#main, 1 lutego 2016

By 1 February 2016 #main

Idzie luty — załóż ciepłe buty” czy jakoś tak to brzmi­ało. Może fak­ty­cznie będzie bardziej zimowo? Z przewidy­wa­nia pogody jesteśmy kiep­scy, ale znaleźliśmy trochę ciekawych infor­ma­cji, który­mi może­my się podzielić!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Zde­cy­dowana więk­szość naszych czytel­ników korzys­ta z kalen­darza w jakiejś formie — elek­tron­icznej bądź papierowej. Co ciekawe, 19% głosów przy­padło notatkom odręcznym — to infor­ma­c­ja dla twór­ców aplikacji wspier­a­ją­cych zarządzanie cza­sem — co najm­niej 20% rynku jest jeszcze niezagospo­darowane ;)

Języki programowania jako postacie Star Wars

Ze Star Warsa­mi było już chy­ba wszys­tko, więc nie mogło zabraknąć i takiego zestaw­ienia. Warto jed­nak pamię­tać, że kry­teri­um do wyboru języ­ka nie powin­na być tylko i wyłącznie ulu­biona postać :) Pisal­iśmy o tym trochę tutaj, więc jeśli zas­tanaw­iasz się, co wybrać sprawdź nasz wpis!

Vim tutorial

Dla jed­nych Vim to czarna magia, dla innych kul­towy edy­tor, w którym robią wszys­tko. Mówiąc obiek­ty­wnie to zaawan­sowany edy­tor tek­stu pod kon­solę :) Niem­niej jed­nak w wol­nej chwili moż­na poz­nać jego postawy i zobaczyć, czy będzie to nasz ulu­biony sposób pisania/kodowania.

hello World quiz

Jeśli chcesz dodać swo­je­mu obi­ja­niu się choć trochę z nau­ki, zrób quiz, który pole­ga na zgady­wa­niu co to za język pro­gramowa­nia na pod­staw­ie hel­lo World! Może odkry­jesz, że jakaś skład­nia jest znacznie bardziej przy­jem­na niż Ci się wydawało?

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Co to jest BPMN i do czego służy?

BPMN to akro­n­im od Busi­ness Process Mod­el­ing Nota­tion — jest on dla pro­cesów biz­ne­sowych tym, czym UML dla sys­temów i kodu — sposobem wiz­ual­nego opisu, a jed­nocześnie stan­dar­d­em pozwala­ją­cym na wymi­anę danych pomiędzy sys­tema­mi.

BPMN pozwala opisy­wać pro­cesy biz­ne­sowe, czyli sposób, w jaki sys­te­my dostar­cza­ją wartość, a także w jaki achodzi inter­akc­ja z użytkown­ika­mi / inny­mi uczest­nika­mi pro­ce­su. Dzię­ki tej notacji, dia­gramy UML sta­ją się narzędziem nie tylko dla pro­gramistów, ale też dla anal­i­tyków.

Na czym polega wzorzec projektowy builder (budowniczy)?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Joanna Hoffman

Cór­ka naszego rodz­imego reży­sera Jerzego Hoff­mana wpisała się w his­torię Apple’a — i to dość znaczą­co. Joan­na Hoff­man, bo o niej mowa, stu­diowała na uni­w­er­syte­cie w Chica­go, gdzie zro­biła sobie roczną prz­er­wę. Za namową przy­jaciół trafiła na wykład orga­ni­zowany przez Xerox — ówczes­nego gigan­ta branży nowych tech­nologii — gdzie pod­czas dyskusji została zauważona przez przed­staw­icieli firmy NeXT i zapros­zona na roz­mowę. W ten sposób w 1980 roku trafiła do pro­jek­tu Mac, który później przemienił się w fir­mę Apple znaną nam do dzisi­aj. Pra­cow­ała tam do lat 90 kieru­jąc mar­ketingiem a także tworząc pier­wszą wer­sję wyty­cznych do budowa­nia inter­fe­j­su użytkown­i­ka sys­te­mu Mac. Moż­na więc powiedzieć, że to jej w co najm­niej jakiejś częś­ci zawdz­ięcza­my wiele z funkcjon­al­noś­ci sys­temów graficznych, do których przy­wyk­liśmy ;)

Co ciekawe — była uważana za jed­ną z niewielu osób, które były w stanie bronić swo­jego zda­nia przed Stevem Job­sem. Otrzy­mała za to nawet nagrodę, która funkcjonowała jako pół-żart w fir­mie. Choć obec­nie nieak­ty­w­na zawodowo, jej wpływ na branżę IT oraz to, jak ona wyglą­da współczes­nie, był bez wąt­pi­enia ogrom­ny.

Pytanie na ten tydzień

Jaki­go rodza­ju pro­jek­ty są dla Ciebie naj­ciekawsze do pra­cy z nimi?
  • Add your answer
  •  
  •  
  •  
  •  
  •