Prezenty dla geeka 2015

By 8 December 2015 February 9th, 2016 Inspiracje

Co chci­ałabym dostać pod choinkę? Co może­cie kupić zna­jomej programistce/programiście/geekowi? Mam nadzieję, że tegoroczny porad­nik zain­spiru­je Cię i pomoże w wyborze prezentów.

Książki

Zaczni­jmy od najważniejszego: jeśli nie masz pewnoś­ci w jakiej tech­nologii pracu­je oso­ba obdarowywana plus nie znasz jej bib­liotecz­ki, to NIE KUPUJ książek w sty­lu Think­ing in Java (czyli takich dedykowanych konkret­nym tech­nolo­giom). Po drugie, warto sprawdzać rok wyda­nia, bo w przy­pad­ku książek IT, pewne infor­ma­c­je się starze­ją i są one popraw­iane z kole­jny­mi wznowieni­a­mi. Oso­biś­cie pole­camy kupowanie książek w ory­gi­nale, bo cza­sem tłu­maczenia pozostaw­ia­ją wiele do życzenia.

Poniżej zna­jdziesz propozy­c­je, które są bard­zo uni­w­er­salne i powin­ny ucieszyć każdego programistę.

The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers 

Książ­ka must have. Nie sku­pia się ona na jakoś­ci kodu (o tym, jak pisać ład­ny kod jest The Clean Code, który również pole­camy [z zas­trzeże­niem, że to książ­ka, która ucieszy bardziej początku­ją­cych pro­gramistów]), a na jakoś­ci Two­jej pra­cy. Odnosi się więc do tego jak być pro­fesjon­al­nym pro­gramistą, jak pra­cow­ać w zes­pole, jak efek­ty­wnie się komu­nikować i dbać o efek­ty­wność osobistą.

Ama­zon // Helion

The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master

Książ­ka peł­na powiastek i ale­gorii, które moż­na przełożyć na codzi­en­ną pracę pro­gramisty. Mimo, że ma już trochę lat jej treś­ci są nadal aktu­alne. Bard­zo faj­na nar­rac­ja, a sama książ­ka przy­dat­na dla pro­gramistów nieza­leżnie od stażu i doświadczenia.

Ama­zon //Helion

The One Minute Manager

Jeśli twój geek ma już swój zespół, warto pod­powiedzieć mu jak skutecznie nim zarządzać. Seria tych książek zaw­iera proste rozwiąza­nia, które ułatwia­ją zarządzanie ludź­mi. Książ­ki są konkretne i treś­ci­we i mogą okazać się naprawdę dobrą pomocą dla świeżou­piec­zonego managera.

Ama­zon //MTBiznes

Gadżety

Wpis-Header #main-7


Od lewej: Lit­tle Amer­i­ca Her­schel, ple­cak Femi­Plea­sure, pluck Pin­qPonq. Zdję­cia pochodzą ze stron producentów.

Wygod­ny ple­cak z dobrą orga­ni­za­cją środ­ka to postawa. Kuba ma ple­cak od Her­schel’a, ja z Femi­Plea­sure, ale ostat­nio bard­zo podo­ba nam się kon­cept zapro­ponowany przez Pin­qPonq, bo mają osob­ną kieszeń na ład­owarkę! Oczy­wiś­cie liczy się też wygo­da i sposób wypro­filowa­nia :) A jeśli potenc­jal­ny obdarowywany nie lubi ple­caków warto poszukać fajnej torby.

Ciekawe ple­ca­ki i toby zna­jdziecie też  na stron­ie: http://www.panpablo.pl/

Naklejki na klawiaturę

Dla grafików lub dla pro­gramistów moż­na znaleźć w sieci nakle­j­ki mapu­jące skró­ty klaw­is­zowe. Fajny gadżet, w szczegól­noś­ci, gdy chce­my obdarować osobę, która dopiero uczy się danego programu.

Takie nakle­j­ki znadziecie m.in. na http://keyshorts.com

Od lewej: Boogie Board, EcoBook, Moleskine. Zdjęcia pochodzą ze strony producenta.

Od lewej: Boo­gie Board, Eco­Book, Mole­sk­ine. Zdję­cia pochodzą ze stron producentów.

Obo­je jesteśmy ostat­nio zakochani w eco­bookach, czyli note­sach suchościer­al­nych. Uży­wanie ich to naprawdę super sprawa. Bardziej klasy­czną opcją są na pewno kul­towe notat­ni­ki Mole­sk­ine, w któych aż przy­jem­nie jest pisać (w szczegól­noś­ci w lim­i­towanych edy­c­jach jak np. ta Star War­sowa :)). Jeśli szukasz prezen­tu dla grafi­ka, może warto zain­tere­sować się Boo­gie Boar­dem, który pozwala na szy­bką syn­chro­niza­cję z narzędzi­a­mi graficznymi.

