#Lazy Sunday: Czego boją się programiści

By 25 October 2015 November 7th, 2015 Lazy Sunday

Hal­loween już niedłu­go, dlat­ego zebral­iśmy z pro­gramisty­czne stra­chy i zro­bil­iśmy z nich grafi­ki. Czego się boimy?

1

 

Cztrokrotnie zagnieżdżona pętla, przepleciona wykomentowanym kodem i pomocnymi informacjami "fix this - Ask John for details". W katalogu znajdujesz 713 Johnów, ale żaden z nich nie jest tym właściwym.

Cztrokrot­nie zag­nieżdżona pęt­la, przeple­ciona wyko­men­towanym kodem i pomoc­ny­mi infor­ma­c­ja­mi “fix this — Ask John for details”. W kat­a­logu zna­j­du­jesz 713 Johnów, ale żaden z nich nie jest tym właściwym.


Klasy o tysiącach linii kodu, własne implementacje kolekcji, biblioteki w wersji o której zapomniał nawet Google - oj tak, Twój projekt oficjalnie jest Legacy! Zmiana pola formularza okazuje się taskiem na dwa sprinty, a to dzięki frameworkowi wynalezionemu przez pierwszego developera.

Klasy o tysią­cach linii kodu, własne imple­men­tac­je kolekcji, bib­liote­ki w wer­sji o której zapom­ni­ał nawet Google — oj tak, Twój pro­jekt ofic­jal­nie jest Lega­cy! Zmi­ana pola for­mu­la­rza okazu­je się task­iem na dwa sprinty, a to dzię­ki frame­workowi wynalezione­mu przez pier­wszego developera.


"Słuchajcie, słyszałem od kolegi że oni pracują w Fancy.NOT, i że w tym się pisze dwa razy szybciej! Od jutra wszystkie nowe funkcjonalności naszego systemu piszemy tylko w tej technologii!"

Słucha­j­cie, słysza­łem od kole­gi że oni pracu­ją w Fancy.NOT, i że w tym się pisze dwa razy szy­b­ciej! Od jutra wszys­tkie nowe funkcjon­al­noś­ci naszego sys­te­mu pisze­my tylko w tej technologii!”


Demo dla klienta, pokazujemy nową funkcjonalność, a tu zamiast kulminacyjnego widoku błękitna informacja od Tomcata o NullPointerException

Demo dla klien­ta, pokazu­je­my nową funkcjon­al­ność, a tu zami­ast kul­mi­na­cyjnego widoku błęk­it­na infor­ma­c­ja od Tom­ca­ta o NullPointerException


klient usłyszał, że w 'tych komputerach' to można np. obsługiwać konto bankowe, więc zrobiłabyś jeszcze 'taki prosty sklep, tylko kilka produktów'. I co tam, że w HTML'u ;)

klient usłyszał, że w ‘tych kom­put­er­ach’ to moż­na np. obsługi­wać kon­to bankowe, więc zro­biłabyś jeszcze ‘taki prosty sklep, tylko kil­ka pro­duk­tów’. I co tam, że w HTML’u ;)


Za pięć siedemnasta, wybierasz film na dzisiejszy wieczór, odnosisz kubeczek z kawą, a w Twojej skrzynce ląduje mail od przełożonego, że ostatnia zmiana spowodowała błędy na produkcji...

Za pięć siedem­nas­ta, wybierasz film na dzisiejszy wieczór, odno­sisz kubeczek z kawą, a w Two­jej skrzynce lądu­je mail od przełożonego, że ostat­nia zmi­ana spowodowała błędy na produkcji…


U mnie przecież działa... Yhym, lokalnie i tylko dla niektórych przypadków.

U mnie prze­cież dzi­ała… Yhym, lokalnie i tylko dla niek­tórych przypadków.


Dlaczego zawsze, gdy coś nie działa w napisanym już kodzie, pierwsze co widzisz, to że programista nie do końca ogarniał clean code? Szukanie czym jest zmiennna max_o, potrafi zająć duuużo minut.

Dlaczego zawsze, gdy coś nie dzi­ała w napisanym już kodzie, pier­wsze co widzisz, to że pro­gramista nie do koń­ca oga­r­ni­ał clean code? Szukanie czym jest zmi­ennna max_o, potrafi zająć duu­użo minut.


Coś mi router przes­tał dzi­ałać, a Ty prze­cież znasz się na tym komputerach.”


Języki, których składni szuka się w książkach drukowanych, a ostatni update był przed Twoim urodzeniem. Niestety, nie jest to przyjemne jak oglądanie albumu ze starymi zdjęciami ;)

Języ­ki, których skład­ni szu­ka się w książkach drukowanych, a ostat­ni update był przed Twoim urodze­niem. Nieste­ty, nie jest to przy­jemne jak oglą­danie albu­mu ze stary­mi zdjęciami ;)


Twoja tygodniowa praca właśnie została odrzucona.

Two­ja tygod­niowa pra­ca właśnie została odrzucona.

Mamy nadzieję, że więk­szość z nich, będzie straszyła tylko w Hal­loween. A wy czego się boicie?