Podsumowanie roku 2017

By 1 January 2018 Motywacja

Być może przyzwycza­il­iśmy Was do wpisu o naszych zawodowych i pry­wat­nych sukce­sach z min­ionego roku. Dziś jed­nak chce­my spróbować czegoś innego i dać Wam możli­wość takiego pod­sumowa­nia. W poniższym wpisie zna­jdziecie kil­ka narzędzi by tego dokon­ać. A na koniec przy­pominy wpisy o planowa­niu i wyz­nacza­niu celów.

Miniony rok w pytaniach

Ostat­nio natknęłam się na ten wpis Setha God­i­na i zostałam całkowicie kupi­ona. Bo w kilku prostych pyta­ni­ach zawarł naprawdę sporo reflek­sji. Bo odpowiedzi na te pyta­nia dały mi nie tylko sporo mate­ri­ału do pra­cy nad sobą, ale też przy­pom­ni­ały o naprawdę ważnych momen­tach tego roku. Zada­j­cie je sobie. Poda­j­cie dalej. A może część z nich może­cie wyko­rzys­tać pod­czas rozmów manager/tech lead — pracownik/deweloper? A jeśli nie pod­czas takich spotkań to może raz na jak­iś czas jako takie pod­sumowanie kwartału, półrocza czy roku?

Miniony rok na wykresie

Jeden z najpop­u­larniejszych wpisów na naszym blogu w tam­tym roku to właśnie Piz­za of pro­gram­mer’s life, gdzie pokazu­je­my proste narzędzie do samooce­ny. Jedyne, czego potrze­bu­jesz to kart­ka, ołówek czy dłu­gopis. We wpisie zna­jdziesz sporo pytań jakie możesz sobie zadać w odniesie­niu do swo­jej pra­cy, zespołu czy umiejęt­noś­ci. Taka oce­na bieżącej sytu­acji na pewno przy­da się przy wyz­nacza­niu celów na kole­jne miesiące.

Year Compass

Dla tych co lubią do sprawy pod­sumowań pod­chodz­ić kom­plek­sowo, pole­camy YearCom­pass, czyli bezpłat­ną broszurę, która zaw­iera pyta­nia i ćwiczenia pod­sumowu­jące min­iony rok i ułatwia­jące planowanie następ­nego roku.

Oddaj innym

Nie mamy tu na myśli starego powiedzenia/zwyczaju, by wszys­tkie dłu­gi zwró­cić przed nowym rok­iem. Chodzi nam bardziej o oddanie/zwrócenie/podziękowanie za cały rok innym. Twoim najbliższym, Twoim zna­jomym, Twoim współpra­cown­ikom czy społecznoś­ciom w jakich się udzielasz. Cza­sem zapom­i­namy o tym, by zro­bić to od razu, cza­sem od razu nie jest to możli­we. Dlat­ego, koniec roku / początek nowego roku jest ide­al­nym momentem na odd­anie! Ktoś ci pomógł, nauczył, wspier­ał? Podz­iękuj! Zas­tanów się co ty możesz zro­bić dla tej oso­by. Może to już pora, gdzie to ty możesz zacząć udzielać się w społecznoś­ci akty­wnie? Może dzię­ki zdobytej wiedzy i doświad­cze­niu jesteś gotowa/y by zacząć się nią dzielić i przekazy­wać dalej? Niech pod­sumowanie roku nie będzie tylko o tobie, niech sko­rzys­ta­ją na nim również inni.

Wyznacz swoje cele i zaplanuj działania

Z tak przy­go­towaną bazą pora prześć do zaplanowa­nia swo­jego roku! Koniecznie sprawdź nasz wpis o wyz­nacza­niu celów! A potem prze­jdź do planowania! 

Chcesz zacząć pro­gramować? Na naszym blogu zna­jdziesz na pewno wiele treś­ci dla początku­ją­cych, ale możesz zacząć od wpisu: co powiedzi­ałabym sobie zaczy­na­jącej naukę pro­gramowa­nia! Szukasz sposobu na popraw­ie­nie swo­jego pro­gramisty­cznego warsz­tatu? Może nasze ćwiczenia z tygod­niowego wyzwa­nia pro­gramisty­cznego okażą się intere­su­jące? A może uda Ci się wprowadz­ić małe zmi­any w twoim miejs­cu pra­cy? Jeśli chcesz ją zmienić, może warto zapoz­nać się z tym wpisem: Wybier­am nową pracę? 

A gdy­by zabrakło Ci motywacji do dzi­ała­nia, spróbuj sposobów, które opisal­iśmy tutaj. 

Więcej wpisów związanych z roz­wo­jem zna­jdziesz w kat­e­gorii: Motywac­ja

 

Jak sami widzi­cie, treś­ci związanych z roz­wo­jem jest na naszym blogu naprawdę sporo! Mamy nadzieję, że to zestaw­ie­nie ułatwi Wam świet­ny start w nowy 2018 rok! Powodzenia!