#main, 5 października

By 5 October 2015 February 8th, 2016 #main

Mamy dla Ciebie kole­jną por­cję linków i inspiracji w sam raz na rozpoczę­cie tygod­nia. Gotowa?

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;) No to zaczynamy. 

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

Zadal­iśmy Wam pytanie: Co jest dla Ciebie najważniejsze przy szuka­niu pra­cy? Poniżej może­cie zobaczyć jak wyglą­da­ją zebrane przez nas wyniki:

wyniki ankiety

Jeśli czy­ta­ją nas ter­az oso­by z HR/szefowie firm to może warto uwzględ­nić te wyni­ki i spróbować dos­tosować do możli­woś­ci firmy. Przykład­owo, jeśli nie jest możli­wa pra­ca na Mac­Booku, a kandy­dat jest do tego sprzę­tu przyzwycza­jony, może pośred­nią opcją będzie kupi­e­nie mu macowej klaw­iatu­ry (żeby nie musi­ał codzi­en­nie frus­trować się zami­aną alta z con­trolem:)), a jeśli fir­ma zna­j­du­je się na obrzeżach mias­ta, umożli­wie­nie elasty­cznych godzin pra­cy (które powoli sta­ją się w branży nor­mą — grunt to być na spotka­ni­ach swo­jego pro­jek­tu) i pra­cy zdal­nej. Warto też pamię­tać, że możli­woś­ci roz­wo­ju to nie tylko budżet szkole­niowy, ale, a może przede wszys­tkim — ludzie, od których może­my się uczyć.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

Zapy­tal­iśmy Was o to, jaka jest różni­ca pomiędzy klasą abstrak­cyjną a inter­fe­jsem? We wpisie z cyk­lu #Prak­ty­cz­na­Ja­va umieś­cil­iśmy na nie odpowiedź. Myślisz, że wiesz? A poz­nałaś już metody default z Javy 8? Zachę­camy do sprawdzenia, jak zmieni­a­ją one odpowiedź na to pytanie, czym są, jak i kiedy je stosować.

f.lux

Odpowiedź na noc­ną pracę przy kom­put­erze, dla osób, które nie lubią ciem­nych moty­wów w swoim IDE. F.lux(klik!) to aplikac­ja, która dos­tosowu­je jas­ność i tem­per­aturę kolorów do pory dnia. Na początku moż­na mieć drob­ne prob­le­my z przyzwycza­je­niem do tych zmi­an na ekranie, ale po cza­sie jest wręcz niezbęd­ny do pra­cy. Pole­camy sprawdz­ić, bo może odprężyć Two­je oczy.

TEMPLATED

Nie samym back­en­dem żyje człowiek :) Jeśli pracu­jesz nad swo­ją aplikacją warto by jakoś wyglą­dała — do tego pole­camy Ci stronę http://templated.co, na której zna­jdziesz kilka­set szablonów z licencją CC. Nic, tylko korzystać!

JHipster

Jak­iś czas temu baw­iliśmy się trochę JHipsterem(klik!), czyli gen­er­a­torem aplikacji opar­tym na Yeo­manie. Pozwala on na szy­bkie stworze­nie szkiele­tu z uży­ciem Spring Boo­ta i Angu­lara. Ciekawa zabawka, która w prostych przy­pad­kach napisze spory kawałek kodu za Was. Macie ochotę byśmy się nią  trochę więcej pobaw­ili i pokaza­li Wam jak dzi­ała w prak­tyce? Pisz­cie w komentarzach.

Gordon E. Moore

To współza­łoży­ciel Intela, które­mu zawdz­ięcza­my pra­wo Moore’a. Jest to empirycz­na zasa­da, która głosi, że “licz­ba tranzys­torów w układzie scalonym zwięk­sza się w kole­jnych lat­ach zgod­nie z tren­dem wykład­niczym (pod­wa­ja się w niemal równych odcinkach cza­su)” i została przez niego zaob­ser­wowana w 1965r! Początkowo, ten odstęp cza­su wynosił 18 miesię­cy, ter­az to 24 i prog­nozu­je się, że ten rozwój będzie zwal­ni­ał. Zasa­da ta, przekła­da się też na pojem­noś­ci dysków twardych, czy pamięć oper­a­cyjną. Zain­tere­sowanych tem­atem odsyłamy do ory­gi­nal­nego artykułu(klik!) ‚a także do strony Intela(klik!), gdzie moż­na znaleźć pod­sumowanie roz­wo­ju tech­nologii wyt­warza­nia procesorów.

Zadanie

Mamy trzy klasy, A, B i C, które są zdefin­iowane następująco:

public class A {
	public A() {
		System.out.println("A constr");
	}

	public void shout() {
		System.out.println("A shout");
	}

	public void doSomething() {
		System.out.println("A do");
	}
}

class B extends A {
	public B() {
		System.out.println("B constr");
	}

	public void shout() {
		System.out.println("B shout");
	}

	public void doSomething() {
		System.out.println("B do");
		super.doSomething();
	}
}

class C extends B {
	public void doSomething() {
		System.out.println("C do");
		super.doSomething();
	}
}

Jaki będzie wynik dzi­ała­nia następu­jącego frag­men­tu kodu:

A a = new A();
a.shout();
a.doSomething();

A b = new B();
b.shout();
b.doSomething();

A c = new C();
c.shout();
c.doSomething();

W jaki sposób najlepiej jest Ci się uczyć i poznawać nowe technologie?

Trady­cyjnie zbier­amy Wasze odpowiedzi do niedzieli.

W jaki sposób najlepiej jest Ci się uczyć i poz­nawać nowe tech­nolo­gie?
  • Add your answer

Możesz wybrać kil­ka odpowiedzi.