka inspiracji :) W kole­jnych częś­ci­ach tego świątecznego mini-cyk­lu także o tym, czego nie kupować, oraz co kupić dla mini-geeków ;)