#main, 2 listopada 2015

By 2 November 2015 #main

Zaczy­namy listopad, mamy nadzieję, że będzie w nim jeszcze trochę słonecznych dni. Gotowi na kole­jną por­cję ciekawych informacji?

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

Zgod­nie z sug­estią popraw­iliśmy kon­trast wykre­su, mamy nadzieję, że nie będzie już prob­le­mu z odnalezie­niem właś­ci­wych pro­cen­tów :). Pamię­ta­j­cie, że leg­en­da jest od najbardziej pop­u­larnej odpowiedzi do tych mniej popularnych.

 

jezyki i technologie

Wow, widz­imy, że jest naprawdę duże zain­tere­sowanie Angu­larem, pewnie też ciekawi jesteś­cie tego, jak wyjdzie jego wer­s­ja 2.0? Zain­tere­sowanych poz­naniem tego narzędzia może­my odesłać do kur­su na code­School (klik) albo codeCad­e­my (klik).

Pytanie na ten tydzień

Opisz czym jest auto­box­ing i kiedy jest wykorzystywany.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

Jaka jest różni­ca pomiędzy SVN oraz GIT?

Pomi­mo, że oba narzędzia służą do wer­sjonowa­nia kodu, ist­nieją zasad­nicze różnice pomiędzy nimi. SVN jest tech­nologią starszą, ale przede wszys­tkim zarządzaną cen­tral­nie. Oznacza to, że jest jeden cen­tral­ny ser­w­er, który jest ‚nadrzęd­ny’ wobec wszys­t­kich innych. Nada­je on iden­ty­fika­to­ry kole­jnym rewiz­jom, które są kole­jny­mi numera­mi. Umożli­wia tworze­nie branchy, ale stanow­ią one część repozy­to­ri­um — ich rewiz­je są współdzielone z główną gałęz­ią, nie ma także możli­woś­ci tworzenia ‚lokalnych’ branchy. W prak­tyce oznacza to konieczność “lock­owa­nia” plików, co również ma swo­je zale­ty, np. gdy pracu­je się z plika­mi typu Excel, które łączy się trochę trud­niej niż kod :).

GIT w założe­niu jest zde­cen­tral­i­zowany — każde repozy­to­ri­um może być ‚ser­w­erem’. Kole­jne rewiz­je mają iden­ty­fika­to­ry będące skrótem (ang. hash) zmi­an, które zaw­ier­a­ją, dzię­ki czemu możli­wa jest ich jed­noz­nacz­na iden­ty­fikac­ja na różnych repozy­to­ri­ach. Branche mogą być lokalne lub dzielone, a sama oper­ac­ja jest mało kosz­tow­na i nie powodu­je dużego przy­ros­tu rozmi­aru repozy­to­ri­um. Rewiz­je są tylko w obrę­bie branchy — tzn. są pow­iązane jedynie z ‚poprzed­nią’ rewizją.

Więcej o różni­cach i obsłudze każdego z nich zna­jdziesz wkrótce na naszym blogu!

33RD DEGREE 4 CHARITY

Bard­zo się cieszymy, że może­my wspier­ać mery­to­rycznie swoi­mi prelekc­ja­mi tę kon­fer­encję, która zapowia­da się naprawdę świet­nie. Bard­zo różnorod­na agen­da na te dwa dni (31.11–01.12) zachę­ca tak samo, jak sama kon­wenc­ja wydarzenia, które to przekazu­je fee za uczest­nict­wo (sam wybierasz jed­ną z kilku zapro­ponowanych kwot) na wspar­cie wybranej przez Was inic­jaty­wy. Super pomysł na podzie­le­nie się z inny­mi! Zachę­camy do udzi­ału, bo ten pro­jekt to prawdzi­we win-win.

Nauka, poprzez ściąganie

Co ty na to, by swo­ją naukę pro­gramowa­nia zacząć od czegoś naprawdę fajnego, np. od sklonowa­nia już ist­nieją­cych pomysłów np. Word­Pres­sa? Podlinkowany przez nas kurs dzi­ała właśnie w ten sposób, ale możesz to zro­bić też samemu — jeśli braku­je Ci pomysłu na aplikację do port­fo­lio, poszukaj jakiejś, która Ci się podo­ba, zas­tanów się jak możesz pode­jść do tem­atu i zro­bić jej swo­ją wer­sję — pamię­taj tylko o koniecznych uproszczeni­ach, inaczej zajmie to duu­u­u­użo cza­su! Gotowe pomysły na aplikac­je zna­jdziecie też tutaj (kilk!), nic tylko programować!

Mówienie ‘nie’ jest złotem

Koniecznie klikni­j­cie w lin­ka i sprawdź­cie, dlaczego! Odmaw­ian­ie poma­ga zachować ksz­tałt Two­je­mu pro­duk­towi, ale też po pros­tu pozwala na jego realizację.

Algorytm radzi sobie lepiej niż ludzie?

Cho­ci­aż sztucz­na inteligenc­ja jest jeszcze daleko, kom­put­ery radzą sobie coraz lep­iej z przewidy­waniem ludz­kich zachowań. Artykuł, pokazu­je algo­rytm, który jest w stanie przewidy­wać zachowa­nia grupy ludzi i robi to lep­iej niż ludzie ;)

Nikola Tesla

Imi­en­nik kociej współau­tor­ki blo­ga jest naszym ulu­bionym geekiem wszechcza­sów. Wiele współczes­nych wynalazków zawdz­ięcza­my właśnie jemu (jak np. radio i ogól­nie bezprze­wodową komu­nikację, prąd przemi­en­ny, a także promieniowane roentgenowskie!, sil­nik elek­tryczny i wiele, wiele innych). Jed­nocześnie pra­cow­ał dla samej przy­jem­noś­ci odkry­wa­nia i poz­nawa­nia świa­ta, nie prze­j­mował się, kiedy inni wyko­rzysty­wali jego pomysły. Jest zde­cy­dowanie jed­nym z bardziej niedoce­ni­anych wynalazców w naszej historii.

Biografia Niko­la Tes­li: http://www.teslasociety.com/biography.htm

Pole­camy też ‚biografię’ w formie komik­su: http://theoatmeal.com/comics/tes­la

Pytanie na ten tydzień

Liczymy na Wasze odpowiedzi, dzię­ki nim uzu­pełn­imy nasz FAQ o listę fajnych i pożytecznych miejsc do wymi­any wiedzy.

Z jakich forum pro­gramisty­cznych reg­u­larnie korzys­tasz?
  • Add your answer

 

Na koniec dwa ogłoszenia. Po pier­wsze, mamy nadzieję, że z częś­cią z Was widz­imy się w czwartek na kon­fer­encji code::dive we Wrocław­iu, gdzie Kuba będzie opowiadał o aplikac­jach współ­bieżnych w uję­ciu globalnym. 

Po drugie, chce­my Was przeprosić za prob­le­my jakie mieliśmy z ser­w­erem (mogliś­cie trafić na błędy 504 lub 503) na naszym blogu (praw­ie 10% ruchu w ostat­nich 2 tygod­ni­ach dostało taki komu­nikat). Nieste­ty wina leżała po stron­ie hostin­gu i nie bard­zo mogliśmy coś z tym zro­bić. Cała batalia ma się na szczęś­cie ku koń­cowi, mamy nadzieję, że ter­az będzie sta­bil­nie i bez problemów.