#main, 19 kwietnia 2016

By 19 April 2016 March 19th, 2017 #main

Spóźnieni z #main’em, ale za to w odświeżonej sza­cie graficznej i powolutku nadra­bi­amy zaległoś­ci. Zaprasza­my do lektury!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

 

wyniki ankiety.001Praw­ie 1/3 odpowiedzi padła na naukę prak­ty­czną — nie moglibyśmy się bardziej z tym zgadzać ;) Dlat­ego jeśli planu­jesz kari­erę w IT, zachę­camy do pisa­nia włas­nej aplikacji, być może nasz kurs Javy Ci w tym pomoże!

Co we Frontendzie piszczy

Tech­nolo­gie Fron­tendowe są dość specy­ficzne — trendy i możli­woś­ci zmieni­a­ją się tak szy­bko, że ciężko za nimi nadążyć. Dla wszys­t­kich chcą­cych szy­bko nadro­bić zaległoś­ci i poczy­tać masę ciekawych treś­ci w temaci pole­camy frontendrescue.org — opub­likowali oni zbiór linków do bib­liotek, tuto­ri­ali, osób wartych obser­wowa­nia, doku­men­tacji i kursów, które pomogą pod­jąć decyzję z jakiej bib­liote­ki korzys­tać i zro­bić pier­wsze kro­ki z konkret­ną technologią.

https://uptodate.frontendrescue.org/pl/

Programuj dla NASA

Hack­atony coraz częś­ciej pojaw­ia­ją się na mapie IT nie tylko w Polsce — i to w coraz mniejszych miejs­cowoś­ci­ach! Już niedłu­go będzie jed­nak niecodzi­en­na okaz­ja, 23 i 24 kwiet­nia w Warsza­w­ie odby­wać się będzie hack­a­ton z serii Space App Chal­lenge orga­ni­zowany przez NASA. Serdecznie zachę­camy do udziału :)

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na ofic­jal­nej stronie

Co nowego w Javie 9?

Jesteś ciekawa, co nowego czeka Cię w Javie 9? A także czego tam nie zna­jdziesz? Ser­wis javacodegeeks.com pod­sumował najważniejsze nowoś­ci i oczeki­wane funkc­je, których nie zna­jdziemy w 9 wyda­niu w krótkim artykule. Co jest najbardziej przez Ciebie wyczeki­waną funkcją?

Artykuł w ser­wisie javacodegeeks.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym jest JVM (maszy­na wirtu­al­na Javy)?

JVM to środowisko, w którym Java może się uruchami­ać. Tech­nicznie jest to wirtu­al­na maszy­na, czyli sys­tem ‘tłu­maczą­cy’ specy­ficzny język (w tym wypad­ku byte­code) na instrukc­je zrozu­mi­ałe dla kom­put­era (czyli język maszynowy).

Unikalność tego rozwiąza­nia pole­gała na tym, że aplikac­ja skom­pi­lowana na jed­ną plat­for­mę, może być bez zmi­an uruchami­ana także na innych sys­temach oper­a­cyjnych czy plat­for­ma­ch sprzę­towych — wszys­tkie różnice pomiędzy plat­for­ma­mi są ‘wyrówny­wane’ na poziomie imple­men­tacji JVM (trady­cyjnie aplikację trze­ba skom­pi­lować pod konkret­ny sys­tem oper­a­cyjny i plat­for­mę sprzę­tową — wyni­ka to z różnic w budowie pro­ce­sorów i pod­sta­wowych funkc­jach sys­te­mowych takich jak wyświ­etle­nie tek­stu na ekranie czy wczy­tanie pliku).

JVM jako stan­dard jest otwarty, i fir­ma Ora­cle (dawniej Sun Microsys­tems) dostar­cza dwie imple­men­tac­je — otwartą (Open­JDK) oraz na licencji (zaw­ier­a­jącą dodatkowe opty­mal­iza­c­je i dodatkowe funkc­je związane z zarządzaniem i uruchami­an­iem na dużej iloś­ci urządzeń jed­nocześnie). Specy­fikac­ja jest dostęp­na dla wszys­t­kich i każ­da fir­ma (lub oso­ba indy­wid­u­al­na) może napisać włas­ną imple­men­tację — dla Javy 8 jest ona dostęp­na pod adresem https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/jvms8.pdf.

Jaka jest różnica pomiędzy klasami String oraz StringBuilder/StringBuffer

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Steve Shirley

Steve Shirley jest bizneswoman i pio­nierką w dziedzinie IT, która więk­szość życia spędz­iła i przepra­cow­ała w Wielkiej Bry­tanii. Steve, a właś­ci­wie Dame Stephanie “Steve” pra­cow­ała na początku swo­jej kari­ery w dziale badaw­czym pocz­ty — były to lata 50, a więc do jej obow­iązków należało m.in. budowanie kom­put­erów od pod­staw czy pro­gramowanie ich w języku maszynowym. Pracę rozpoczęła zaraz po liceum, ponieważ — jak to sama ujęła — ówcześnie jedynym kierunk­iem, na którym poz­wolono by jej stu­diować była botanika.

W 1959 roku przeniosła się do firmy CDL (fir­ma ta zaj­mowała się pro­jek­towaniem oraz real­iza­cją kom­put­erów prze­mysłowych), a już 3 lata później założyła włas­ną fir­mę, mając zaled­wie 6 fun­tów na start. Fir­ma nazy­wała się Free­lance Pro­gram­mers i jej mod­elem biz­ne­sowym były właśnie usłu­gi pro­gramisty­czne świad­c­zone przez free­lancerów — w więk­szoś­ci kobi­ety. Aż do 1975 roku, kiedy weszła w życie ustawa zabra­ni­a­ją­ca dyskrymi­nacji wg płci, na ok. 300 pra­cown­ików firmy tylko tro­je było płci męskiej. Fir­ma ta pra­cow­ała m.in. przy opro­gramowa­niu do rejes­tra­torów para­metrów lotu (tzw. czarnych skrzynek) samolotów Concorde.

Co ciekawe sama zain­tere­sowana zmieniła imię na Steve, aby było jej łatwiej dzi­ałać w środowisku biz­ne­su, zdomi­nowanym wów­czas przez mężczyzn i właś­ci­wie niedostęp­nym dla kobi­et. Za swo­ją dzi­ałal­ność otrzy­mała wiele wyróżnień i nagród, w tym także od Bry­tyjskiej Królowej. W 1993 roku w wieku 60 lat przeszła na emery­turę i sku­pia się na dzi­ałal­noś­ci filantropijnej.

Ofic­jal­na strona
Wpis w anglo­języ­cznej wikipedii

Pytanie na ten tydzień

W jaki sposób (poza pracą zawodową) najlepiej zdoby­wać doświad­cze­nie prak­ty­czne?
  • Add your answer