Prezenty dla małego Geeka

By 20 December 2014 December 25th, 2014 Inspiracje

Zgod­nie z obiet­nicą dzisi­aj parę słów o geekowych prezen­tach dla przyszłych pro­gramistów :) Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Eksperymenty i zestawy ‘odkrywcy’

Nic nie jest tak fajne i ciekawe dla dziec­ka jak samodzielne złoże­nie zestawu, a następ­nie odkrycie jak coś dzi­ała i to coś, co doty­czy otacza­jącego świa­ta — czy to będzie hodowla kolorowych krysz­tałów, czy mini-elek­trow­n­ia słonecz­na albo fil­tr do wody, składanie urządzenia w całość a następ­nie obser­wowanie jak to dzi­ała świet­nie odd­zi­ału­je na cieka­wość wzglę­dem otacza­jącego świa­ta :)

Nie musimy też samodziel­nie wymyślać i szukać ele­men­tów — są już gotowe w postaci zestawów np. dis­cov­eria :)

http://www.empik.com/zabawki/zestawy-edukacyjne/all?searchCategory=376006&hideUnavailable=true&qtype=facetForm

Lego Mindstorms

Kloc­ki LEGO i do tego pro­gramowalne! Czy trze­ba dodawać coś więcej ? :D Nie tylko są super zabawą, ale też pozwala­ją zro­bić pier­wsze kro­ki z pro­gramowaniem i poma­ga­ją wyk­sz­tał­cić log­iczne pode­jś­cie do rozwiązy­wa­nia prob­lemów.

UWAGA: w przy­pad­ku posi­ada­nia innych geeków w domu warto rozważyć zakup dodatkowego zestawu, żeby dziecko też się mogło pobaw­ić ;)

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com

Zbudujcie własny komputer

Dla nieco starszych dzieci świet­ną zabawą może byc złoże­nie włas­nego kom­put­era — czy to całkowicie od pod­staw (na pod­staw­ie Rasp­ber­ry Pi) czy też w bardziej ‘lego-podob­nej’ formie (jak np. Kano). Dzię­ki temu mają okazję zapoz­nać się nie tylko z pod­stawa­mi pro­gramowa­nia ale też z pod­stawa­mi elek­tron­i­ki :)

http://www.kano.me/

http://www.raspberrypi.org/

Obserwacja świata

Tutaj główną skład­ową prezen­tu jest Two­ja kreaty­wność i umiejęt­ność zaraże­nia cieka­woś­cią świa­ta dookoła :) Dodaj do tego mikroskop czy teleskop, kil­ka pomysłów na ‘bada­nia’ i wychodzi super prezent! Zresztą mogę się założyć, że nie widzi­ałaś jak wyglą­da komór­ka np. Two­jej krwi lub skóry pod mikroskopem lub księżyć przez lunetę teleskopu!

Twój czas

To tak naprawdę naj­cen­niejsze, i najbardziej rozwi­ja­jące co możesz dać dziecku :) Weź­cie do ręki książkę i idź­cie do lasu tropić po śladach zwierzę­ta, nazy­wać gatun­ki drzew, napisz­cie włąs­ną bajkę/opowiadanie, albo zor­ga­nizu­j­cie konkurs na to, kto zna­jdzie najdłuższe słowo w encyk­lo­pe­dii :)

Albo (opc­ja ze starszy­mi dzieć­mi) zaczni­j­cie się uczyć wspól­nie jakiegoś jezy­ka pro­gramowa­nia (np. Ruby czy pythona, dla których jest mul­tum kursów zapro­jek­towanych pod kątem najmłod­szych) z konkursem kto szy­b­ciej, lub napisz­cie wspól­nie grę (krótkiego mini-kur­su wypa­tru­j­cie na blogu w nad­chodzą­cym roku ;) ) !

I ta ostat­nia opc­ja najbardziej nam się podo­ba (i strasznie żału­je­my, że nasz siostrze­niec jeszcze nie mówi Java, ale wytr­wale na to poczekamy!). Mamy nadzieję, że nasz porad­nik zain­spirował Was do pomo­cy młod­szym członkom rodziny w byciu geekiem, co rozu­miemy jako bycie ciekawym świa­ta i najnowszych tech­nologii z jakich moż­na sko­rzys­tać.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •