#main, 28 września 2015

By 28 September 2015 #main

Wita­my w nowym cyk­lu na naszym blogu — będzie krótko, mamy nadzieję treś­ci­wie, inspiru­ją­co i ciekawie.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;) Gotowi? No to zaczynamy. 

JavaZone

Dwa tygod­nie temu zakończyła się kon­fer­enc­ja Java­Zone, najwięk­sza europe­js­ka kon­fer­enc­ja na tem­at Javy, na jej stronie(kliknij!) zna­jdziecie już wszys­tkie (praw­ie 150) wys­tąpień z tego wydarzenia. Serdecznie pole­camy. Warto też sprawdz­ić ich kanał na YouTube(kliknij!) gdzie zna­jdziecie śmieszne filmy rekla­mu­jące samą konferencje.

CommitStrip

Branżowe poczu­cie humoru bywa bard­zo her­me­ty­czne i dobrze, bo dzię­ki temu ist­nieją właśnie takie pereł­ki. CommitStrip(kliknij!) to komiksy, w których każdy pro­gramista zna­jdzie trochę prawdy ;) Nam spodobał się np. ten :)

Strip-Breaz-650-finalenglish

 

Forest

Ile razy skusiłaś się na sprawdze­nie face­booka pod­czas spotka­nia z przy­jaciół­mi, albo pisa­nia pra­cy mag­is­ter­skiej? ;) Na ratunek przy­chodzi aplikac­ja, która pozwala Ci sadz­ić wirtu­alne drze­wa, jeśli tylko wytr­wasz odpowied­nią ilość cza­su bez sprawdza­nia swo­jej komór­ki. Może i łopa­to­log­iczne, ale cza­sem się przy­da. Więcej na: http://www.forestapp.cc

Grace Hopper

Może jeszcze nie znasz jej biografii, ale właśnie m.in. jej zawdz­ięcza­my to, że języ­ki pro­gramowa­nia wyglą­da­ją tak jak wyglą­da­ją. Niezwyk­le inspiru­jące jest też to, że Grace real­nie przecier­ała szla­ki kobi­et w IT i naukach ścisłych, jak i poma­gała nadać ksz­tałt współczes­ne­mu IT. Pole­camy więc 16 min­u­towy film Queen of code(kliknij!), a także jej biografię(kliknij).

Zadanie

Ta sekc­ja co tydzień, będzie Wam dostar­cza­ła prob­lemów do zas­tanowienia się. Ale nie martwcie się, bo w każdym kole­jnym tygod­niu będziemy pub­likować rozwiązanie do poprzed­niego zagad­nienia. Jeśli chce­cie, może­cie swo­je odpowiedzi umieś­cić w komen­tarzu do tego #main, w naszym rozwiąza­niu postaramy się do nich odnieść — tylko prosimy, bez copy-paste z doku­men­tacji — w tych zada­ni­ach chodzi przede wszys­tkim o to, byś­cie potrafili swoi­mi słowa­mi i ze zrozu­mie­niem odpowiedzieć na nie. 

Jaka jest różni­ca pomiędzy inter­fe­jsem a klasą abstrakcyjną?

Pytanie

Na koniec, chce­my Was zapy­tać o to, co jest dla Was najważniejsze w wyborze potenc­jal­nego pra­co­daw­cy, pod­sumowanie i nasz komen­tarz już za tydzień.

Co jest dla Ciebie najważniejsze szuka­jąc pra­cy?
 • możli­woś­ci roz­wo­ju 29%, 51 vote
  51 vote 29%
  51 vote — 29% of all votes
 • wynagrodzenie/benefity 20%, 36 votes
  36 votes 20%
  36 votes — 20% of all votes
 • elasty­czny czas pra­cy 13%, 23 votes
  23 votes 13%
  23 votes — 13% of all votes
 • dojazd/lokalizacja 10%, 18 votes
  18 votes 10%
  18 votes — 10% of all votes
 • tech­nolo­gie 10%, 17 votes
  17 votes 10%
  17 votes — 10% of all votes
 • pro­jekt (zakres, branża) 9%, 15 votes
  15 votes 9%
  15 votes — 9% of all votes
 • wraże­nie opinia o fir­mie 6%, 11 votes
  11 votes 6%
  11 votes — 6% of all votes
 • sprzęt na którym pracu­ję* 3%, 5 votes
  5 votes 3%
  5 votes — 3% of all votes
Total Votes: 176
Vot­ers: 56
27 Sep­tem­ber 20153 Octo­ber 2015
* — added by visitor
Vot­ing is closed

Wybierz te, które są naprawdę najważniejsze.

 

PS. Dzięku­je­my za wszys­tkie propozy­c­je na nazwę, były ekstraśne, jak widać wygrała ta zapro­ponowana przez Adri­ana — prosimy o kon­takt [email protected] lub [email protected] — wyśle­my Ci naszą torbę!