#main 19 października 2015

By 19 October 2015 November 7th, 2015 #main

To już czwarty #main! Życzymy więc miłego poniedzi­ałku i zachę­camy do lektury.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczy­wis­toś­ci ;) No to zaczynamy. 

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

Zadal­iśmy Wam pytanie: Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze sprzę­tu do pra­cy? Poniżej może­cie zobaczyć jak wyglą­da­ją zebrane przez nas wyniki:

zakup-sprzętu.001

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

Zapy­tal­iśmy Was o to, jaka jest różni­ca pomiędzy equals() a “==” ? Po odpowiedź odsyłamy do osob­ne­go wpisu z cyk­lu Niezbęd­nik Junio­ra, zachę­camy do zapoz­na­nia się z nim, ponieważ dokład­nie opisu­je kon­trakt pomiędzy equals i hashCode().

livecoding.tv

Streamin­gi w sieci nie muszą doty­czyć tylko meczów czy gier wideo. Na live­cod­ing może­cie podglą­dać innych pro­gramistów. To bard­zo ciekawe w kon­tekś­cie nau­ki czy sprawdza­nia możli­woś­ci danej tech­nologii, jak też pode­jrzenia innych przy pra­cy i być może odkryciu paru ciekawych ‘trick­ów’ czy niesz­ablonowych podejść.

Jak nauczane jest IT?

W ubiegłym tygod­niu New York Times opub­likował wyni­ki ciekawego badania(klik!), które odnosi się do środowiska, w jakim uczymy IT oraz jego wpły­wu na pode­jś­cie stu­den­tów do nau­ki i ich wyni­ki. Pole­camy także w kon­tekś­cie ‘bonusów’ biurowych i dlaczego mają one mniejszy wpływ na wybór pra­co­daw­cy przez kobiety.

codereview.stackexchange.com

Code review to niewąt­pli­wie jeden z ważniejszych ele­men­tów doskonale­nia swo­jej tech­ni­ki jako pro­gramista — pozwala też zwięk­szyć jakość kodu w sys­temie ogól­nie. Jeśli jed­nak piszesz pro­jekt samodziel­nie lub chci­ałabyś otrzy­mać więcej opinii, możesz sko­rzys­tać z codere­view na stack­ex­change! To jeden z por­tali twór­ców stack­over­flow, dzię­ki które­mu może­my poprosić pro­gramistów z całego świa­ta o opinie o naszym kodzie cy wskazów­ki, co moż­na poprawić!

21 października 2015

Fani fil­mu ‘powrót do przeszłoś­ci’  z pewnoś­cią kojarzą tą datę — to do tego dnia prze­nieśli się bohaterowie fil­mu. Mając na uwadze, że film pow­stał w 1985 roku, bard­zo ciekawe jest jak twór­cy wyobrażali sobie nam współczesne cza­sy oraz które z ich ‘przepowied­ni’ się spełniły, a które nie.

Zegar odlicza­ją­cy czas zna­jdziecie na stron­ie http://www.october212015.com.

James Gosling

Tym razem chcieliśmy Wam przy­bliżyć syl­wetkę Jame­sa Goslin­ga — oso­by, bez której nie było­by tego blo­ga i Javy (a praw­dopodob­nie też języ­ka C# i bib­liote­ki .NET), a świat IT wyglą­dał­by zupełnie inaczej. James Gosling stworzył postawy języ­ka Java oraz napisał pier­wszą jego maszynę wirtu­al­ną, pracę nad Javą zaczęły się w 1990r. Później prze­wodz­ił pracą zespołu “Green Team” wewnątrz firmy Sun microsys­tems, który miał za cel stworze­nie języ­ka pozwala­jącego wejść w kole­jny etap i połączyć świat IT z elek­tron­iką użytkową. Jak na tamte cza­su język ten okazał się zbyt zaawan­sowany i nie był zbyt pop­u­larny, jed­nak wraz ze wzrostem pop­u­larnoś­ci inter­ne­tu, okaza­ło się że nada­je się on ide­al­nie. Więcej o kulisach pow­sta­nia Javy przeczy­tasz na stron­ie Ora­cle, a syl­wet­ka samego Jame­sa Goslin­ga — wiz­jon­era, bez którego IT wyglą­dało­by zupełnie inaczej — opisana jest bliżej na Wikipedii. Garsć ciekawych infor­ma­cji moż­na także odnaleźć na jego blogu, nieste­ty nie aktu­al­i­zowanym za często.

Zadanie

Wyjaśnij kiedy lep­iej uży­wać pode­jś­cia iter­a­cyjnego, a kiedy rekursywnego.

Jakich narzędzi używasz na codzień w swojej pracy / nauce?

Trady­cyjnie zbier­amy Wasze odpowiedzi do niedzieli.

Jakich aplikacji / narzędzi uży­wasz na codzień w pra­cy / nauce?
  • Add your answer