#main, 4 stycznia 2016

By 4 January 2016 #main

Cześć! Wita­my w nowym roku wraz z por­cją intere­su­ją­cych infor­ma­cji z branży IT.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

w kolejnym roku planuje.001

Zde­cy­dowanie najwięk­sza część z Was drodzy Czytel­ni­cy chce w 2016 roku nauczyć się czegoś nowego — mamy nadzieję, że pomogą w tym nasze tek­sty o efek­ty­wnym wyz­nacza­niu celów, a następ­nie planowa­niu i dzi­ała­niu.

Zagrożenia na 2016 rok

Czego powin­niśmy bać się w 2016 roku, a właś­ci­wie jakich hak­er­s­kich innowacji może­my się spodziewać? O tren­dach w bez­pieczeńst­wie IT przeczyta­cie w tym artykule: http://www.wired.com/2016/01/the-biggest-security-threats-well-face-in-2016/

Implant wydrukowany w 3D

Na pewno słysza­łaś już o pro­tezach 3D, które są znacznie tańsze i szyb­sze w pro­dukcji. Czas na implan­ty twor­zone za pomocą drukarek ! Wydrukowany implant nosa okazał się w pełni funkcjon­al­ny. Takie wyko­rzys­tanie tech­nologii naprawdę cieszy. Więcej zna­jdziesz w artykule: http://www.geek.com/news/new-3d-printed-nose-implant-is-fully-functional-1643508/

Największe targi elektroniki

Już 6 sty­cz­nia star­tu­je CES — coroczne świę­to wszys­t­kich fanów elek­tron­i­ki. Jak co roku w Las Vegas pro­du­cen­ci z całego świa­ta pokażą swo­je najnowsze pro­duk­ty. Jeśli nie macie możli­woś­ci uczest­niczenia — zachę­camy do śledzenia relacji w więk­szoś­ci branżowych por­tali lub na ofic­jal­nej stron­ie https://www.cesweb.org

Geekowy bucket list

Pamię­tasz film The Buck­et List? Jeśli nie, to przy­pom­i­namy, że była to lista rzeczy do zro­bi­enia do koń­ca życia bohat­era. Wer­sję tego kon­cep­tu dla geeków przy­go­tował ser­wis techradar — kilka­naś­cie obow­iązkowych pozy­cji do zaplanowa­nia na przyszłość dla każdego gee­ka: http://www.techradar.com/news/world-of-tech/geeky-bucket-list-1311898

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: dlaczego w ide­al­nej sytu­acji korzys­tamy z trzech osob­nych mod­eli – warst­wy danych, warst­wy aplikacji oraz warst­wy prezen­tacji?

Pode­jś­cie to ma znacze­nie prak­ty­czne, szczegól­nie w aplikac­jach, które mają funkcjonować i być rozwi­jane w dłuższym okre­sie cza­su. Wyróż­ni­amy trzy osob­ne mod­ele, ponieważ dwa z nich są związane z kon­cep­ta­mi, które mogą się zmieni­ać, a trze­ci — warst­wy aplikacji — jest stały i związany z logiką biznesową.

W przy­pad­ku warst­wy danych mod­el ten może być częś­ciowo wymus­zony przez sposób prze­chowywa­nia / zapisu danych, jakiego uży­wamy — np. JPA. Dzię­ki wydzie­le­niu mod­elu warst­wy danych może­my w przyszłoś­ci ‘pod­mienić’ uży­waną tech­nologię na inną — np. NoSQL czy jakąkol­wiek inną tech­nologię, która pojawi się w przyszłości.

Warst­wa prezen­tacji z kolei może być uza­leżniona od tego, w jaki sposób budu­je­my tą warst­wę — nowoczes­na aplikac­ja stwor­zona z uży­ciem tech­nologii takich jak Angu­lar­JS będzie korzys­tała z innego mod­elu niż np. aplikac­ja okienkowa. Aby umożli­wić łatwą pod­mi­anę czy współdzi­ałanie kilku sposobów prezen­tacji, także ten mod­el wydziela się osobno.

Dzię­ki temu pode­jś­ciu pomi­mo zmi­an w sposo­bie prze­chowywa­nia infor­ma­cji czy ich prezen­tacji, głów­na część naszego sys­te­mu — jego logi­ka biz­ne­sowa — nie zmienia się, i nie wyma­ga mody­fikacji wraz z pra­ca­mi w innych częś­ci­ach aplikacji zmniejsza­jąc ryzyko prob­lemów czy błędów.

Pytanie techniczne

Wymień założe­nia TDD (test dri­ven development).

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Bram Cohen

Co chwila słyszymy o coraz młod­szych osobach, które umieją pro­gramować — Bram (wg tego co mówi) nauczył się pro­gramować w wieku 5 lat. O ile nie sposób tego zwery­fikować, bezsprzecznie jest on autorem pro­tokołu Bit­Tor­rent — pop­u­larnego pro­tokołu do dzie­le­nia się plika­mi w sieci. Pro­tokół ten pow­stał jako swego rodza­ju kon­tynu­ac­ja prac nad pro­jek­tem MojoNa­tion — w skró­cie był to pro­tokół pozwala­ją­cy prze­chowywać pli­ki w sposób rozpros­zony (oraz szyfrowany, choć pro­jekt nie służył sil­ne­mu szyfrowa­niu) na kom­put­er­ach innych użytkown­ików (był kon­tyn­uowany jako wer­s­ja open source o nazwie Mnet, obec­nie nierozwi­jany). Zaan­gażowanie w społeczność wokół Bit­Tor­ren­t’a spowodowało liczne pro­cesy sądowe z wydaw­ca­mi, które zakończyły się porozu­mie­niem o usuwa­niu linków do niele­gal­nych treś­ci. Bram angażu­je się także w społecznoś­ci pro­gramistów współor­ga­nizu­jąc liczne spotka­nia, został także wielokrot­nie wyróżniony i nagrod­zony przez różne cza­sopis­ma i orga­ni­za­c­je branżowe. Więcej o jego życiu oraz twór­c­zoś­ci zna­jdziesz na ofic­jal­nej stron­ie.

Pytanie na ten tydzień

Co chci­ałbyś, aby pojaw­iało się na blogu w 2016 roku?
  • Add your answer

Jeśli masz inne propozy­c­je, dopisz je do ankiety!