Brelok, z lokalizatorem kluczy

Nie jest to może prezent stricte dla Gee­ka, ale kto choć raz nie zas­tanaw­iał się, gdzie rzu­cił swo­je klucze. W dodatku ten wyglą­da naprawdę ładnie.

Tile

Branżowe klasyki

Koszul­ka: “dzi­wne u mnie dzi­ała”, kubek: “no JVM no fun”, czy plakat CSS is awe­some to pew­ni­a­ki, które na pewno ucieszą — warto tylko wiedzieć w czym dokład­nie nasz geek pracu­je, bo koszul­ka I love C# dla pro­gramisty Javy może okazać się dość nietrafionym prezentem ;))

Fajne koszul­ki dla geeków znadziecie na koszulkowo.com, albo na Tee­Tur­tle.

Elektronika

Gry

Faj­na plan­szówka, albo gra indie zawsze na prop­sie ;) W spraw­ie tych drugich, pole­camy kanał naszego zna­jomego, dzię­ki które­mu sami wciągneliśmy się w granie. Jeśli chodzi o plan­szów­ki to do naszych ulu­bionych należą: Dix­It, Car­cas­sone, Puer­to Rico, czy Cywiliza­c­ja, ale myślimy, że warto tu pod­py­tać obdarowywanego, żeby dobrze trafić w jego gusta.

Konsola retro

A sko­ro o grach mowa… być może pamięta­cie pier­wsze kon­sole, kase­ty i te godziny spęd­zone w 8‑bitowym świecie? A może masz jeszcze jakieś gry, schowane na dnie szafy? Jeśli tak, to mamy świet­ną wiado­mość — kon­so­la do gier retro poz­woli przeżyć raz jeszcze te chwile, w nowoczes­nej oprawie.

Elektroniczne zrób-to-sam

Klock­ów Lego cza­sem dorosłe­mu dać po pros­tu nie wypa­da, choć każdy chci­ał by je dostać ;) Na szczęś­cie ist­nieją nieco bardziej skom­p­likowane alter­naty­wy — Rasp­ber­ry Pi  czy Arduino z pewnoś­cią przy­pad­ną do gus­tu każde­mu geekowi. Każdy z tych zestawów zapewni godziny zabawy i mnóst­wo możli­woś­ci dodatkowych rozsz­erzeń.

Wirtualna rzeczywistość

Dla graczy oraz ama­torów nowych wrażeń pole­camy zestaw do rzeczy­wis­toś­ci wirtu­al­nej. Wprawdzie niek­tóre pro­duk­ty dopiero wchodzą na rynek, moż­na już kupić gotowe zestawy i korzys­tać z nich w niek­tórych grach.

Otulacze

Pro­gramowanie cza­sem prze­cią­ga się i prze­cią­ga, dlat­ego wyda­je nam się, że fajnym pomysłem mogą być ciepłe bluzy/kocyki czy kokony. Sami bard­zo częs­to pracu­je­my z kanapy, czy łóż­ka, więc coś miłego do przykrycia wyda­je się świet­ną opcją.

Kocyk z kapturem

Nic dodać, nic ująć. Koc z kap­turem, guz­iczkiem i miejscem na ogrzanie łapek to faj­na opc­ja (nie tylko dla pro­gramisty). Takie cudo moż­na znaleźć np. na oysho.com

Cocoon

Połącze­nie śpi­wo­ra, ciepłej bluzy i koca. Fajne. Dostęp­ne na: http://www.boskasteddies.com/sklep/cocoons

Bambaks

Ok przyz­na­je­my — Bam­ba­ki mogą dodać ciepła tylko men­tal­nie, aczkol­wiek nie mogliśmy się pow­strzy­mać, bo naprawdę na ich punkcie szalejemy.

Świąteczny klasyk — skarpetki

Zawsze zna­jdzie się ktoś, kto je wręczy, ale my pole­camy Ci to robić w wyborowym sty­lu. Po pier­wsze, skar­pet­ki — sushi. Po drugie, przepiękne, design­er­skie skar­pet­ki Hap­py Socks, a w końcu słod­kie skar­pet­ki w pies­ki? Nie pozwól by wręczane skar­pet­ki były nudne!

Mamy nadzieję, że nasz wpis pomoże w wyborze fajnych prezen­tów, albo zain­spiru­je do podarowa­nia czegoś … sobie ;)

 

PS. Ten wpis to nie żad­na nieoz­nac­zona współpra­ca, ani kryp­torekla­ma — chcieliśmy po pros­tu podzielić się naszy­mi prezen­towy­mi typa­mi, więk­szość z tych rzeczy mamy sami, znamy i dlat­ego polecamy.

PS2. Dzięku­je­my Janowi za troskli­wego maila (podałeś złego swo­jego i nie może­my odpisać bezpośred­nio :)). Grudzień to dla nas pra­cow­ity czas i nie do koń­ca mamy tyle cza­su na blo­ga ile byśmy chcieli, jed­nakże szyku­je­my coś fajnego, także wybacz­cie nam trochę mniej wpisów w najbliższym czasie.