#main, 12 października 2015

By 12 October 2015 November 7th, 2015 #main

Poprzed­ni tydzień był dla nas dość pra­cow­ity (nie blo­gowo), ale pamię­tal­iśmy by przy­go­tować dzisiejsze #main. Kawa w dłoń i zaczy­namy.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;) No to zaczy­namy. 

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

Zadal­iśmy Wam pytanie: W jaki sposób najlepiej jest Ci się uczyć i poz­nawać nowe tech­nolo­gie? Poniżej może­cie zobaczyć jak wyglą­da­ją zebrane przez nas wyni­ki:

ankieta2.001

 

Nic tak nie moty­wu­je do nau­ki, jak możli­wość zas­tosowa­nia zdobytej wiedzy w prak­tyce. Jako, że wiele z Was zaz­naczyło, że korzys­ta z kursów/materiałów online oraz wideo tuto­ri­ali prosimy o podzie­le­nie się w komen­tarzach linka­mi (ale to tych na licencji Cre­ative Commons/bezpłatnych) — myślimy, że może to być cen­ny odnośnik do prak­ty­cznych mate­ri­ałów.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

Poniżej rozwiązanie prob­le­mu z poprzed­niego wpisu. Sek­wenc­ja, która wyp­isze się na kon­soli to:

A constr
A shout
A do
A constr
B constr
B shout
B do
A do
A constr
B constr
B shout
C do
B do
A do

Jeśli nie udało Ci się rozwikłać zagad­ki, zaprasza­my najpierw do wpisu z serii #Niezbęd­nik Juniora(klik) — być może pomoże on Ci dojść do poprawnego rozwiąza­nia :)

Jeśli masz wąt­pli­woś­ci skąd poszczególne ele­men­ty, poniżej lin­ij­ka kodu, ele­men­ty, które wyp­isze, oraz wyjaśnie­nie dlaczego:

 • A a = new A();
  • A con­str — wykona się kon­struk­tor Object (nic nie robi) po czym kod kon­struk­to­ra A
 • a.shout()
  • A shout — meto­da shout w klasie A
 • a.doSomething()
  • A do — meto­da doSome­thing w klasie A
 • A b = new B();
  • A con­str — kon­struk­tor B jako pier­wszą oper­ac­je wywoła bezar­gu­men­towy kon­struk­tor A
  • B con­str — kod kon­struk­to­ra B
 • b.shout()
  • B shout — meto­da shout w klasie B
 • b.doSomethin()
  • B do — meto­da doSome­thing w klasie B
  • A do — meto­da doSome­thing w klasie A wywołana jawnie w klasie B (super.doSomething())
 • A c = new C();
  • A con­str — kon­struk­to domyśl­ny w klasie C jako pier­wszą oper­ację wywoła bezar­gu­men­towy kon­struk­tor B, który z kolei wywoła bezar­gu­men­towy kon­struk­tor A
  • B con­str — kod z kon­struk­to­ra klasy B
 • c.shout()
  • B shout — klasa C nie przesła­nia metody shout, więc dziedz­iczy ją z klasy B
 • c.doSomethin()
  • C do — meto­da doSome­thing w klasie C
  • B do — meto­da doSome­thing w klasie B wywołana jawnie w klasie C
  • A do — meto­da doSome­thing w klasie A wywołana jawnie w klasie B

AMA ze Stephenem Hawkingiem

Ask me any­thing to for­mat, w którym użytkown­i­cy red­di­ta zada­ją pyta­nia jakiejś sławnej oso­bie. Ostat­nio odpowiadał na nie Stephen Hawk­ing, więc wszys­t­kich obaw­ia­ją­cych się inwazji robot­ów, lub wręcz prze­ci­wnie odsyłamy do jego odpowiedzi(klik). Bard­zo ciekawa lek­tu­ra.

50 Nerds of Grey

Nie, nie jesteśmy fana­mi przygód Pana Greya. Jed­nak relac­ja D/s w wyko­na­niu nerd przypraw­ia o spory uśmiech. Sprawdź­cie  na twit­terze jak moż­na ukarać bard­zo złego ner­da (klik)  ;) Poniżej prób­ka.

50-nerds-of-grey-twitter-1

Humble Bundle

Jeśli szuka­cie niesz­ablonowej książ­ki, gry z ory­gi­nal­nym game­playem lub nieza­leżnego fil­mu, nie chce­cie wydać majątku a do tego wesprzeć organzi­ację chary­taty­wną i podzielić się później ze zna­jomy­mi — zaprasza­my na humblebundle.com. Zasady są proste: płacimy ile chce­my, cały zysk trafia do orga­ni­za­cji chary­taty­wnych, a con­tent nie ma zabez­pieczeń DRM — może­my go uży­wać na wielu urządzeni­ach bez ograniczeń.

Alan Turing

To genial­ny matem­atyk, który przyłożył się do roz­wo­ju współczes­nej kryp­tografii i kryp­tologii. M.in. przy współpra­cy z Polaka­mi stworzył maszynę, która rozszyfrowała enig­mę. Opisał założe­nia tes­tu, który do dzisi­aj uznawany jest za jed­ną z nielicznych wiary­god­nych metod wery­fikacji czy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Jego bada­nia przy­czyniły się do wydzie­le­nia klasy prob­lemów NP-trud­nych, o których niedłu­go przeczyta­cie więcej na blogu. Nieste­ty, padł ofi­arą uprzedzeń w cza­sach, w których żył, ale jego wkład w rozwój infor­maty­ki jest nieoce­niony. Ciekawych jego biografii odsyłamy do biografii(klik!), jak i do fil­mu Gra tajemnic(klik!), który przed­staw­ia jego osobę.

Zadanie

Czym różni się == od .equals() w Javie?

Na co zwracasz uwagę przy wyborze sprzętu do pracy?

My o naszych spostrzeże­ni­ach, co do wyboru sprzę­tu pisal­iśmy tutaj(klik!), ale ciekawi jesteśmy Waszego zda­nia. Co jest najażniejsze?

Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze sprzę­tu do pra­cy?
 • Add your answer

Wybierz 3 najważniejsze

 •  
 •  
 •  
 •  
 •